EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich

Studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii

06-02-2020

 

Załącznik do uchwały nr  34/2017

Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

 

 

 

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH

w

AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. Marii Grzegorzewskiej

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1

1. Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zwany dalej  „Regulaminem”, określa organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktorantów.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1842, z późn. zm.),

2) Akademii – należy przez to rozmieć Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,

3) studiach doktoranckich – należy przez to rozmieć studia trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy,

       4) doktorancie – należy przez to rozmieć uczestnika studiów doktoranckich.

3. Tryb i warunki przeprowadzania przewodów doktorskich oraz nadawania stopnia naukowego doktora określają odrębne przepisy.

§ 2

1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.

2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, z zastrzeżeniem prawa Akademii do pobierania jednorazowych opłat określonych w odrębnej uchwale Senatu Akademii w sprawie zasad odpłatności za studia.

3. Niestacjonarne studia doktoranckie są odpłatne.

4. Wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie ustala rektor. Warunki odpłatności określa umowa zawarta w formie pisemnej między Akademią a doktorantem.

5. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada wydziału prowadzącego dane studia doktoranckie.

 

II. PRZYJĘCIE NA STUDIA DOKTORANCKIE W TRYBIE PRZENIESIENIA

 § 3

1. Przyjęcie na studia doktoranckie może nastąpić w trybie przeniesienia doktoranta odbywającego studia doktoranckie w innej uczelni, w zakresie tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

2. O przyjęcie na studia doktoranckie w trybie przeniesienia może ubiegać się doktorant, który ma zaliczony pierwszy rok studiów, wypełnił wszystkie obowiązki wynikające
z przepisów obowiązujących na uczelni, którą opuszcza oraz otrzymał pozytywną opinię proponowanego opiekuna naukowego.

3. Kierownik studiów doktoranckich może zażądać do osoby ubiegającej się o przeniesienie przedstawienia dodatkowych dokumentów.

4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia na wydziale w trybie przeniesienia podejmuje dziekan po zaopiniowaniu wniosku przez kierownika studiów doktoranckich w Akademii. Decyzja dziekana jest ostateczna.

 

III. KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

 § 4

1. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów doktoranckich.

2. Kierownikiem studiów doktoranckich może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudniony w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Kierownik studiów doktoranckich jest powoływany i odwoływany przez rektora po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału i właściwego organu samorządu doktorantów, które wyrażają opinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii.

4. Kierownik studiów doktoranckich:

1) organizuje realizację programu studiów doktoranckich,

2) dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,

3) opracowuje i przedstawia właściwej radzie wydziału wnioski dotyczące programu studiów doktoranckich,

4) podejmuje decyzje w sprawie zaliczenia kolejnych lat studiów doktoranckich,

5) podejmuje decyzje w sprawie skreślenia z listy doktorantów,

6) wyraża zgodę, w oparciu o odrębne przepisy, na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich,

7) pełni funkcję przewodniczącego komisji ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego,

8) przedstawia rektorowi wnioski w sprawach należących do właściwości rektora,

9) przedstawia dziekanowi wnioski w sprawach należących do właściwości dziekana lub rady wydziału,

10) przedstawia radzie wydziału i rektorowi, po zakończeniu roku akademickiego, sprawozdania z przebiegu studiów doktoranckich,

11) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta, wnioskuje do dziekana
o dokonanie zmiany opiekuna naukowego,

12) wnioskuje do rady wydziału o zmianę promotora na uzasadniony wniosek doktoranta.

 

IV. OPIEKA MERYTORYCZNA

§ 5

1. Do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, a po jego wszczęciu pod opieką promotora wyznaczonego w przewodzie doktorskim.

2. Opiekun naukowy jest obowiązany przyjąć funkcję promotora z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego, o ile nie zachodzą okoliczności merytoryczne lub losowe, uzasadniające wybór innego promotora.

3. Wybór opiekuna naukowego dokonuje się przed rozpoczęciem pierwszego roku studiów, nie później niż do dnia 30 września.

4. Opiekuna naukowego, po uprzednim wyrażeniu przez tę osobę zgody na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem, powołuje dziekan na wniosek doktoranta złożony za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich. Wniosek ten jest dołączany do dokumentacji, przedkładanej przez kandydata na studia doktoranckie w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy w okresie ostatnich 5 lat, będący pracownikiem wydziału prowadzącego dane studia doktoranckie.

6. Opiekunem naukowym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, będąca pracownikiem innego wydziału, po uzyskaniu zgody rady wydziału prowadzącego studia doktoranckie.

7. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 4 i rezygnacja z funkcji opiekuna, z przyczyn merytorycznych wymaga pisemnego uzasadnienia.

8. Cofnięcie zgody, o której mowa w ust. 4, z przyczyn losowych powoduje konieczność wyznaczenia nowego opiekuna naukowego. W szczególnych przypadkach, dziekan na wniosek kierownika studiów doktoranckich, może powierzyć pełnienie funkcji opiekuna naukowego osobie spełniającej wymogi ust. 6 do czasu powołania opiekuna w trybie ust. 4.

 § 6

Opiekun naukowy:

1) ustala z doktorantem plan jego pracy, nadzoruje jego wykonanie oraz dokonuje
w nim zmian,

2) udziela doktorantowi pomocy w pracy naukowej, zwłaszcza w doborze tematyki i opracowaniu harmonogramu pracy doktorskiej,

3) dokonuje oceny postępów w pracy naukowej doktoranta poprzez analizę i ocenę realizacji planu pracy doktoranta,

4) przedstawia kierownikowi studiów doktoranckich na koniec roku opinię o pracy doktoranta. W przypadku braku pozytywnej opinii, opiekun wnioskuje o skreślenie doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich lub popiera jego wniosek o warunkowe zaliczenie roku.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA

 § 7

Doktorant ma prawo do:

1) zdobywania wiedzy na wybranym kierunku studiów, rozwijania własnych zainteresowań naukowych,

2) opieki naukowej i prowadzenia badań naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych prowadzonych przez Akademię,

3) przedłużenia studiów doktoranckich na zasadach określonych w Regulaminie,

4) uczestniczenia w konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z realizacją pracy doktorskiej, korzystając ze środków przewidzianych na działalność statutową lub badania własne jednostki,

5) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, obiektów sportowych, urządzeń i środków Akademii oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Akademii,

6) zrzeszania się w samorządzie doktorantów,

7) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

8) ubiegania się o pomoc materialną na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

9) ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych
w odrębnych przepisach,

10) ubiegania się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji przedmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 § 8

Do obowiązków doktoranta należy:

1) przestrzeganie statutu Akademii, Regulaminu, kodeksu etyki doktoranta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Akademii oraz postępowanie zgodnie z treścią ślubowania,

2) terminowa realizacja programu studiów doktoranckich,

3) prowadzenie badań naukowych oraz publikowanie ich wyników w formie artykułów naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych lub monografii,

       4) złożenie indeksu i sprawozdania rocznego doktoranta.

 § 9

1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności.

2. Do doktorantów, o których mowa w ust. 1 zalicza się osoby:

1) niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,

2) przewlekle chorujące nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuację zdrowotną potwierdza dokumentacja medyczna przedłożona u pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych,

3) czasowo niezdolne do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza przedłożona u pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych dokumentacja medyczna.

3. Szczegółowe zasady dostosowania procesu dydaktycznego określają odrębne przepisy.

§ 10

1. Doktoranci tworzą samorząd doktorantów, działający na podstawie ustawy i własnego regulaminu.

2. Przedstawiciele samorządu doktorantów uczestniczą w posiedzeniach właściwych rad wydziałów i senatu Akademii z prawem głosu w liczbie określonej przez statut Akademii.

 

VI. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 § 11

1. Studia doktoranckie trwają cztery lata.

2. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.

3. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą immatrykulacji, złożenia i podpisania ślubowania.

4. Doktorant otrzymuje legitymację i indeks.

 § 12

1. Studia doktoranckie są realizowane według programu kształcenia uchwalonego przez radę wydziału, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów.

2. Szczegółowy harmonogram zajęć ustalany i podawany jest przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy.

 § 13

Szczegółowe zasady organizacji praktyk określają odrębne przepisy.

 § 14

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant może odbywać studia doktoranckie w trybie indywidualnego programu studiów.

2. Na wniosek doktoranta indywidualny program studiów zatwierdza rada wydziału, z zastrzeżeniem, że łączny wymiar zajęć objętych programem studiów odpowiada nie mniej niż 30 punktom ECTS.

§ 15

1. Szczegółowy zakres wymagań z danego przedmiotu, w tym warunki zaliczenia przedmiotu, ustala nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia i podaje doktorantom do wiadomości na początku zajęć.

2. Przy zaliczeniach na ocenę i egzaminach, w tym egzaminach doktorskich, stosuje się następującą skalę ocen:

1) bardzo dobry            - 5,0,

2) dobry plus                - 4,5,

3) dobry                       - 4,0,

4) dostateczny plus       - 3,5,

5) dostateczny              - 3,0,

6) niedostateczny          - 2,0.

3. Przy zaliczeniu bez oceny stosuje się skalę:

1) zaliczone                  - zal,

2) niezaliczone             - nzal.

4. Zaliczenia na ocenę i zaliczenia bez oceny wpisywane są do systemu USOS i indeksu doktoranta.

5. Kwestie dotyczące zasad i trybu przeprowadzania egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z języka obcego, regulują odrębne przepisy.

§ 16

1. Okresem rozliczeniowym jest rok akademicki.

2. Do 30 czerwca każdego okresu rozliczeniowego doktorant przedkłada kierownikowi studiów doktoranckich:

1) indeks z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów doktoranckich,

2) roczne sprawozdanie doktoranta, zawierające informację dotyczącą:

a) działalności naukowej, obejmującą stan prac nad rozprawą doktorską, realizowane badania, uczestnictwo w konferencjach, formy dodatkowego dokształcania oraz publikacje,

b) realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych bądź uczestnictwa w ich prowadzeniu,

c) oraz zawierającą opinię opiekuna naukowego, a po wszczęciu przewodu doktorskiego – promotora, o postępach naukowych.

3. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do 15 września danego roku.

4. W oparciu o zebraną dokumentację kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję o zaliczeniu okresu rozliczeniowego do 30 września danego roku.

5. Kierownik studiów doktoranckich, na uzasadniony wniosek doktoranta, może podjąć decyzję o warunkowym zaliczeniu okresu rozliczeniowego, przenosząc niektóre obowiązki na następny rok akademicki. W przypadku, o którym mowa w §6 pkt. 4 wniosek winien być poparty przez opiekuna naukowego.

§ 17

Na studiach doktoranckich nie przewiduje się powtarzania roku.

 

VII. PRZERWY, URLOPY I ZASADY PRZEDŁUŻENIA STUDIÓW

 § 18

Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym 8 tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

§ 19

1. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża na wniosek doktoranta, okres odbywania studiów o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich, może przedłużyć okres odbywania studiów, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach,
w szczególności w przypadku:

       1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,

       2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,

3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,

       4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

      - łącznie nie dłużej niż o rok.

3. Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia
w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowania w ramach tych studiów, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.

4. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni może przyznać stypendium doktoranckie w tym okresie.

§ 20

1. Kierownik studiów doktoranckich może udzielić doktorantowi urlopu w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności losowych, innych niż okoliczności określone w § 19 ust. 1-3.

2. Urlop udzielany jest na rok studiów, pod warunkiem zaliczenia pierwszego roku studiów. Urlop może być udzielony raz w toku studiów.

4. W okresie korzystania z urlopu doktorant zachowuje status doktoranta.

5. W okresie korzystania z urlopu doktorant nie otrzymuje stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ani zapomóg.

6. W okresie korzystania z urlopu ulega zawieszeniu wypłata stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii.

7. Doktorant wracający z urlopu, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, obowiązany jest do złożenia w dziekanacie pisemnego oświadczenia o podjęciu studiów doktoranckich i do odbioru karty różnic programowych.

8. Fakt udzielenia urlopu i podjęcia studiów po jego wykorzystaniu odnotowuje się w aktach doktoranta.

 

VII. UKOŃCZENIE STUDIÓW

 § 21

Studia doktoranckie kończą się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia, tj. uzyskaniem w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny naukowej, potwierdzonym odpowiednim dyplomem.

 

VIII. SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW STUDIÓW

 § 22

1. Decyzję o skreśleniu z listy doktorantów podejmuje kierownik studiów doktoranckich.

2. Decyzja o skreśleniu z listy doktorantów może zostać podjęta w przypadku:

1) stwierdzenia postępowania niezgodnego z treścią ślubowania lub Regulaminem,

2) stwierdzenia niezrealizowania obowiązków wynikających z programu studiów doktoranckich oraz obowiązku prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu,

3) niepodjęcia studiów po okresie trwania urlopu,

4) rezygnacji doktoranta ze studiów;

5) nieobronienia pracy doktorskiej.

3. Od decyzji o skreśleniu z listy doktorantów przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni od jej doręczenia. Decyzja rektora jest ostateczna.

 § 23

Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów doktoranckich, wydaje się zaświadczenie o przebiegu studiów.

 

IX. WARUNKI PONOWNEGO PRZYJĘCIA NA STUDIA DOKTORANCKIE

 § 24

Ponowne przyjęcie na pierwszy rok studiów doktoranckich osoby, która została skreślona z listy uczestników studiów doktoranckich, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia doktoranckie w Akademii.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTA

 § 25

1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, uczestnik studiów doktoranckich ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

2. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisja dyscyplinarna ds. doktorantów i odwoławcza komisja dyscyplinarna, powołane spośród nauczycieli akademickich i doktorantów, na okres kadencji władz Akademii w trybie określonym w statucie Akademii.

3. Rektor może z inicjatywy własnej lub na wniosek rady doktorantów przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego. Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim uczestników studiów doktoranckich określa regulamin samorządu doktorantów.

 

XI. PRZEPIS KOŃCOWY

 § 26

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.