Rekrutacja na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii

Limit przyjęć na rok akademicki 2017/2018 wynosi 10 osób.

Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba, która odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, a więc posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu Diamentowy Grant. 

Postępowanie rekrutacyjne toczy się przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną ds. Studiów Doktoranckich. W skład siedmioosobowej Komisji wchodzą pracownicy reprezentujący Instytut Psychologii i Instytut Filozofii i Socjologii. Komisji przewodniczy kierownik studiów doktoranckich lub osoba przez niego upoważniona.

Rekrutacja ma charakter konkursowy.

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrażony na skali od 0 do 25 punktów. Wynik ostateczny stanowi sumę:

1) oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0) przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) – 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) - 10 punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny dostateczny plus (3,5) bądź dobry plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów,

2) oceny życiorysu naukowego, w tym osiągnięć naukowych, oraz opisu zamierzeń badawczych, wyrażonej na skali od 0 do 10 punktów, 

3) oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów.

W przypadku, gdy na ostatnim miejscu w ramach przyjętego limitu przyjęć będzie więcej niż jeden kandydat z taką samą liczbą punktów kwalifikacyjnych, wówczas nie przyjmuje się na studia wszystkich osób, których owa sytuacja dotyczy, a limit przyjęć zostaje zmniejszony o jeden.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii służy odwołanie do rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.

Informacje na temat: harmonogramu rekrutacji,  wymaganych dokumentów, proponowanych opiekunów naukowych/promotorów znajdują się w zakładkach obok.