EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WSNS Program kształcenia Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-10-2017

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii

 

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Odniesienie do Polskiej Ramy Kwalifikacji 

poziom 8

Wiedza

 

Posiada wiedzę dotyczącą formalnych uwarunkowań określających pisanie pracy doktorskiej oraz obejmującą stronę merytoryczną realizowania procesu badawczego.

P8U_W

Zna i rozumie światowy dorobek naukowy i twórczy oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki.

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy dotyczący wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Posiada wiedzę z zakresu wybranych metodologicznych szkół poznania społecznego i procesu badawczego.

Posiada wiedzę na temat  stosowania klasycznych oraz komputerowych metod analizy danych.

Posiada wiedzę na temat prowadzenia badań z zastosowaniem metod analizy danych jakościowych.

Posiada wiedzę na temat prowadzenia badań z zastosowaniem metod analizy danych ilościowych.

Zna źródła finansowania projektów naukowych, instytucje przyznające granty, kategorie środków,  rodzaje konkursów.

Zna zasady przygotowania aplikacji grantowych: elementy z jakich składa się wniosek, rodzaje wymaganych  dokumentów dodatkowych, elementy z jakich składa się część opisowa i kosztorys wniosku, jak również zasady oceny wniosku grantowego, procedury realizacji projektu oraz jego rozliczania.

Zna zasady rządzące strukturą i organizacją artykułu naukowego, jak również zasady tworzenia przypisów i bibliografii.

Rozumie dylematy etyczne związane z pracą naukową.

Zna zasady i reguły kształcenia w szkole wyższej.

Zna metody prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym wykorzystujące nowe technologie.

Umiejętności

 

Potrafi krytycznie analizować i referować literaturę naukową.

P8U_U

Potrafi dokonywać analizy i twórczej syntezy dorobku naukowego i twórczego w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów. badawczych oraz związanych z działalnością innowacyjną i twórczą; tworzyć nowe elementy tego dorobku  samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób  uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym.

Potrafi opracować i przedstawić koncepcję rozprawy doktorskiej, osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym oraz wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne.

Potrafi przygotować i przedstawiać plan badania społecznego zgodnie z przyjętymi w nauce standardami.

Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe o nowatorskim charakterze oraz zinterpretować uzyskane wyniki.

Potrafi argumentować i uzasadniać słuszność swoich tez.

Posiada umiejętność samodzielnego i zespołowego planowania i prowadzenia badań z zastosowaniem metod analizy danych jakościowych oraz przedstawiania wyników w formie pisemnego raportu.

Posiada umiejętność samodzielnego i zespołowego planowania i prowadzenia badań z zastosowaniem metod analizy danych ilościowych oraz przedstawiania wyników w formie pisemnego raportu.

Potrafi samodzielnie przygotować wniosek grantowy spełniający kryteria konkursowe.

Potrafi samodzielnie przygotować krótki artykuł naukowy (short report), poster i wystąpienie na konferencję w języku polskim i w języku angielskim, stosując odpowiednie zasady edytorskie.

Potrafi napisać artykuł naukowy.

Potrafi nawiązywać współpracę z naukowcami z pokrewnych dziedzin.

Posiada umiejętność pracy w zespole badawczym, również międzynarodowym.

Posiada umiejętności związane z metodyką prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Potrafi samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób. 

Kompetencje społeczne

 

Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy.

P8U_K

Jest gotów do niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy  podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem:

– ich etycznego wymiaru

– odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania w takich sytuacjach.

 

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru, przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki oraz kształtowania wzorów właściwego postępowania.

Aktualności

18-04-2019

II BIEG Marii Grzegorzewskiej

Zapraszamy serdecznie do udziału w drugiej edycji BIEGU Marii Grzegorzewskiej w dniu 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 15.00 w Parku Szczęśliwickim.
08-04-2019

APS na kozetce

Jak to jest być obywatelem/-obywatelem APS? Często mówimy o problemach w komunikacji pomiędzy różnymi jednostkami APS, może czas zmian jest okazją, aby o tym porozmawiać? O tym co nam przeszkadza, co…
06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 10.05.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…