EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie WNP Rekrutacja

Rekrutacja

Wydział Nauk Pedagogicznych

28-06-2018

STRONA W PRZYGOTOWANIU

Rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest raz w roku. 

Zamieszczone poniżej informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019

Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia doktoranckie w zakresie Pedagogiki

Forma studiów

stacjonarne      (Pedagogika)
niestacjonarne (Pedagogika)

Limit przyjęć
na studia

stacjonarne  (studia bezpłatne) - 10 osób
niestacjonarne (studia płatne) - 10 osób
 

Termin i miejsce składania dokumentów

 

Termin i miejsce składania kompletu dokumentów :

 • 2 lipca - 13 lipca 2018 r. w godz. 16.00 – 20.00
 • 13 sierpnia - 24 sierpnia 2018 r. 11.00 – 15.00

APS, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40 , pokój 1076, budynek A, parter

Uwaga! Przed złożeniem dokumentów należy skontaktować się z opiekunem (przyszłym promotorem) wybranym z listy, przedstawić mu swój projekt badawczy i uzyskać opinię o projekcie, wraz z deklaracją gotowości podjęcia funkcji opiekuna naukowego i  wykazem jego aktualnego dorobku naukowego (z ostatnich pięciu lat).

Uwaga! Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej , jej terminie i miejscu lub o niedopuszczeniu  do rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista osób przyjętych podana zostanie – do 14 września 2018r. Kandydaci będą informowani indywidualnie o wynikach rekrutacji, informacja pojawi się również na tablicy ogłoszeń przed Dziekanatem (pokój 1051, parter, budynek A).


Uwaga! W przypadku niewyczerpania limitu miejsc przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. Studiów Doktoranckich może przedłużyć trwanie postępowania kwalifikacyjnego do 30 września 2018r.

 Kandydaci na studia składają dokumenty osobiście.

Termin i miejsce ogłoszenia wyników

 

03.09.2018 r. -ogłoszenie listy kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej lub niedopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej ( przesłanie drogą mailową informacji o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej , jej terminie i miejscu lub o niedopuszczeniu  do rozmowy kwalifikacyjnej).

11.09.2018 r. - rozmowa kwalifikacyjna.

14 września 2018 r. - ogłoszenie listy rankingowa kandydatów na stronie internetowej APS.

14 września 2018 r. - ogłoszenie listy rankingowa kandydatów przyjętych na studia na stronie internetowej APS.

Kontakt

 tel. bezpośredni: 22/589-36-82              e-mail: rekrutacjasd@aps.edu.pl

Wymagane dokumenty

 1. Formularz aplikacji (doc.) na studia doktoranckie,
 2. Życiorys naukowy (doc.) ,
 3. Opinia przyszłego opiekuna naukowego (z dołączoną deklaracją na pełnienie tej funkcji, po zapoznaniu się z dokumentacją i projektem kandydata),
 4. Deklaracja (doc.)  Opiekuna naukowego o gotowości sprawowania opieki nad doktorantem wraz z wykazem dorobku naukowego Opiekuna opublikowanego w ciągu ostatnich pięciu lat (zgodnie z art. 201, ust. 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz. U. z 2017 r.,poz.2183 ze zm.),
 5. Projekt przyszłych badań (doc.) (cel badań wraz z uzasadnieniem, wstępne hipotezy, planowane metody badań – łącznie maksymalnie 4-5 stron),
 6. Kserokopia dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studiów drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów. Ważne! podczas składania dokumentu należy przedstawić również oryginał, w celu dokonania przez osobę przyjmującą potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem,
 7. Materiały potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne , zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje np. w formie publikacji:strona tytułowa, spis treści, bibliografia,rozdział; wydruku pracy magisterskiej, itp.Ważne! Podczas składania dokumentów należy przedstawić również ich oryginały, w celu dokonania przez osobę przyjmującą potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem (wyjątek stanowią publikacje, w przypadku których wystarczające będzie przedstawienie kserokopii),
 8. Kserokopia dowodu osobistego.Ważne! Podczas składania dokumentu należy przedstawić również oryginał, w celu dokonania przez osobę przyjmującą potwierdzenia kserokopii za zgodność z oryginałem),
 9. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł , którą należy wnieść na konto uczelni: Nr 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 z dopiskiem: Opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie,
 10. Podanie o wystawienie elektronicznej legitymacji doktoranta (pdf.)
 11. Fotografia w rozmiarze 45x65 mm, zgodna z wymogami do dowodu osobistego, podpisana czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 12. Plik ze zdjęciem do elektronicznej legitymacji doktoranta na nośniku podpisany imieniem i nazwiskiem (zdjęcie zgodne z wymogami do dowodu osobistego).

  Zdjęcie do elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD) muszą spełniać kryteria jak do dowodu osobistego. Szczegółowe wytyczne dotyczące formatu zdjęcia – (link poniżej)

  https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

  Powyższe dokumenty  prosimy ułożyć w koszulkach umożliwiających dwustronne zapoznanie się z ich materiałami (z wyjątkiem publikacji i prac magisterskich). Komplet dokumentów należy złożyć w segregatorze PCV z dźwignią o formacie A-4 podpisanym na grzbiecie imieniem i nazwiskiem.

Forma i zasady punktacji
i postępowania rekrutacyjnego

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia uprawnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia, posiadające tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy naukowej. Do postępowania kwalifikacyjnego mogą być również dopuszczeni beneficjenci Diamentowego Grantu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i obejmuje:

1)   I etap: czynności administracyjne związane ze stwierdzeniem kompletności dokumentów dostarczonych przez kandydatów, ocenę dokumentacji i stworzenie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej; do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu miejsc, którzy uzyskali najwyższy wynik stanowiący sumę punktów, określonych w ust. 5 pkt. 1) – 6). Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej i jej terminie lub o niedopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej,

2)   II etap: rozmowa kwalifikacyjna i stworzenie listy rankingowej, obejmującej wszystkich kandydatów, w oparciu o uzyskany wynik ostateczny, stanowiący sumę punktów, określonych ust. 5 pkt. 1) – 7), ustalenie listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia doktoranckie na podstawie wyniku ostatecznego z uwzględnieniem limitu miejsc.

 1. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje wynik ostateczny wyrażony na skali od 2 do 55 punktów.
 2. Wynik ostateczny stanowi sumę:

1)   oceny wpisanej na dyplomie ukończenia studiów, przy czym ocenie dostateczny (3,0) przypisuje się 2 punkty, ocenie dobry (4,0) – 6 punktów, ocenie bardzo dobry (5,0) - 10 punktów; jeżeli na dyplomie zostały wpisane oceny: dostateczny plus (3,5) bądź dobry plus (4,5), to przypisuje się im odpowiednio 4 i 8 punktów,

2)   oceny projektu przyszłych badań – punktacja w skali 0-10,

3)   oceny życiorysu naukowego, osiągnięć naukowych, artystycznych, pedagogicznych  i innych wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów,

4)   oceny dodatkowych kwalifikacji, wyrażonej na skali od 0 do 5 punktów,

5)   uzyskane nagrody i wyróżnienia – punktacja w skali 0-5 punktów,

6)   opinia przyszłego promotora naukowego (z dołączoną zgodą na pełnienie tej funkcji, po zapoznaniu się z dokumentacją i projektem kandydata) – punktacja w skali 0-10,

7)   wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej motywacji, zamierzeń badawczych i przygotowania merytorycznego kandydata – punktacja w skali 0-10.

  

Informacja o wyborze opiekuna naukowego

Kandydat na studia jest zobowiązany do samodzielnego wyboru opiekuna naukowego, którego należy wybrać w okresie poprzedzającym postępowanie kwalifikacyjne.

W tym celu należy zapoznać się z Sylwetkami Naukowymi nauczycieli akademickich (patrz poniżej Informacja,link)oraz umówić się z potencjalnym kandydatem na Opiekuna Naukowego na spotkanie.

Informacja o dyżurach kadry akademickiej znajduje się na stronie internetowej www.aps.edu.pl w zakładce USOSweb/Katalog/Studenci i Pracownicy  
https://usosweb.aps.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index

Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy z okresu ostatnich 5 lat, będący pracownikiem wydziału prowadzącego studia doktoranckie.

 

 

 Opiekunem naukowym może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora  habilitowanego, będąca pracownikiem innego wydziału, po uzyskaniu zgody Rady Wydziału prowadzącego studia doktoranckie.

 
 

SYLWETKI NAUKOWE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH APS

  Wydział Nauk Pedagogicznych:

 

 

 

 

 


  Kolegium Edukacji   
  Artystycznej:

 • Instytut Pedagogiki:
  http://wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki/sylwetki-naukowe/
 • Instytut Pedagogiki Specjalnej:
  http://wnp.aps.edu.pl/instytut-pedagogiki-specjalnej/sylwetki-naukowe/

 • Instytut  Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji:
  http://wnp.aps.edu.pl/instytut-wspomagania-rozwoju-cz%C5%82owieka-i-edukacji/sylwetki-naukowe/

 


 

 •  Kolegium Edukacji Artystycznej: 
  http://www.aps.edu.pl/kolegium-edukacji-artystycznej/sylwetki-naukowe/
  Wydział Stosowanych Nauk 
  Społecznych:
 •  Instytut Filozofii i Socjologii: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-filozofii-i-socjologii/sylwetki-naukowe/
 • Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-profilaktyki-spo%C5%82ecznej-i-pracy-socjalnej/sylwetki-naukowe/
 • Instytut Psychologii Stosowanej: http://wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii/sylwetki-naukowe/

 

Aktualności

18-03-2019

Szkolenie nt grantów krajowych NCN

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wraz z Samorządem Doktorantów Wydziału Psychologii UW organizuje szkolenie dotyczące konkursów krajowych Narodowego Centrum Nauki. Szkolenie od…
15-03-2019

Wernisaż wystawy prac studentów II roku KEA

Zapraszamy na wernisaż wystawy prac studentów II roku Kolegium Edukacji Artystycznej 19 marca 2019 r., w Galerii Młodych Artystów Łazienkowska, w Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego…
13-03-2019

SYMPOZJUM OTWARTE "ZAPOMNIANI PISARZE EMIGRACYJNI"

Zapraszamy na SYMPOZJUM OTWARTE "ZAPOMNIANI PISARZE EMIGRACYJNI" z udziałem Reginy Wasiak-Taylor, 20.03. 2019 (środa), SALA 3310, godz. 11:00