Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psychologii i Socjologii utworzone zostały na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w kwietniu 2017 roku. Prowadzone są w obszarze i dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: psychologia, socjologia. Są to bezpłatne studia stacjonarne, trwające cztery lata. 

Kształcenie na studiach doktoranckich stwarza warunki do:

- realizacji programu studiów, obejmującego zajęcia obowiązkowe, zajęcia fakultatywne i praktyki zawodowe;

- prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką organizacyjną uczelni lub jednostką naukową;

- współpracy naukowej w ramach zespołów badawczych, w tym także międzynarodowych;

- przygotowania przez doktoranta oraz wydania lub przyjęcia do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w ministerialnym wykazie czasopism naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej;

a w szczególności:

- przygotowania rozprawy doktorskiej;

- przygotowania do egzaminów doktorskich;

- uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.