EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Rekrutacja Lista opiekunów naukowych/ promotorów

Lista opiekunów naukowych/ promotorów

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

21-05-2018

 

Zamieszone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

 

Do momentu wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant pracuje nad rozprawą doktorską pod kierunkiem opiekuna naukowego. Po wszczęciu przewodu opiekun naukowy zaczyna pełnić funkcję promotora.

Ostatecznie rozprawa doktorska przygotowana może zostać pod opieką:

 1. promotora albo
 2. promotora i kopromotora lub drugiego promotora, lub promotora pomocniczego.  

Informacje na temat osób, które mogą pełnić funkcję promotora pomocnicznego można znaleźć na stronie WSNS w zakładce Instytutu Psychologii (kliknij) oraz Instytutu Fiozofii i Socjologii (kliknij).


dr hab., prof. APS  Paweł Bronowski

 • psycholog kliniczny
 • kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego w Instytucie Psychologii
 • e-mail: pbronowski@aps.edu.pl; pawel.bronowski@icar.org.pl

Kariera naukowa

 • 1987 - mgr filozofii, specjalność psychologia, Wydział Filozofii, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • 1999 - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • 2013 - doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.

Zainteresowania naukowe

 • Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób dorosłych;
 • Środowiskowy model leczenia i wsparcia osób chorujących psychicznie: funkcjonowanie społeczne, jakość życia i sieci społeczne; stygmatyzacja; ruchy samopomocowe; umocnienie i proces zdrowienia; efektywność terapii i programów wsparcia.

Projekty badawcze

 • Substance abuse among Polish older patients of the general hospital,  2004 – 2007, Fogarty International Center, University of Michigan. 
 • Funkcjonowanie społeczne osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2008-2010.
 • Sieci społeczne osób przewlekle chorych psychicznie, Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009-2010.
 • Środowiskowe systemy rehabilitacji i wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, Narodowe Centrum Nauki, 2010 – 2012.                 

Wybrane publikacje

 • Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S. (2011) Rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród pacjentów  szpitali ogólnych po 60 roku życia, Gerontologia Polska, 1(19), 47-52.
 • Bronowski P., Sawicka M., Charzyńska  K., (2011) Home care services in the community treatment of mentally ill persons, Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2011; 3: 31–40
 • Bronowski P. (2012) Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Bronowski P. (2012) Oparcie społeczne. w: Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., Psychiatria, Tom 3, Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne, Elsevier Urban &P artner, Wrocław.
 • Sawicka M,  Bronowski P (2016)  Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych. Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego.  W: Cierpiałkowska L., Sęk H,  Psychologia kliniczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Bronowski P., Sawicka M., Rozya P. (2016) Kim są i czego oczekują użytkownicy mieszkań chronionych, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25, 32-41.
 • Bronowski P., Chotkowska K., Bednarzak J.(2016)  Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem choroby psychicznej – Grupa Wsparcia TROP, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3, 190-195.
 • Bronowski P. Chotkowska  K., (2016)  Nowe trendy w rehabilitacji osób chorujących psychicznie, Niepełnosprawność. Zagadnienia, problemy, rozwiązania, 3, 11-23.
 • Bronowski P., Rowicka M., Jarmakowicz M.  (2017) Sieci społeczne i poziom funkcjonowania społecznego uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy – dwóch podstawowych placówek wsparcia dla osób chorujących psychicznie, Psychiatria Polska; 51(1): 139–152.

prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

 • psycholog kliniczny
 • kierownik Katedry Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego w Instytucie Psychologii
 • e-mail: czabala@aps.edu.pl; czeslaw.czabala@gmail.com

Kariera naukowa

 • 1966–1980: Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • 1980-1992:  Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej IPiN
 • 1992-2004: Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IPiN
 • 2004 do teraz: Profesor w Instytucie Psychologii APS

Zainteresowania naukowe

 • Badania nad dobrostanem psychicznym i problemami zdrowia psychicznego różnych populacji. Psychospołeczne czynniki sprzyjające rozwojowi i utrzymaniu zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem różnych okresów rozwojowych: dzieciństwa, adolescencji, wczesnej dorosłości, wieku średniego, wieku podeszłego. Czynniki ryzyka dla zdrowia psychicznego. Opracowywanie i ewaluacja metod promocji zdrowia psychicznego.
 • Efekty oddziaływań psychologicznych.

Projekty badawcze

 • Kierowanie polską częścią grantu Komisji Europejskiej “Empowerment of Children and Adolescents of Mentally Ill Parents through Training of Professionals working with children and adolescents CAMILLE”, project realizowany w latach 2014-2015.
 • Kierowanie polską częścią grantu Komisji Europejskiej “European Masters Programme in Recovery and Social Inclusion” (RAISE) w latach 2013-2015.
 • Kierowanie polską częścią grantu Komisji Europejskiej “Child and adolescent mental health in enlarged Europe: Development of effective policy and practices (CAMHEE)”, projekt realizowany w APS w latach 2007- 2009.
 • Udział w programie badawczym finansowanym przez Komisję Europejską „Developing the Evidence base for Mental Health Promotion and Prevention In Europe: a Database of programmes and the production of guidelines for Policy and practice (DataPrev)”, projekt realizowany w latach 2007-2011.

Wybrane publikacje

 • Czabała J.C., Kluczyńska S. (2015) Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa.
 • Czabała J.C., Charzyńska K., (2013) Systematic review of mental health promotion in the workplace. W: Huppert F. A., Cooper C. L. (red.) Interventions and Policies to Enhance Wellbeing, vol. VI, Wiley.
 • Czabała J.C. (2013) Czynniki leczące psychoterapii, PWN, Warszawa.
 • Manwell L.B., Ignaczak M., Czabala J.C. (2002) Prevalence of tabacco and alcohol use disorders in Polish primary care settings,European J.of Public Health, vol.12, s. 139-144.
 • Czabała J.C. (red.) (2000) Zdrowie psychiczne – zagrożenia i promocja, IPiN, Warszawa.

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek

 • socjolog
 • kierownik Zakładu Metod Badań Społecznych i Ewaluacyjnych, Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
 • e-mail: dduch@aps.edu.pl; danutaduch@gmail.com

Kariera naukowa

 • Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W latach 1983-2012 w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - w Zakładzie Socjologii Zdrowia i Medycyny, od 1995 roku w Pracowni Badań nad Kobietami i Rodziną.   
 • 1995 - stopień doktora na podstawie pracy: "Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna" (Instytut Filozofii i Socjologii PAN).
 • 2008 - stopień doktora habilitowanego, „Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie” (Instytut Filozofii i Socjologii PAN). 

Zainteresowania naukowe

 • Zdrowie i prawa reprodukcyjne kobiet;
 • Status kobiet w rodzinie – w perspektywie teorii władzy interpersonalnej;
 • Nieodpłatna praca kobiet i jej społeczno-kulturowy kontekst;
 • Przemoc wobec kobiet;
 • Bariery i ograniczenia karier zawodowych kobiet;
 • Szkolnictwo zawodowe a płeć.

Projekty badawcze (wybrane)

 • 2001-2004 - udział w grancie KBN „Nieodpłatna praca kobiet i jej społeczno-kulturowy kontekst”;
 • 2002-2003 - udział w grancie Instytutu Spraw Publicznych „Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet”;
 • 2002-2004 – kierownik projektu badawczego „How do adolescents in Warsaw area cope with contradictory messages on sexuality and reproduction”; sfinansowany przez Regional Office WHO w Genewie, w ramach realizacji Special Programme in Human Reproduction (HRP);
 • 2006-2008 – wykonawca zadania w sieci badawczej „Rozpad i nowy porządek”, projekt sfinansowany przez MNiSW, realizacja IFiS PAN;
 • 2013-2015 w zespole eksperckim w projekcie „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Badanie pilotażowe”; projekt sfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym;  
 • 2015-2016 – w zespole ekspercko-konsultacyjnym w projekcie „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe”. Projekt realizowany przez Koalicję Karat w ramach programu „Obywatele dla demokracji” finansowanego z funduszy EOG.
 • Projekty ze środków APS – członkini zespołu badawczego - 2012-2013: „Rola społeczności lokalnych w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych i zbiorowych w nowych ośrodkach akademickich”; 2013-2014: „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Płocki i Wołominie”; 2014-2015: „Rola kobiet i mężczyzn w budowaniu spójności społecznej w Pułtusku”.

Wybrane publikacje  

 • Duch-Krzystoszek, D. (1998). Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2001).  (z: A. Firkowska-Mankiewicz). Healthy or Happy Child: An Interplay of Politics, Health and Values. W: I. Löwy i J. Krige (red.).Images of Disease. Science, Public Policy and Health in Post-war Europe. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, s. 291-309.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2003). (z: B. Budrowska, A. Titkow). Szklany sufit; bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badania. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2004). (z: A. Titkow i B. Budrowska). Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2004). The Polish Family: Always an Institution? (z: A. Titkow). W: M. Robila. Elsevier JAJ (red.). Families in Eastern Europe: an Ecological Persepctive.  Amsterdam, Oxford, Tokio, s. 71-87.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2006). (z: A. Titkow) Polka i jej rodzina na tle Europy. Redystrybucja prac domowych: jej uczestnicy i konteksty. W: H. Domański, A. Ostrowska, P. B. Sztabiński (red.). W środku Europy? Wyniki  Europejskiego Sondażu Społecznego. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 127-185.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2007). Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji małżeńskich.  Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2008). Przemoc domowa a praca zawodowa kobiet. Na podstawie wyników z badań. W: Wybieram życie. Praca i godne życie dla kobiet ofiar przemocy. Warszawa: Centrum Praw Kobiet, s. 39-134.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2009). (z: A. Titkow). Niejednoznaczny status pracy domowej kobiet. W: Raport. Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009. Warszawa: Fundacja Feminoteka, s.35-63.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2009). Praca płatna w życiu kobiet i mężczyzn. W: P. Szukalski (red.). Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s.93-117.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2009). Korzystanie ze służby zdrowia. Uwarunkowania mikrostrukturalne i makrostrukturalne. W: Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Kategorie analizy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 261-282.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2011). Przemiany rodziny – teoria i rzeczywistość społeczna. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Przegląd teorii i metod. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 248-273.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2013). (z: A. Gruszecka-Tieśluk). Teoria i praktyka społeczeństwa obywatelskiego – przegląd zagadnień. W: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanasz, E. Tarkowska (red.). Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy, subdyscypliny. Warszawa: Wydawnictwo APS, s. 96-115.
 • Duch-Krzystoszek, D. (2015). Szkolnictwo zawodowe i rynek pracy dla kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Raport z badania przeprowadzonego w 2015 r. Warszawa: Stowarzyszenie Koalicja KARAT.

prof. dr hab. Anna Firkowska-Mankiewicz

 • socjolog
 • kierownik Katedra Socjologii Ogólnej i Badań Interdyscyplinarnych w Instytucie Filozofii i Socjologii
 • e-mail: afirkowska@aps.edu.pl; romankiewicz@onet.eu

Kariera naukowa

 • profesura: 2003, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • habilitacja: 1992, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • doktorat: 1970, socjologia, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • magisterium: 1964, psychologia, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

 • Zainteresowania badawcze sytuują się na styku socjologii, psychologii społecznej i biologii i dotyczą głównie inteligencji człowieka, sukcesu życiowego, zdrowia i niepełnosprawności (zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej), edukacji włączającej oraz śmierci i umierania.

Projekty badawcze

 • Kierowanie dwoma grantami KBN: „Biologiczne i psychospołeczne bariery karier życiowych” (1994-95) i „Pochodzenie społeczne i inteligencja a kariera i sukces życiowy” (1999-2001)
 • Profilaktyka jako główny sposób przeciwdziałania skutkom FAS, badania własne, nr 03/08-1, Akademia Pedagogiki Specjalnej, kierownik projektu.
 • Kierownik projektu badawczego NCN "Inteligencja a sukcesy życiowe dwóch pokoleń. Longitudinalne badania "Warsaw Study" po transformacji społeczno-politycznej (2013-2016).

Wybrane publikacje

 • Impact of Social Advocacy on Updating Incapacity Determination Procedures for People with Intellectual Disability in Poland (z M. Szeroczyńską) (2009), Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, vol. 6, No 2, p.177-186;
 • Psychospołeczny kontekst śmierci i umierania (2012), w: Krótkie wykłady z socjologii – przegląd problemów i metod, A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (red.), Warszawa, Wyd. APS, s. 134-158;
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną - społecznie niewygodni inni (2013). W: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni, pod red. A. M. Kłonkowskiej i M. Szulca, Gdańsk, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. s. 79-95.
 • Intelligence and Success in Life. Warszawa 2002. Wydawnictwo IFiS PAN, s. 232.
 • „Cognitive Development and Social Policy”, (z A. Ostrowską, M. Sokołowską, Z. Stein, M. Susser, I. Waldem), w: Science, 1978, vol. 200, s. 1357-1362.
 • „Follow-up Studies of Representative Sample of Children with Severe Mental Handicap in Poland” (z I. Waldem, E. Zdzienicką, A. Kalińską), Journal of Mental Deficiency Research, Vol. 39, 1995, s. 1-9.
 • „Intelligence (IQ) as a Predictor of Life Career”, 2002, International Journal of Sociology 2002, vol. 32, nr 3, s. 25-43. 

dr hab., prof. APS Helena Grzegołowska-Klarkowska

 • psycholog
 • kierownik Zakładu Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii
 • e-mail: hgrzegolowska@aps.edu.pl;

Kariera naukowa

 • 1967-1972 - studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1974-1978 - studia doktoranckie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 1990 - doktor habilitowany nauk humanistycznych z zakresu psychologii osobowości, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

 • Osobowość w całym cyklu życia – wspieranie jej rozwoju, zapobieganie jej zaburzeniom i ich międzypokoleniowej transmisji.
 • Propagowanie interdyscyplinarnych prób integracji wiedzy o ludzkiej osobowości.
 • Pozakliniczne zastosowania współczesnej psychoanalizy.

Wybrane publikacje

 • Grzegołowska-Klarkowska, H. (1980). Use of defence mechanisms as determined by reactivity and situational level of activation. Polish Psychological Bulletin,11, 155-168.
 • Grzegołowska-Klarkowska H. (1986). Mechanizmy obronne osobowości. Warszawa: PWN.
 • Grzegołowska-Klarkowska H. (1988). Właściwości tożsamości a stopień i rodzaj obronności w warunkach zagrożenia Ja. W: M. Jarymowicz (red.), Tożsamość, indywiduacja, zaangażowanie społeczne (ss. 103-124). Wrocław: Ossolineum.
 • Grzegołowska-Klarkowska H., Klarkowski A. (1988). Perceived self-concept discontinuity as a factor aggravating defensive information processing in conditions of threat to self. Polish Psychological Bulletin, 19.
 • Grzegołowska-Klarkowska H., Klarkowski A. (1988). Predictors of defence mechanisms under conditions of threat to self: Empirical testing of a theoretical model. Polish Psychological Bulletin.
 • Grzegołowska-Klarkowska H., Żołnierczyk D. (1988). Defence of self-esteem, defence of self-consistency: A new voice in an old controversy. Journal of Social and Clinical Psychology, 6, 171-179.
 • Grzegołowska-Klarkowska H. (1989). Determinanty mechanizmów obronnych osobowości: Studium empiryczne z perspektywy psychologii poznawczej. Wrocław: Ossolineum.
 • Grzegołowska-Klarkowska H. (1990). Psychologia jako nauka o człowieku? Miejsce jednostki w badaniach psychologicznych. Studia Psychologiczne, 33 (4).
 • Grzegołowska-Klarkowska H.J. (red.) (2015). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. Wydawnictwo APS.
 • Grzegołowska-Klarkowska H.J. (2016). Niedokończona żałoba. W poszukiwaniu facylitującego charyzmatycznego lidera. W: A. Zajenkowska (red.), Polska na kozetce. Siła obywatelskiej refleksyjności (ss. 87-110). Sopot: Smak Słowa.

dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz

 • Psycholog kliniczny (z II stopniem specjalizacji, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii)
 • Katedra Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii; dziekan WSNS
 • e-mail: ijelonkiewicz@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Mgr filologii polskiej 1978 - UW, mgr psychologii 1979 -  UW, dr nauk humanistycznych 1999 - UW, dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii  2013 - Instytut Psychologii, UAM w Poznaniu.
 • Od 1979 do 2011 asystent, potem adiunkt w Instytucie Psychiatrii i Neurologii; w latach 2001-2012 adiunkt na Wydziale Pedagogicznym UW, od 2011 do dzisiaj adiunkt, następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii APS.

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka zdrowia - zarówno w kontekście sposobów pomiaru, jak i rozpoznawania oraz badania właściwości jednostki, które sprzyjają podtrzymaniu i rozwijaniu zdrowia. Takimi właściwościami mogą być zasoby psychospołeczne (będące w dyspozycji jednostki) oraz umiejętności związane z adaptacją do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych. W badaniach odwołuję się do: koncepcji salutogenetycznych powiązanych z psychologią pozytywną, roli pozytywnego afektu w podtrzymywaniu psychicznego dobrostanu, analizy procesu adaptacji do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych. Zmienne wykorzystywane w projektach należą do czterech kategorii: 1) zasoby indywidualne, do których można zaliczyć afekt pozytywny/negatywny, poczucie koherencji,  sprężystość (resilience), orientacje temporalne, 2) zasoby środowiskowe – właściwości rodziny (mocne strony rodziny, podział władzy), spostrzegane wsparcie społeczne, 3) niekorzystne sytuacje życiowe (wpływ i skutki tych sytuacji  w życiu badanych, sposób poradzenia sobie z nimi), doświadczanie stresu i radzenie sobie z nim, 4) dobrostan fizyczny i psychiczny.

Projekty badawcze

 • 2005-2007: Zdrowie młodzieży w kontekście doświadczania przez nią stresu w rodzinie i szkole oraz jej zasobów i radzenia sobie ze stresem – grant KBN 2PO5D 035 28 – wykonawca.
 • 2006-2007: Modele zależności przyczynowych między zasobami, radzeniem sobie ze stresem i zdrowiem młodzieży – temat statutowy - kierownik tematu.
 • 2008-2010: Proces adaptacji do doświadczeń życiowych a zdrowie u dorastających, młodych dorosłych i osób z problemami zdrowia psychicznego – temat statutowy - kierownik tematu.
 • 2014-2015: Trajektorie dobrostanu psychicznego młodych dorosłych w kontekście ich doświadczeń osobistych i właściwości adaptacyjnych" – BSTP APS – kierownik tematu.

Wybrane publikacje

 • Jelonkiewicz, I., Zwoliński, M. (2011). „Linia życia” jako sposób pomiaru subiektywnego dobrostanu: założenia teoretyczne, wskaźniki i wstępna ocena użyteczności w badaniach uczniów klas maturalnych. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza, (s.149-169). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Jelonkiewicz, I. (2012). Narracyjny obraz obecnego i przyszłego dobrostanu psychicznego młodzieży. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.) Agresja socjalizacja edukacja. Refleksje i inspiracje, (s. 371-391). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Jelonkiewicz, I. (2012). Stres a zdrowie młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Jelonkiewicz, I. (2013).Sense of coherence (SOC) as a major health-promoting personal resources among youth. In: A-S. Antoniou & B., D. Kirkcaldy (eds.) Education, Family and Child & Adolescent Health. (Eds.), (153-170). Athens: Atrapos Edition.
 • Jelonkiewicz, I. (2014) Psychoterapia hazardu – jak skutecznie leczyć hazardzistów? Efektywność stosowanych metod terapeutycznych. Psychoterapia, 2, 169, s. 31-41.
 • Jelonkiewicz, I. (2014) Kto pomaga nastolatkom w stresie? Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 230, s. 101-116.
 • Jelonkiewicz, I. (2015). Poradnictwo rodzinne. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo Psychologiczne (s.228-257). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jelonkiewicz, I. (2016).Przegląd wybranych metod psychoterapii zaburzeń uprawiania hazardu pod kątem oceny ich skuteczności. W: B. Habrat (red.). Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne, (s. 153-198). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

dr hab., prof. APS Barbara Pasamonik

 • socjolog
 • Katedra Socjologii kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii
 • e-mail: pasamon@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Magister kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim (1993)
 • Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFIS PAN (1998)
 • Doktorat z nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii (1998)
 • Habilitacja z nauk społecznych w dziedzinie socjologii (2014)

Zainteresowania naukowe

 • Wyzwania wielokulturowości: międzykulturowe i wewnątrzkulturowe zderzenia wartości, granice tolerancji w społeczeństwie wielokulturowym;
 • Integracja europejskich muzułmanów i perspektywa płci w studiach migracyjnych;
 • Polskie społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości;
 • Radykalizacja tożsamości zbiorowych w Europie.

Projekty badawcze

 • Integracja społeczno-kulturowa z perspektywy płci i dylematy europejskiej wielokulturowości na przykładzie imigracji muzułmańskiej we Francji i w Wielkiej Brytanii (2007-2008, APS)
 • Dylematy pedagogiki tolerancji (2008-2009, APS)
 • Genderowy dżihad i budowa euroislamu (2014-2015, APS)
 • Uchodźcy i migranci w Europie: wyzwania społeczno-kulturowe (2016-2017, APS)

Wybrane publikacje

 • Pasamonik B. (2004). Paradoxes of tolerance, „The Social Studies” nr 5/95.
 • Pasamonik B. (2008). Imigrantki w społeczeństwach Zachodu. Emancypacja i integracja, „Kultura i społeczeństwo” nr 2.
 • Pasamonik B. (2010). Kultura i ekonomia w procesie integracji muzułmanów europejskich, „Kultura i społeczeństwo” nr 3.
 • Pasamonik B. (2013). Rola płci w integracji europejskich muzułmanów, Kraków: Wydawnictwo Nomos (monografia).
 • Pasamonik B. (2013). Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu, „Kultura i społeczeństwo” 2013, nr 3.
 • Pasamonik B. (2015). Fundamentalizm kulturowy jako współczesna kontrkultura. Na przykładzie konwersji na islam [w:] Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, pod red. Tomasza Maślanki, Rafała Wiśniewskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pasamonik B. (2015). Spór o gender z perspektywy socjologii moralności [w:] Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Księga Jubileuszowa dla Profesor Elżbiety Tarkowskiej, pod red. Katarzyny Górniak, Tatiany Kanasz, Barbary Pasamonik i Joanny Zalewskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Pasamonik B. (2016). Transnational and Transcultural Identities of the Muslim Diaspora, [w:] Atomization or Integration? Transborder Aspects of Multipedagogy, Edited by Justyna Pilarska, Alicja Szerląg, and Arkadiusz Urbanek, Cambridge Scholars Publishing.
 • Pasamonik B. (2016). Fenomen europejskich dżihadystów, „Multicultural Studies”, nr 2.
 • Pasamonik B. (2017). Moral Panic About Refugees in Poland as a Manifestation of Cultural Transformation, “Multicultural Studies”, nr 3.
 • Pasamonik B. (2017). „Malowanie strasznego diabła” - metamorfoza obrazu uchodźcy w Polsce, [w:] Kryzys migracyjny. Perspektywa społeczno-kulturowa, pod red. B. Pasamonik, U. Markowskiej-Manista, Tom 1, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa (w druku).

dr hab., prof. APS Grzegorz Pyszczek

 • socjolog kultury
 • kierownik Zakładu Badań Problemów Społecznych w Instytucie Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej
 • e-mail: gpyszczek@aps.edu.pl; gpyszczek@poczta.onet.pl

Kariera naukowa

 • Ukończył studia filozoficzne i socjologiczne.

Zainteresowania naukowe

 • Subkultury;
 • Zróżnicowanie kulturowe (klasowe, etniczne, religijne, pokoleniowe);
 • Ruchy społeczne;
 • Kultura popularna i komunikacja społeczna.

Wybrane publikacje

 • Pyszczek, G. (2012). Społeczny kontekst refleksji filozoficznej (Szkic z socjologii wiedzy). W: Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej. Warszawa.
 • Pyszczek, G. (2012). Jerzego Kwaśniewskiego pochwała dewiacji pozytywnej. Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW, 13.
 • Pyszczek, G. (2013). Nadnormalność jako zjawisko społeczne. Wokół koncepcji Floriana Znanieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

prof. dr hab. Ryszard Radzik

 • socjolog narodu i grup etnicznych oraz makrostruktur społecznych
 • kierownik Katedry Socjologii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii
 • e-mail: rradzik@aps.edu.pl  

Kariera naukowa

 • Magisterium na UMCS, doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, habilitacja i profesura na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
 • Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i studia doktoranckie z socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka formowania się narodów (i ich tożsamości) w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza białoruskiego, ukraińskiego i polskiego (ostatnio tzw. trójjedynym narodem ruskim skupiającym trzy narody wschodniosłowiańskie).
 • Proces transformacji społeczeństwa polskiego w III RP, kształtowaniem się inteligencji polskiej i przemianami struktury klasowo-warstwowej w ostatnich dziesięcioleciach, sowieckością.
 • Wybrane problemy z zakresu socjologii kultury, zwłaszcza zróżnicowaniem kulturowym (cywilizacyjnym) Europy i świata, zderzeniem kultur, komunikacją międzykulturową.

Wybrane publikacje

 • Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. Wyd. UMCS, Lublin 2000, 301 s.
 • Kim są Białorusini?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002 (także 2003 i 2004), 243 s.
 • Беларусы (Погляд з Польшчы), Энцыклапедыкс, Мінcк 2002, 130 c.
 • Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 171 s. (wspólnie z E. Mironowiczem i S. Tokciem).
 • Вытокі сучаснай беларускасці. БеларусынафоненацыятворчыхпрацэсаўуЦэнтральна-УсходняйЕўропеХІХст., пер. з польск. мовы Н. Дзенісюк, навук. рэд. С. Рудовіч і С. Токць, Мінск: Медысонт, 2012, 376 с.
 • Białorusini – między Wschodem a Zachodem, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 264 s.
 • Rosyjski imperializm wspólnotowy. Trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych, Lublin 2016, 216 s.
 • Tożsamości zbiorowe Białorusinów, red. R. Radzik, Wyd. UMCS, Lublin 2012, 423 s.
 • Sociology from Lublin, ed. R. Radzik, B. Szajkowski, A. Wysocki, Wyd. UMCS, Lublin 2014, 354 pp.
 • Contemporary Problems of Social Change: Polish and Ukrainian Experience, ed.V. Yevtukh, R. Radzik, G. Kisla, Publithing House "Scientific Production Association "Interservice" LTD", Kyiv 2015, 300 pp.

dr hab., prof. APS Jarosław Rola

 • psycholog
 • Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychologii; prorektor ds. nauki
 • e-mail:rola@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • mgr pedagogiki specjalnej, 1992, APS, mgr psychologii, UW, 1992 – UW,
 • doktor nauk humanistycznych UW, 1996,
 • dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii UW, 2005

Zainteresowania naukowe

 • Problematyka rozwoju emocjonalnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie a w szczególności: wykazanie w cyklu badań empirycznych, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie są odporne na zaburzenia sfery emocjonalnej a wręcz charakteryzują się wzmożoną podatnością na zaburzenia dotyczące tego wymiaru ich funkcjonowania;
 • Analiza koncepcji teoretycznych oraz przeprowadzenie badań skoncentrowanych wokół problematyki patologii przywiązania;
 • Dobrostan psychiczny i jego uwarunkowania szczególnie wśród rodzin dzieci z niepełnosprawnością, w tym ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 • Przedstawienie w ujęciu interakcyjnym związków pomiędzy funkcjonowaniem rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie (zwłaszcza ojców) a obecnością zaburzeń sfery emocjonalnej u dziecka z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Tworzenie bliskich związków w dorosłości a reprezentowane style przywiązania; charakterystyka i zależności.

Wybrane publikacje

 • Rola, J. (2007) Wybrane programy profilaktyczne w zakresie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina,vol.LXII suppl. XVIII, N. 7,  s. 56-59.
 • Rola, J. (2007) Obecność objawów psychopatologicznych u dzieci w wieku 7-10 lat. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina,vol.LXII suppl. XVIII, N. 7, s. 59-63.
 • Rola, J. (2007) Współczesne podejście do problem obecności depresji i zaburzeń zdrowia psychicznego u osób upośledzonych umysłowo. Psychiatria Polska, tom XLI, N.2, 203-216.
 • Rola, J. (2007) Depressiveness in adolescents from different environments: city and village, during their education in junior secondary school. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, N.1-2, 27-33.
 • Jan Czesław Czabała, Dorota Danielewicz, Anna Hryniewicka, Jarosław Rola, Ewa Zasępa (2008). Promocja zdrowia psychicznego jako działania zapobiegające samobójstwom.  Suicydologia, tom IV, s.1-8.
 • Rola, J., Danielewicz, D. (2009). Depresyjność a bezradność intelektualna dzieci     niepełnosprawnych intelektualnie. W: T. Żółkowska, L. Konopska (red.). W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. Dylematy Pedagogiki Specjalnej. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość V tom. (s. 461-466). Szczecin: PG Wydawnictwo
 • Czabała, C., J., Danielewicz, D., Rola, J., Szulawski, M., Zabłocka-Żytka, L. (2009). Violence at  Polish Schools – analysis of the phenomenon and prevention methods. The Rumunian Review of Child Psychiatry
 • Danielewicz, D., Rola, J. (2011). Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z   autyzmem. Szkoła Specjalna, 1,32-41.
 • Danielewicz, D., Rola, J. (2011). Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne rodzeństwa dzieci z autyzmem. W: D. Danielewicz, E. Pisula (red.) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo APS
 • Danielewicz, D., Rola, J. (2011). Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem. Szkoła Specjalna, 1,32-41.
 • Danielewicz, D., Rola, J. (2011). Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne rodzeństwa dzieci z autyzmem. W: D. Danielewicz i E. Pisula (red.). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. (s. 234 - 249). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Mika, M., Rola, J. (2011). Poczucie koherencji, lęk i wsparcie społeczne matek po stracie dziecka w wyniku poronienia. W: D. Danielewicz i E. Pisula (red.). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. (s. 273 - 284). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kimszal, M., Rola, J. (2017). Poziom nadziei podstawowej, poczucia koherencji oraz satysfakcja życiowa matek jedynaków z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną w okresie adolescencji. Szkoła Specjalna, 2, 85-96.

dr hab., prof. APS Maryla Sawicka

 • psycholog kliniczny (specjalizacja I stopnia)
 • Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego w Instytucie Psychologii
 • e-mail: msawicka@aps.edu.pl          

Zainteresowania naukowe

 • Metody rehabilitacji osób chorych na schizofrenię (treningi neuropoznawcze i społecznego poznania);
 • Psychiatria środowiskowa;
 • Psychologia pozytywna i pozytywna psychoterapia osób chorych na schizofrenię.

Projekty badawcze

 • Kierownik grantu KBN nr 6P05D 082 21 na temat „Ocena podatności na stres i sposobów radzenia sobie z nim osób chorych na schizofrenię używających substancji psychoaktywnych. 2003.
 • Udział w grancie Komisji Europejskiej:  Integrated Services Aimed at Dual Diagnosis and Optimal Recovery from Addiction. (ISADORA). QLG4 – CT – 2002 – 00911. 2005.
 • Kierownik grantu: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr. N402425733.
 • „Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię”. 2010.
 • Kierownik merytoryczny  grantu Europejskiego Funduszu Społecznego - temat: Psychologia Kliniczna – nowy kierunek studiów podyplomowych w APS. UDA – POKL.04.01.01.-00-149/10-00. 2012.
 • Kierownik projektu badawczego w ramach działalności statutowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii: Ocena funkcjonowania neuropoznawczego i społecznego poznania u pacjentów chorych na schizofrenię uczestniczących w treningach neuropoznania i społecznego poznania (TNiSP). Procedura adaptacji kulturowej. 2014.

Wybrane publikacje

 • Sawicka M, Meder J. (2008) Znaczenie punktu konsultacyjnego doradztwa zawodowego w przełamywaniu niepełnosprawności psychicznej. Psychiatria Polska t.XLII, 6, 959-967.
 • Sawicka M. Kasperek-Zimowska B. (2008). Problematyka podwójnej diagnozy u mężczyzn. w: Meder J, Sawicka M. (red) Zaburzenia psychiczne u mężczyzn.  Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków. (59-70).
 • Sawicka M, Bronowski P, Kluczyńska S.(2009) Treningi umiejętności społecznych a interpretacja sytuacji stresowej przez pacjentów z podwójnym rozpoznaniem. Alkohol i Narkomania,  22(3), 243-254.
 • Bronowski P, Sawicka M, Kluczyńska S, Kosznik K. (2010) Use of internet for overcoming mental handicap. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2: 71-77.
 • Sawicka M. (2010) Aktywność zawodowa i zatrudnienie osoby niepełnosprawnej psychicznie. w: Heitzman J.(red). Psychoedukacja w praktyce lekarza psychiatry. Wydawnictwo Termedia –Wydawnictwo Medyczne. Poznań.
 • Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 • Bronowski P, Sawicka M, Charzyńska K. Home care services in the community treatment of mentally ill persons. Archives of Psychiatry and Psychotherapy. 2011; 3: 31-40.
 • Bronowski P, Sawicka M, Charzyńska K. (2012) Special Care Services – the basic instrument of suport for the mentally ill in Poland. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol.16(2), 78-87.
 • Sawicka M, Bronowski P, Charzyńska K. „Gender differences” w programie wsparcia społecznego – dopasowanie czy ujednolicenie. Psychiatria Polska. 2013; 3: 375-384.
 • Wilkos E, Giguere M, Sawicka M, Kucharska K. Wartość terapeutyczna „Treningu Społecznego poznania i neuropoznania” dla pacjentów po udarze mózgu. Postepy Psychiatrii i Neurologii. 2012;21 (4): 299-306.
 • Maryla Sawicka, Katarzyna Charzyńska. Znaczenie zmiennych osobowych psychiatrów w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Psychiatr. Pol. 2014; 48(6):1213–1223
 • Anna Osuchowska-Kościjańska, Katarzyna Charzyńska, Małgorzata Chądzyńska, Anna Drożdżyńska, Beata Kasperek-Zimowska, Agata Bednarek, Maryla Sawicka.
  Poczucie koherencji i sposoby radzenia sobie ze stresem w relacji z bratem lub siostrą u zdrowego rodzeństwa osób chorych psychicznie Psychiatr. Pol. 2014; 48(2): 371-382
 • Bronowski P, Sawicka M, Rowicka M, Jarmakowicz M. Sieci społeczne i poziom funkcjonowania społecznego uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych  Domów Samopomocy – dwóch podstawowych placówek wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Psychiatria Polska, 2017;51 (1):139-152.
 • Sawicka M. leczenie środowiskowe w psychiatrii, praca z rodziną i psychoedukacja. Jarema M. (red.) Psychiatria. 2016. PZWL
 • Sawicka M, Bronowski P. Społeczna rehabilitacja zaburzeń psychicznych . Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej. w: Cierpiałkowska L, Sęk H. (red.) Psychologia kliniczna. 2016. PWN.
 • Sawicka M, Kun-Dymecka A. (red.) Psychologia kliniczna. Podręcznik specjalisty. 2012, Wydawnictwo APS.

prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

 • socjolog
 • kierownik Katedry Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Filozofii i Socjologii
 • e-mail: rsiemienska@aps.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • Kształtowanie się systemów wartości, stosunków etnicznych, funkcjonowania władz lokalnych;
 • Socjologia polityki i kultury politycznej;
 • Problemy socjalizacji i edukacji, szkolnictwa wyższego;
 • Sytuacja kobiet i mężczyzn w polityce, na rynku pracy, godzenia obowiązków w sferze prywatnej i publicznej ujmowanych w perspektywie międzykulturowej.

Projekty badawcze

 • Międzynarodowe projekty badawcze, m.in. od 1990 w World Values Survey oraz szereg projektów Komisji Europejskiej.

Wybrane publikacje

 • 2007, (współred. A. Zimmer), Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-national Perspective. Scholar.
 • 2008, (guest editor) Changing Conceptions of Gender. International Journal of Sociology, vol. 38/4.
 • 2009, (współred. P. Radkiewicz), Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania PGSS 1992-2009. Scholar.  
 • 2015, Duma narodowa I jej korelaty w epoce globalnej. W: K. Górniak, T. Kanasz, B. Pasamonik, J. Zalewska (red.). Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. 197-210.
 • 2015, Aktywność obywatelska i jej uwarunkowania - porównania międzykulturowe. W: M. Lewicki, S. Mandes, A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski (red.) Socjologia uspołecznienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 281-302.
 • 2015, Women as Owners and Senior Managers of Enterprises in Postcommunist Poland. In: H. Desivilya Syna, C. E. Costea (eds.) Women’s Voices in Management. Identifying Innovative and Responsible Solutions. Palgrave Macmillan. 143-161.
 • 2015, Building Women’s and Men’s Political Representation in Post-Communist European Countries. In: M. Vianello, M.Hawkesworth  (eds.) Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance.  Basingstoke: Palgrave Macmillan. 82- 102.
 • Siemienska, R., A. Domaradzka (2016). Between Constrained Opportunities and Social Expectations: Social Policy in Contemporary Poland. In: K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann (eds.) Challenges of European Welfare Systems. Springer.
 • Siemienska, R., A. Domaradzka, I. Matysiak (2016). Warsaw: Paving New Ways for Participation of Mothers, Fathers, and Children in Local Public and Social Life – The MaMa Foundation. In: T. Brandsen et al. (eds.) Social Innovations in the Urban Context, Nonprofit and Civil Society Studies. Springer.
 • Siemienska, R. 2016, “Many Polish academics never move beyond their institutional starting points” Times Higher Education, March 2016. https://www.timeshighereducation.com/features/200-best-universities-in-europe-who-is-at-the-top-in-2016
 • Siemieńska, R; Matysiak, I.; Domaradzka, A.; Vabø, A.  (2016) Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market NIFUworkingpaper2016-20.pdf (1.192Mb)  Permanent link http://hdl.handle.net/11250/2434056

Pełnione ważne funkcje

 • Kierownik Ośrodka Interdyscyplinarnych Badań nad Społecznymi Problemami Płci Instytutu Studiów Społecznych im. R. B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Kierownik Katedry UNESCO „Kobiety – Społeczeństwo- Rozwój” Uniwersytetu Warszawskiego;
 • W latach 2002-2012 dyrektor Instytutu Studiów Społecznych UW;
 • W latach 1991-1998 członek Rady Powierniczej i prezydent United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW);
 • Ekspert UNESCO, Rady Europy, ONZ.

dr hab., prof. APS Barbara Weigl

 • psycholog
 • dyrektor Instytutu Psychologii
 • e-mail: bweigl@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Magister psychologii - Wydział Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: prof. dr hab. Janusz Reykowski. Tytuł pracy magisterskiej „Determinanty wychowawcze postaw egocentrycznych i prospołecznych u dzieci”.
 • Doktor nauk humanistycznych - Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: prof. dr hab. Janusz Reykowski. Tytuł rozprawy doktorskiej „Formowanie się samokontroli emocjonalnej u dzieci w wieku przedszkolnym i jej wpływ na zachowanie”.
 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii (psychologia społeczna)  Wydział Psychologii Uniwersytetu   Warszawskiego. Tytuł rozprawy habilitacyjnej „Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży. Studium empiryczne” (Wyd IP PAN).

Zainteresowania naukowe

 • Społeczna psychologia rozwoju, psychologia uprzedzeń, psychologiczne aspekty marginalizacji społecznej; postawy etniczne u dzieci i młodzieży; psychologia relacji międzykulturowych; konflikty międzygrupowe; modyfikacja uprzedzeń u dzieci i młodzieży, relacje mniejszość-większość, relacje polsko-romskie.
 • Projekty badawcze
 • Cykl badań nad stereotypami i uprzedzeniami etnicznymi u dzieci i młodzieży (granty uczelniane – kierownik projektu).
 • Cykl badań nad psychologicznymi prawidłowościami zmniejszania uprzedzeń społecznych (grant MSWiA – kierownik projektu).
 • Cykl badań nad wzajemną percepcją Polaków i Romów w róznych środowiskach lokalnych (grant Fundacji Batorego i granty uczelniane – kierownik projektu).

Wybrane publikacje

 • Weigl B., Maliszkiewicz B. (red.) (1998) Inni to także my. Mniejszości narodowe w Polsce: Białorusini, Cyganie, Litwini, Niemcy, Ukraińcy, Żydzi. Program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej. GWP, Gdańsk.
 • Weigl B. (1999) Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa
 • Weigl, B. (2000) Stereotypy i uprzedzenia. W: Strelau, J. (red.) Psychologia: podręcznik akademicki. GWP, Gdańsk.
 • Drozdowski L., Weigl B. (2011, red.). Rodzinne domy dziecka- opieka, wychowanie, terapia. Wydawnictwo Fundacja Orlen-Dar Serca, Warszawa, ss. 143.
 • Weigl B. (2013). Edukacja antydyskryminacyjna dla dzieci i młodzieży– psychologiczne podstawy działań psychoedukacyjnych. W: Sokołowska E. (2013) (red.) Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Weigl B., Popiołek B. i in. (2014).  Sytuacja psychospołeczna Romów i charakterystyka ich relacji z Polakami w  środowisku lokalnym miasta  Żywca. Analiza danych zastanych.W: Studia Romologica, Tom 7/2014, Wyd. Muzeum Okręgowe Tarnów.
 • Weigl B. (2014). Nauczanie dzieci o Zagładzie. Rekomendacje psychologiczne. W: Psychologia Wychowawcza, nr 6/2014. 
 • Weigl B. (2016). Self-image and the image of the world through young Roma people’s eyes. Roma students in and outside a Polish school. W: Markowska-Manista U. (red) The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration - an Intercultural Perspective. Wyd. APS, Warszawa.
 • Redakcja naukowa 4 tomowej serii «Romowie»:
 • Weigl. B., Formanowicz M. (2007, red.). Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, ss.134.
 • Weigl B. (2009, red.). Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją. Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, ss. 240.
 • Weigl B., Różycka M., (2011, red.) Romowie 2011. Życie na pograniczu. Wydawnictwo SWPS, Warszawa, ss. 270.
 • Weigl B., Różycka M., (2013, red.) Romowie 2011. Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych. Wydawnictwo APS, Warszawa, ss. 240.

Pełnione ważne funkcje

 • Od 2010 roku do teraz dyrektor Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Od 2012 do teraz redaktor naczelna półrocznika „Psychologia Wychowawcza”.
 • Prezes Zarzadu Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia  w Opolu.
 • Członek Rady Programowej Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita".

dr hab., prof. APS Ewa Zasępa

 • psycholog
 • Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychologii
 • e-mail: zasepa@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, nadany w 2013r. przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL.
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, nadany w 1999r. przez Radę Wydziału Nauk Społecznych KUL.
 • Magister psychologii, 1995, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.

Zainteresowania naukowe

 • Psychologia kliniczna, w tym szczególnie psychologia kliniczna dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Jakość życia, poczucie sensu życia i doświadczenia osób chorych oraz ich rodzin.

Projekty badawcze

 • „Zaburzenia w zachowaniu, objawy psychopatologiczne oraz ich psychospołeczne uwarunkowania u dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim” (Akademia Pedagogiki Specjalnej, badania statutowe, 2004–2005, wykonawca; kierownik projektu prof. dr hab. Janusz Kostrzewski);
 • „Ocena zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych oraz ich psychospołecznych uwarunkowań u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną” (Akademia Pedagogiki Specjalnej, badania statutowe, 2006–2007, kierownik projektu);
 • „Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jakość życia rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną” (Akademia Pedagogiki Specjalnej, badania statutowe, 2007–2009, kierownik projektu);
 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym prowadzonym przez profesora Thomasa Achenbacha dotyczącym zachowań problemowych dorosłych i opracowania międzynarodowych norm dla Kwestionariusza Samoobserwacyjnego (Adult Self-Report; ASR) i Kwestionariusza Obserwacyjnego (Adult Behaviour Checklist; ABCL). (Badania niefinansowane; czas trwania: wrzesień 2011 - lipiec 2012);
 • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym prowadzonym przez profesora Thomasa Achenbacha dotyczącym zachowań problemowych osób starszych i opracowania międzynarodowych norm dla Kwestionariusza Samoobserwacyjnego dla osób starszych (Older Self-Report; OSR) i Kwestionariusza Obserwacyjnego dla osób starszych (Older Behaviour Checklist; OBCL). (Badania niefinansowane; czas trwania: listopad 2016 - grudzień 2017).

Wybrane publikacje

 • 2011 (wsp. Wolańczyk, T.). Assessment of problem behaviour in adults. Evaluation of the psychometric properties of the Polish adaptations of the Adult Self-Report (ASR) and the Adult Behaviour Checklist (ABCL). International Journal of Child Health and Human Development, 4(3), s. 295–306.
 • Zasępa, E. Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zasępa, E., Wołowicz, A. Jakość życia rodzin z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zasępa, E. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. Kraków – Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej (Wyd II: 2012).
 • (red.) Czabała, J. Cz., Zasępa, E. Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • (red.) Zasępa, E. (2013). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Zasępa, E. Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls. (Wyd. II: 2014)
 • Ho, E., James, N., Brown, I., Firkowska-Mankiewicz, A., Zasępa, E., Wołowicz, A., Wapiennik, E. Family quality of life of Polish family with a member with intellectual disability. Journal on Developmental Disabilities, 19(2), s. 36
 • 2014 (red.) Zasępa, E., Gałkowski, T. Oblicza psychologii klinicznej. Sopot, Wyd. GWP
 • 2016 Zasępa Ewa. Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • 2016, Rescorla, L., Achenbach, T., Ivanova, M., Turner, L., i in….Zasępa, E. Problems and adaptative functioning reported by adults in 17 societies. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation, Vol 5(2), s. 91 – 109.

 

Aktualności

21-01-2019

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw

Pierwsza wersja nowego wykazu wydawnictw już jest. Większość pozycji to wydawnictwa polskie.
18-01-2019

Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska o edukacji matematycznej dzieci

O dzieciach zdolnych matematycznie, metodzie ich kształcenia, niedostatkach szkoły i nauczycieli Olga Woźniak rozmawia z profesor Edytą Gruszczyk-Kolczyńską.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C