Pomoc materialna/Stypendia

Biuro ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich (pomoc materialna)
budynek C, I piętro, pokój 3124,
tel.: 22-589-36-30: 

Godziny przyjęć:

poniedziałek   10.00 - 13.30
wtorek           10.00 - 13.30
środa             10.00 - 13.30
piątek            10.00 - 13.30

Pracownicy:

mgr Ewa Zinów – Kierownik Biura
e-mail: ezinow@aps.edu.pl

mgr Alicja Górska – starszy specjalista
e-mail: agorska@aps.edu.pl

mgr Danuta Pazura - starszy specjalista
e-mail: pazura@aps.edu.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 175/14-15 z 25.11.2014 r.) - pobierz


Informacja o stypendiach na rok akademicki 2016/2017

STYPENDIA MINISTRA!!!

WNIOSKI O STYPENDIUM MINISTRA

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

DLA  STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

NA ROK AKAD. 2016/17 NALEŻY ZŁOŻYĆ

DO POK. 3124, BUD. C, I PIĘTRO

DO 21 WRZEŚNIA 2016 R.

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ WNIOSKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE www.nauka.gov.pl   

 

 

 UWAGA PRZECZYTAĆ UWAŻNIE - ZMIANY W SPOSOBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Student może ubiegać się o:

 • stypendium socjalne,

 • stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie,

 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,

 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,

 • zapomogę.

Wnioski o pomoc materialną (stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tyt. zakwaterowania w DS. lub innym obiekcie, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, należy składać poprzez system USOSweb (na swoim indywidualnym koncie), a następnie w formie wydrukowanej (z odpowiednim kompletem dokumentacji) w punktach wyznaczonych przez Komisję Stypendialną.

Same dokumenty, na podstawie których wypełniane jest  „Oświadczenie o dochodach” należy złożyć w terminie do 15 października 2016 r. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 8 i 15 października 2016 r.

Wniosek o stypendium socjalne wraz z zaakceptowanym przez koordynatora "Oświadczeniem o dochodach" należy złożyć w terminie do 5 listopada 2016 roku. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 29 października i 5 listopada 2016 r.

UWAGA! Po upływie ostatecznego terminu składania wniosków o stypendium socjalne tj. 5.11.2016 r. przyjmowane będą tylko wnioski osób, które nabyły prawo do ubiegania się o świadczenia w trakcie roku akademickiego 2016/2017 ze względu na zmianę sytuacji materialnej. 

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w terminie do 15 października 2016 roku. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 8 i 15 października 2016 r.

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć w terminie od 15 do 30 października 2016 r. Studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo w soboty 29 października i 5 listopada 2016 r.

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy złożyć w terminie do 21 września 2016 roku.

Wnioski o zapomogę będzie można drukować i składać od 27.10.2016 r.

 

 

 • Stypendium socjalne

Za złożenie wniosku uważa się:

 • wypełnienie w USOSweb na swoim indywidualnym koncie „Oświadczenia o dochodach” na rok akademicki 2016/2017” od dnia 15.09.2016 r.

 • dostarczenie  dokumentów, na podstawie których wypełnione zostało „Oświadczenia o dochodach”, do wskazanych przez Komisję Stypendialną punktów w APS,  do dnia 15.10.2016. W/w dokumenty przyjmowane będą wyłącznie w koszulkach z czytelnie wypełnioną w nich informacją zawierającą: imię i nazwisko, numer Pesel, numer indeksu, nazwę wydziału oraz rok studiów studenta.

 • w dniach od 17.10.2016 r. do 26.10.2016 r. Komisja Stypendialna poprawnie wypełnione oświadczenia akceptuje bądź informuje studenta elektronicznie o brakach lub błędach w celu ich uzupełnienia lub poprawienia. W przypadku niezastosowania się do w/w terminów wnioskodawca zostaje wezwany na piśmie o uzupełnienie dokumentów. Brakujące dokumenty należy uzupełnić w terminie 14 dni od daty wysłania pisemnego wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie 14 dni wniosek o pomoc materialną pozostawia się bez rozpoznania.

 • wydruku zaakceptowanego przez Komisję Stypendialną „Oświadczenia o dochodach” oraz wniosku o stypendium socjalne będzie można dokonać w w USOSweb na swoim indywidualnym koncie w dniach od 27.10.2016 r. do 5.11.2016 r. Wydrukowany i podpisany wniosek o stypendium socjalne wraz z "Oświadczeniem o dochodach" należy złożyć w wyznaczonych przez Komisję Stypendialną punktach do dnia 5.11.2016 r.      

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1043,90 zł. 

 • Obowiązująca dokumentacja ze wszystkich źródeł dochodów przy ubieganiu się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017

  • 1) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny studenta za 2015 rok, w  tym :

a) zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka  rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu  skarbowego, zawierające informacje o:

- wysokości dochodu,

- wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,

- wysokości należnego podatku.

- wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli członek rodziny nie osiągnął żadnego dochodu i nie rozliczył się z urzędem skarbowym, również przedstawia zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku dochodu;

b) zaświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

c) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:

- wysokości dochodu,

- wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

- wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;

- wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

d) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

e) oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

f)  zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

g) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

h) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

i) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

j) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

k) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

l) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

ł) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

m) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

n) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ma być przyznane stypendium;

2) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczące się;

3) kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

5) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;

6) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;

7) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

8) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;

9) orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;

10) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

3. W przypadku, gdy sytuacja materialna rodziny studenta uległa zmianie w stosunku do branego pod uwagę roku podatkowego, do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

1) w przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta. Uznaje się, że utrata dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:

- uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;

- utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

- utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- wyrejestrowanie lub zawieszenie w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczej działalności gospodarczej; 

- utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

- utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;  

- utrata świadczenia rodzicielskiego;

- utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 li8pca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

2) w przypadku uzyskania dochodu- dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu. Uznaje się, że uzyskanie dochodu może nastąpić wyłącznie w następujących okolicznościach:

- zakończenie urlopu wychowawczego, 

- uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

- uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpoczęcie lub wznowienie po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczej działalności gospodarczej,

- uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, ustalając dochód członka rodziny, osoby uczącej się lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, których dochód ten był  uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalone lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, dochodu osoby uczącej się lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie na który ustalone lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu (netto) za ostatni miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

Członkowie rodziny

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

1) studenta,
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

Samodzielność finansowa studenta

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wskazywania dochodów osiąganych przez rodziców:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spelnia jedną z następujących przesłanek:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dziecko/ dzieci lub

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim (poprzednim) roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód netto (lub dochód jego małżonka) w okresach, o których mowa w lit ai b, nie jest mniejszy od kwoty 923,45 zł,

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub z jednym z nich (dotyczy również opiekunów prawnych i faktycznych sprawujących opiekę rodzicielską).

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego stytuacja materialna jest ustalana z uwględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa. 

 • Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie (dotyczy także studentów mieszkających z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta)

Umowa lub zaświadczenie z tytułu zamieszkania w D.S.,  umowa z wynajmującym mieszkanie wraz z zaświadczeniem z miejsca stałego zamieszkania studenta.

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta.

 • Student ubiegający się o stypendium specjalne jest obowiązany do wypełnienia wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w USOSweb i przedłożenie go w punkcie wyznaczonym przez Komisję Stypendialną lub Biurze ds. Immatrykulacji i Spraw Studenckich wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem.

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności.

 • Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant, który:

1)       na pierwszym roku studiów doktoranckich osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;

2)       na drugim i kolejnych latach studiów, w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił następujące warunki:

a)     uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, z tymże przy ustalaniu tych wyników, nie bierze się pod uwagę wyników egzaminów z przedmiotów zaliczanych w ramach wyrównania różnic programowych.

b)    wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

c)     wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

1.   Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na podstawie wniosku doktoranta, którego wzór stanowi załącznik 1 i (1a, 1b, 1c), do pobrania na stronie internetowej APS.
2. Stypendium dla najlepszych doktorantów, przyznawane jest na podstawie listy rankingowej. Listę rankingową sporządza się oddzielnie dla każdego roku studiów według liczby uzyskanych przez doktorantów punktów.
3. Liczbę punktów określa się jako sumę ważoną następujących składników:

1)    średniej ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim,

2)    oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, w skład której wchodzą:

a)     ocena pracy naukowej wystawiona przez promotora (w zakresie 2-5 punktów),

b)    5 punktów za otwarty przewód doktorski,

c)     5 punktów za uzyskany grant badawczy, finansowany ze środków na naukę poza budżetem Akademii Pedagogiki Specjalnej

3)    ocena zaangażowania w pracę dydaktyczną, w skład której wchodzą: średnia ocen z hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta w poprzednim roku akademickim (w zakresie 2-5 punktów),

4. Dla poszczególnych składników sumy ważonej, o której mowa w ust. 3 stosuje się następujące współczynniki:

1)    dla średniej ocen z zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów w poprzednim roku akademickim – 0,5,

2)    dla oceny postępów w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej – 0,3,

3)    dla oceny zaangażowania w pracę dydaktyczną – 0,2.

5. Doktoranci otrzymujący w danym roku stypendium za wyniki w nauce nie mogą stanowić więcej niż 20% wszystkich doktorantów danego roku studiów doktoranckich.  Ich liczbę zaokrągla się do liczby całkowitej zgodnie z regułami matematyki.

6. W sytuacji gdy liczba osób o tej samej liczbie punktów przekracza 20% doktorantów danego roku studiów, suma stypendiów przeznaczonych dla 20% doktorantów, dzielona jest na odpowiednio większą liczbę osób o tej samej liczbie punktów.

 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Termin składania wniosków upływa z dniem 21-09-2016 r. Wnioski i informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie www.nauka.gov.pl

 •  Zapomogi

Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym lub jeśli w wyniku zdarzenia losowego student nie znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek należy złożyć poprzez system USOSweb i w wersji wydrukowanej. Do wniosku należy dołączyć dokument poświadczający zdarzenie losowe i dokumenty poświadczające sytuację materialną.