EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Rekrutacja

Rekrutacja

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

25-09-2018

 

Zamieszczone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

 

Limit przyjęć na rok akademicki 2018/2019 na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii wynosi 10 osób.

 

Postępowanie rekrutacyjne na studia trzeciego stopnia

 

1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia, posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy naukowej. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być również dopuszczeni beneficjenci Diamentowego Grantu.

2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.

3. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i obejmuje:

1)   I etap: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, ocenę dokumentacji i stworzenie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej; do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu miejsc, którzy uzyskali najwyższy wynik stanowiący sumę punktów, określonych w ust. 5 pkt. 1) – 6). Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej i jej terminie lub o niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej,

2)   II etap: rozmowa kwalifikacyjna i stworzenie listy rankingowej, obejmującej wszystkich kandydatów, w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, stanowiący sumę punktów, określonych ust. 5 pkt. 1) – 7), ustalenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia doktoranckie na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc.

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrażony na skali od 2 do 55 punktów.

5. Wynik ostateczny stanowi sumę:

1)   oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0) przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) – 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) - 10 punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny: dostateczny plus (3,5) bądź dobry plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów,

2)   oceny projektu przyszłych badań – punktacja w skali 0-10,

3)   oceny życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych, pedagogicznych  i innych wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów,

4)   oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów,

5)   uzyskane nagrody i wyróżnienia – punktacja w skali 0-5 punktów,

6)   opinia przyszłego promotora naukowego (z dołączoną zgodą na pełnienie tej funkcji, po zapoznaniu się z dokumentacją i projektem kandydata) – punktacja w skali 0-10,

7)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji, zamierzeń badawczych i przygotowania merytorycznego kandydata – punktacja w skali 0-10; kandydatom niedopuszczonym do rozmowy kwalifikacyjnej przypisuje się 0 punktów.

6.Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych na studia doktoranckie jest podawana do publicznej wiadomości do dnia 15 września poprzedzającego rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy, poprzez informację na stronie internetowej APS. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu w ramach przyjętego limitu przyjęć będzie więcej niż jeden kandydat z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych, nie przyjmuje się na studia wszystkich osób, których owa sytuacja dotyczy, a limit przyjęć zostaje zmniejszony o jeden.

7. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w terminie, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września.

 

Ważne! Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Informacje na temat: harmonogramu rekrutacji,  wymaganych dokumentów, proponowanych opiekunów naukowych/promotorów znajdują się w zakładkach poniżej:

 

Aktualności

14-02-2019

Wyrazy współczucia

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci doktor Ewy Żabczyńskiej byłego pracownika naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni, niezwykle ceniona przez studentów i nauczycieli akademickich pozosta…
28-01-2019

WEWNĄTRZUCZELNIANY KONKURS O FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o finansowanie badań.
08-01-2019

Miniatura 2

DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI zostały przyznane środki finansowe na realizację działań naukowych w ramach konkursu Miniatura 2