EN

Strona główna Doktoranci Studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii Kierownik studiów doktoranckich

Kierownik studiów doktoranckich

Studia doktoranckie interdyscyplinarne w zakresie psychologii i socjologii

06-02-2020

Kierownik Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Psychologii i Socjologii

prof. dr hab. Jolanta Zagrodzka-Szmagalska

budynek C, VI piętro, pok. 3616

e-mail: zagrodzka@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa

 • 2004: tytuł profesora nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.
 • 1992: doktor habilitowany nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.
 • 1978: doktor nauk przyrodniczych, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.
 • 1970: magister psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania naukowe

 • Neurobiologiczne mechanizmy emocji i zachowań społecznych;
 • Zwierzęce behawioralne modele ludzkich zachowań, procesów psychicznych i zaburzeń.

Najważniejsze publikacje

 • Autorka kilkudziesięciu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, redaktorka i autorka rozdziałów w krajowych i zagranicznych monografiach poświęconych zachowaniom emocjonalnym.
 • Zagrodzka J.”Skąd w nas tyle zła? Neuronalne korelaty agresji” W: Agresja. Socjalizacja. Edukacja (red. Grzegołowska-Klarkowska H.) Wydawnictwo APS, Warszawa 2012.
 • Zagrodzka J. „Mózgowe mechanizmy regulacji emocji” W : Dynamika emocji (red. Doliński D.&Błaszczak W.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Zagrodzka J. „ Neurofizjologiczne mechanizmy zachowania emocjonalnego” W: Mózg a zachowanie (red. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. Age increases anxiety and reactivity of the fear/anxiety circuit in Lewis rats. Behav Brain Res. 2011 Nov 20; 225(1):192-200.
 • Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. Diverse sensitivity of RHA/Verh and RLA/Verh rats to emotional and spatial aspects of a novel environment as a result of a distinct pattern of neuronal activation in the fear/anxiety circuit. Behav Genet. 2009 Jan; 39(1): 48-61.
 • Werka T. Zagrodzka J.(2009)  Strach i lęk w świetle badań neurobiologicznych. W: Lęk. Geneza, mechanizmy, funkcje (red. Fajkowska M., Szymura B.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Meyza KZ, Boguszewski PM, Nikolaev E, Zagrodzka J. The effect of age on the dynamics and the level of c-Fos activation in response to acute restraint in Lewis rats. Behav Brain Res. 2007 Jun 18; 180(2): 183-9.
 • Boguszewski P., Zagrodzka J. Emotional changes related to age in rats – a behavioral analysis. Behav Brain Res. 2002, 18; 133(2): 323-332.
 • Zagrodzka J. „Mechanizmy emocji i zaburzeń afektywnych w świetle badań neurobiologicznych”. W:  Neuropsychologia emocji (red. Herzyk A. Borkowska A ). Wydawnictwo Uniwersytetu im.M.Curie-Skłodowskiej, Lublin  1998,  str. 41-57.
 • Zagrodzka J., Hedberg C.E, Mann G.L. and Morrison A.R. Contrasting expressions of wakefulness aggressive behavior released by lesions of the central nucleus of amygdala during and rapid eye movement sleep without atonia in cats. Behav Neurosc. 1998 , 112(3): 589-602.

Wybrane projekty badawcze

 • 2009-2014 Grant badawczy NCN  „Neurobiologiczne podłoże zachowań społecznych w kontekście różnic indywidualnych w reaktywności emocjonalnej”. Kierownik do roku 2012.
 • 2004 -2008 Grant badawczy MNiSW „Aktywność elektryczna i ekspresja genu c-fos w strukturach limbicznych u szczurów w odpowiedzi na nowe bodźce środowiskowe”. Kierownik.
 • 1998-2000 Grant badawczy KBN “ Mechanizmy postępujących z wiekiem zmian w zachowaniu emocjonalnym i społecznym szczurów”. Kierownik.
 • 1996-1999 Grant promotorski KBN „Wpływ stanu emocjonalnego szczura na czynność oddechową i tętno. Aktywność elektromiograficzna przepony jako miara lęku”. Kierownik.
 • 1994-1997 Grant badawczy KBN „Elektrofizjologiczne korelaty interakcji limbiczno-ruchowej w zachowaniu awersyjnym i apetytywnym szczura”. Kierownik.

Współpraca międzynarodowa

Laureatka prestiżowych stypendiów naukowych, które umożliwiły jej odbycie staży badawczych na uniwersytetach w USA i Europie  (European Training Programme - Uniwersytet w Bergen, Norwegia;  Fundacja Guggenheima - University of Pennsylvania, USA; stypendium im. Marii Curie-Skłodowskiej - University of Pennsylvania USA; stypendium Junta de Andalucia - Uniwersytet w Sewilli, Hiszpania).

Pełnione ważne funkcje

 • W latach 2008 - 2012  prorektor ds. naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • W latach 2008 - obecnie kierownik Katedry Biologicznych Podstaw Zachowania w Instytucie Psychologii Stosowanej APS.
 • W latach  1994 - 2007 zastępca dyrektora ds. nauki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN.
 • Organizatorka licznych sympozjów i warsztatów naukowych w kraju i zagranicą, popularyzatorka nauki (m.in. zainicjowanie w 1998 roku i wielokrotne uczestnictwo w organizowanej corocznie międzynarodowej kampanii edukacyjno-medialnej pn. Światowy Tydzień Mózgu).
 • Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.
 • Laureatka nagród Sekretarza Polskiej Akademii Nauk.

Aktualności

11-08-2020

Powrót do szkoły dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dr Radosław Piotrowicz z Instytutu Pedagogiki Specjalnej APS w rozmowie z Mateuszem Różańskim dla portalu Niepelnosprawni.pl o sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii CO…
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.