EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WNP Rekrutacja

Rekrutacja

Wydział Nauk Pedagogicznych

19-01-2018

 

Rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest raz w roku. 

Zamieszczone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.


Dokumenty na studia od kandydatów przyjmowane są w dwóch terminach:

lipiec:      .........07.2017 r. w godz. 10.00 - 14.00 (budynek A, parter, pokój 1076)

sierpień: .........08.2017 r. w godz. 10.00 - 14.00 (budynek A, parter, pokój 1076)

Kolejność złożenia dokumentów nie decyduje o przyjęciu.
Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września br.

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2017/2018

Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia doktoranckie w zakresie Pedagogiki

Forma studiów

stacjonarne      (Pedagogika)
niestacjonarne (Pedagogika)

Limit przyjęć
na studia

stacjonarne  (studia bezpłatne) - 10 osób
niestacjonarne (studia płatne) - 10 osób

Forma postępowania kwalifikacyjnego

Rekrutacja na studia doktoranckie ma charakter konkursowy i jest prowadzona w oparciu o  dostarczoną dokumentację.
Obejmuje: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydata, ocenę dokumentacji i stworzenie listy rankingowej w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, ustalenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia doktoranckie na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc

Termin i miejsce składania dokumentów

 lipiec:     ...........07.2017 r. w godz. 10.00 - 14.00

 sierpień:  .........08.2017 r. w godz. 10.00 - 14.00

 (oprócz sobót, niedziel i świąt)

 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 (budynek A, parter, pokój 1076).

 Kandydaci na studia składają dokumenty osobiście.

Kontakt

 tel. bezpośredni ..............               e-mail: ....................

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony formularz aplikacji (doc.) na studia doktoranckie,
 2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studiów drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów,
 3. deklarację (doc.)  Opiekuna naukowego (podpisaną przez Opiekuna) o gotowości sprawowania opieki nad doktorantem oraz wykaz dorobku naukowego Opiekuna opublikowanego w ciągu ostatnich pięciu lat (zgodnie z art. 201, ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 4. życiorys naukowy (doc) wraz z opisem zamierzeń badawczych,
 5. materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne i pedagogiczne, np. w formie publikacji:strona tytułowa, spis treści, bibliografia,rozdział; wydruku pracy magisterskiej, itp. (wymagane ksero dokumentów,)
 6. zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,(wymagane ksero dokumentów),
 7. kopia dowodu osobistego,
 8. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł , którą należy wnieść na konto uczelni: Nr 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie,
 9. 1 fotografia w rozmiarze 45x65 mm, zgodna z wymogami do dowodu osobistego, podpisana czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 10. podanie o wystawienie elektonicznej legitymacji doktoranta (pdf.)
 11. plik ze zdjęciem do elektronicznej legitymacji doktoranta na nośniku podpisany imieniem i nazwiskiem (zdjęcie zgodne z wymogami do dowodu osobiestego).

  Zdjęcie do elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD) muszą spełniać kryteria jak do dowodu osobistego. Szczegółowe wytyczne dotyczące formatu zdjęcia – (link poniżej)

  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

  Powyższe dokumenty  prosimy ułożyć w koszulkach umożliwiających dwustronne zapoznanie się z ich materiałami (z wyjątkiem publikacji i prac magisterskich). Komplet dokumentów należy złożyć w segregatorze PCV z dźwignią o formacie A-4 podpisanym na grzbiecie imieniem i nazwiskiem.
  Uwaga! Przyjmowane będą jedynie KOMPLETNE, PODPISANE dokumenty.

  Kserokopie dokumentów poświadcza Komisja przyjmująca dokumenty rekrutacyjne. Proszę mieć do wglądu oryginały dokumentów.

Zasady punktacji
i postępowania rekrutacyjnego

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrazony w skali od 0 do 25 punktów.
Wynik ostateczny stanowi sumę:
   1) oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie:
       bardzo dobry (5,0) - 10 punktów,
       dobry plus (4,5) - 8 punktów,
       dobry (4.0) - 6 punktów,
       dostateczny plus (3,5) - 4 punkty,
       dostateczny (3,0) - 2 punkty,
   2) oceny życiorysu naukowego, osięgnięć naukowych, artystycznych i pedagogicznych oraz opisu  zamierzeń badawczych, wyrażonej w skali od 0 do 10 punktów
   3) oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej w skali od 0 do 5 punktów

Termin i miejsce ogłoszenia wyników

15 września 2017 r.
Lista rankingowa wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń (budynek A, parter, pokój 1051)
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40

 Uchwała dotycząca zasad i trybu postępowania rekrutacyjneg na studia doktoranckie (wyciąg)

Informacja o wyborze opiekuna naukowego

Kandydat na studia jest zobowiązany do samodzielnego wyboru opiekuna naukowego, którego należy wybrać w okresie poprzedzającym postępowanie kwalifikacyjne.

W tym celu należy zapoznać się z Sylwetkami Naukowymi nauczycieli akademickich (patrz poniżej Informacja,link)oraz umówić się z potencjalnym kandydatem na Opiekuna Naukowego na spotkanie.

Informacja o dyżurach kadry akademickiej znajduje się na stronie internetowej www.aps.edu.pl w zakładce USOSweb/Katalog/Studenci i Pracownicy  
https://usosweb.aps.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index

Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat, będący pracownikiem wydziału prowadzącego studia doktoranckie.

 

 

 Opiekunem naukowym może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora  habilitowanego, będąca pracownikiem innego wydziału, po uzyskaniu zgody Rady Wydziału prowadzącego studia doktoranckie.

 
 

SYLWETKI NAUKOWE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH APS

 Wydział Nauk Pedagogicznych:
 • Instytut Edukacji Artystycznej: 
  http://wnp.aps.edu.pl/instytut-edukacji-artystycznej/sylwetki-naukowe/
 • Instytut Pedagogiki:
  http://wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/sylwetki-naukowe/
 • Instytut Pedagogiki Specjalnej:
  http://wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki-specjalnej/sylwetki-naukowe/
 • Instytut  Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji:
  http://wnp.aps.edu.pl/instytut-wspomagania-rozwoju-cz%C5%82owieka-i-edukacji/sylwetki-naukowe/
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych:
 •  Instytut Filozofii i Socjologii: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-filozofii-i-socjologii/
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-profilaktyki-spo%C5%82ecznej-i-pracy-socjalnej/
 • Instytut Psychologii Stosowanej: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/

 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
26-02-2018

Wystawa DYPLOMY MAGISTERSKIE 2017

Na prezentację składają się dyplomy autorstwa 26 absolwentów pięciu pracowni dyplomujących Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie – malarskich: prof. dr hab. Marzanny Wróblewskiej, prof. dr. …
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…