I.   Biuro Immatrykulacji  i Spraw Studenckich , pokój 3124, budynek C, piętro I, tel. 22/589-36-30

 • Z funduszu pomocy materialnej doktorant może ubiegać się o przyznanie nastepujących świadczeń (art.94) :
  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  • zapomogę.

Informacje o trybie składania ww. wniosków o stypendia znajdują się w zakładce Doktoranci - Studia doktoranckie WNP - Stypendia - Stypendia z funduszu pomocy materialnej.

II.  Dziekanat studiów doktoranckich, pokój 1051, budynek A, parter, tel. 22/589-36-50

 • Stypendia doktoranckie (art.200)
 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (art. 200 a)

Wnioski przyjmuje biuro w terminie do 30 września .

III. Wnioski (o ww. stypendia) do pobrania znajdują się w zakładce Formularze do pobrania.