EN

Rozliczenie roczne doktoranta  (Par. 13 Regulaminu studiów doktoranckich)

Do 30 czerwca każdego okresu rozliczeniowego doktorant przedkłada kierownikowi studiów  doktoranckich (w dziekanacie):

  1. indeks z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów doktoranckich,
  2. roczne sprawozdanie doktoranta, zawierające informację dotyczącą:
    a) działalności naukowej, obejmującą stan prac nad rozprawą doktorską, realizowane badania, uczestnictwo w konferencjach, formy dodatkowego dokształcania oraz publikacje,
    b) realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu,
    c) oraz zawierającą opinię opiekuna naukowego, a po wszczęciu przewodu doktorskiego –promotora, o postępach naukowych.

Sprawozdanie roczne znajduje się w zakładce Formularze do pobrania.

Praktyki  (Par. 18  Regulaminu studiów doktoranckich)

Wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych lub hospitowanych przez doktoranta w ramach praktyk zawodowych wynosi 60 godzin dydaktycznych rocznie (łącznie 180 godzin). Praktyki obowiązują na drugim, trzecim i czwartym roku studiów.

Za zgodą opiekuna naukowego/promotora oraz kierownika studiów doktoranckich, student może odbyć całość praktyk bądź część praktyki na roku wcześniejszym (doktorant składa podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich).

Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych  (wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu na pełny etat).

 

Wnioski stypendialne

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (z art.200 i 200 a) składa się za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich (w dziakanacie) do 30 września.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów (z art.94) składa się w Biurze Immatrykulacji i Spraw Studenckich do 31 października. Wnioski o stypendia socjalne również przyjmuje Biuro Immatrykulacji i Spraw Studenckich.

 Wnioski znajdują się w zakładce Formularze do pobrania

 

 

 

Aktualności

19-10-2017

GRA TERENOWA

Pracownicy Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczości oraz studenci specjalności Pedagogika Informatyki i Pedagogika Zdolności a także Pedagogika Szkolna – Pedagogika Zdolności zapraszają do wzięcia…
13-10-2017

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe: Surdopedagogika w październiku 2017 uruchamiamy kolejną edycję - są jeszcze ostatnie wole miejsca. Specjalistyczny program studiów, ma na celu zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętn…
18-10-2017

Spotkanie z książką

Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką „Wolontariat studencki krajowy i zagraniczny” pod redakcją dr hab. prof. APS Ewy M. Kuleszy i dr Bernadetty Kosewskiej