EN

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie


Uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Doktorantów APS w dniu 21.10.2009 r.
(Stwierdzenie przez Senat APS  zgodności Regulaminu z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i Statutem Akademii Pedagogiki Specjalnej na posiedzeniu Senatu APS w dniu 16 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr 61/09-10).


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (zwany dalej „Samorządem”) tworzą wszyscy uczestnicy Studiów Doktoranckich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (zwani dalej „doktorantami”).
 2. Samorząd jest jedyną reprezentacją ogółu doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (zwanej dalej „APS”).
§ 2
 1. Samorząd Doktorantów działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), (zwanej dalej „Ustawą”), Statutu APS i niniejszego Regulaminu Samorządu Doktorantów APS (zwanego dalej „Regulaminem”).
 2. Zebrania organów Samorządu są jawne.
§ 3

Samorząd, działając przez swoje organy:

 1. broni praw doktorantów;
 2. reprezentuje interesy doktorantów w APS i na zewnątrz;
 3. wyraża opinię społeczności doktorantów APS w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;
 4. uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w podejmowaniu decyzji przez organy kolegialne w sprawach APS, a w szczególności:
  1. opiniuje projekty decyzji organów APS w sprawach dotyczących doktorantów, w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich;
  2. opiniuje program studiów doktoranckich realizowanych w APS;
  3. współpracuje z władzami APS, w tym władzami Wydziału Nauk Pedagogicznych, w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;
  4. porozumiewa się z odpowiednimi organami APS i współdecyduje w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele  doktoranckie;
  5. prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej.        
Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 4

Członkiem Samorządu staje się każda osoba mająca status uczestnika studiów doktoranckich APS.

§ 5

Członek Samorządu ma:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Samorządu;
 2. prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Samorządu;
 3. prawo do uczestnictwa w obradach Rady Doktorantów;
 4. prawo do uczestnictwa w działalności Samorządu;
 5. prawo do korzystania z urządzeń i środków finansowych Samorządu  na zasadach określonych przez Radę Doktorantów;
 6. korzystania z innych przywilejów ustanowionych przez Radę Doktorantów.
§ 6

Członkowie Samorządu mają obowiązek przestrzegania Statutu APS, regulaminów obowiązujących w APS i uchwał organów Samorządu.

§ 7

Członkostwo w Samorządzie ustaje na skutek:

 1. rezygnacji ze studiów doktoranckich;
 2. skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
Rozdział III
Organy Samorządu Doktorantów
§ 8
 1. Organami Samorządu są:
  1. Zarząd Samorządu Doktorantów;
  2. Rada Doktorantów;
  3. Komisja Regulaminowa;
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja Zarządu, Rady Doktorantów, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Regulaminowej trwa dwa lata.
 3. Członek każdego organu, może, w wyniku wyborów, pełnić swoje obowiązki przez dwie kadencje.
Rozdział IV
Rada Doktorantów

§ 9
 1. Rada Doktorantów APS (zwana dalej Radą), jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu.
 2. Rada jest organem kierującym całokształtem działalności Samorządu.
 3. Rada składa się z wybranych przedstawicieli doktorantów w ilości nie mniejszej niż 6, a nie większej niż 12 osób.
§ 10

Jedna osoba może posiadać tylko jeden mandat członka Rady Doktorantów.

§ 11

Rada Doktorantów podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie do wyłącznej kompetencji innych organów Samorządu.

§ 12
 1. Rada podejmuje swoje decyzje oraz wyraża opinie w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady są wiążące dla wszystkich organów Samorządu chyba, że z treści uchwały wynika inaczej.
§ 13

Rada wybiera ze swojego grona Zarząd Samorządu Doktorantów APS (zwany dalej „Zarządem”), przedstawiciela doktorantów do Komisji Senackich APS (zwanych dalej „członkami doktoranckimi Komisji Senackich APS”), Przedstawiciela do Rady Wydziału, Przedstawiciela do Kolegium Elektorów oraz Przedstawiciela do Rady Bibliotecznej.

§ 14
 1. Posiedzenia Rady są jawne.
 2. Rada obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
 3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu co najmniej raz na kwartał. Zawiadomienia rozsyła się drogą e-mailową, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem.
 4. Kolejne posiedzenia zwyczajne mają charakter wyborczy i sprawozdawczy.
 5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. Rektora APS;
  2. co najmniej 1/3 regulaminowego składu Rady Doktorantów;
  3. Komisji Regulaminowej.  
 6. Posiedzenie nadzwyczajne zwoływane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmioty określone w ust.5.
§ 15
 1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/2 regulaminowego składu, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Rada podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 1/2 regulaminowego składu.
§ 16

W zakresie pełnienia swego mandatu członek Rady obowiązany jest:

 1. brać czynny udział w jej pracach;
 2. działać zgodnie z jej uchwałami.
Rozdział V
Zarząd Samorządu Doktorantów
§ 17
 1. Zarząd, który tworzą: Przewodniczący Samorządu, Zastępca Przewodniczącego Samorządu i Sekretarz, wybiera Rada Doktorantów spośród swego grona.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.
 3. Przewodniczącym zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną ilość głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał  w pierwszej turze wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział dwaj kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
 4. Zastępcą Przewodniczącego zostaje wybrany kandydat, który otrzymał drugą pod względem ilości największą liczbę głosów lub w przypadku powtórnego głosowania, kandydat, który otrzymał mniejszą ilość głosów, niż kandydat, który został wybrany Przewodniczącym Samorządu.
 5. Sekretarzem zostaje wybrany kandydat, który w pierwszym głosowaniu otrzymał trzecią pod względem ilości liczbę głosów.
 6. Wybory Zarządu przeprowadza się w tajnym głosowaniu. Każdy członek Rady może wskazać w głosowaniu jednego kandydata na każde stanowisko lub wstrzymać się od głosu.
 7. W przypadku niedokonanego wyboru w trybie określonym w ust. 3 procedurę wyborczą powtarza się od początku na tym samym zebraniu.
 8. Jeżeli w dwóch głosowaniach przeprowadzonych w trybie ust. 2 – 4 nie dojdzie do wyboru Przewodniczącego, w kolejnym głosowaniu do wyboru wystarcza zwykła większość głosów.
 9. Do obowiązków Zarządu należy:
  1. koordynacja prac organów Samorządu;
  2. reprezentowanie Samorządu na zewnątrz;
  3. czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa;
  4. nadzorowanie wykonywania uchwał Rady Doktorantów;
  5. dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności;
  6. kierowanie pracami Rady Doktorantów;
  7. wydawanie opinii i formułowanie wniosków, o których mowa w art.174 Ustawy.
 10. Zarząd za swoją pracę odpowiada przed Radą Doktorantów i Komisją Regulaminową. Działa zgodnie z uchwałami Rady.
 11. Zarząd pełni swoją funkcję do czasu powołania nowego Zarządu.
 12. Jeżeli w trakcie kadencji Zarządu ustanie członkostwo któregoś z przedstawicieli Zarządu w Samorządzie, zostaje on odwołany lub składa rezygnację. Rada niezwłocznie powołuje na to miejsce nowego członka Zarządu w trybie określonym w przepisach §17.
§ 18

Przewodniczący Samorządu może powoływać swoich pełnomocników do spraw wymienionych w § 17 ust. 9.

Rozdział VI
Przedstawiciele doktorantów w Senacie APS

§ 19
 1. Doktoranci – członkowie Senatu APS (zwani dalej „przedstawicielami doktorantów w Senacie”) reprezentują w nim społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w jego pracach.
 2. Liczbę przedstawicieli doktorantów w Senacie określa Statut APS.
§ 20

Rada Doktorantów wybiera spośród siebie przedstawiciela doktorantów w Senacie.

§ 21

W zakresie pełnienia swego mandatu przedstawiciel doktorantów w Senacie działa zgodnie z uchwałami Rady.

Rozdział VII
Przedstawiciele Doktorantów w Radzie Wydziału, w Kolegium Elektorów oraz  w Radzie Bibliotecznej

§ 22
 1. Doktoranci – przedstawiciele w Radzie Wydziału, Kolegium Elektorów, Radzie Bibliotecznej, wybrani spośród ogółu członków samorządu doktorantów reprezentują w nich społeczność doktorantów i biorą aktywny udział w ich pracach.
 2. Kadencja Przedstawiciela w Radzie Wydziału trwa 2 lata i rozpoczyna bieg z początkiem roku akademickiego, w którym rozpoczęła się kadencja Rady Wydziału. Przedstawiciel do Rady Wydziału wybierany jest spośród doktorantów będących członkami Rady Doktorantów.
 3. Kadencja Przedstawiciela w Kolegium Elektorów trwa 4 lata i rozpoczyna bieg z początkiem roku akademickiego, w którym rozpoczęła się kadencja Kolegium Elektorów.
 4. Kadencja Przedstawiciela w Radzie Bibliotecznej trwa 1 rok i rozpoczyna bieg z początkiem roku akademickiego, w którym rozpoczęła się kadencja Rady Bibliotecznej. Przedstawiciel do Kolegium Elektorów wybierany jest spośród wszystkich doktorantów.
 5. Kadencja Przedstawiciela w Radzie Wydziału, Kolegium Elektorów i Rady Bibliotecznej wybranego w trakcie trwania kadencji tych organów rozpoczyna bieg z chwilą wygaśnięcia mandatu poprzedniego Przedstawiciela.
Rozdział VIII
Komisja Regulaminowa

§ 23
 1. Komisja Regulaminowa jest organem kontrolnym Samorządu.
 2. Komisja Regulaminowa działa w oparciu o regulamin uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez Radę.
§ 24
 1. Komisja Regulaminowa składa się z minimum 3 członków. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
 2. Członków Komisji Regulaminowej wybierają członkowie Rady Doktorantów APS.
 3. Wybór, o którym mowa w ust. 2 dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
 4. Kadencja Komisji Regulaminowej trwa dwa lata, do chwili wyboru następnego składu Komisji.
 5. Z pełnieniem funkcji członka Komisji Regulaminowej nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu.
 6. Członkiem Komisji Regulaminowej nie może być doktorant ukarany prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów.
§ 25
 1. Mandat członka Komisji Regulaminowej wygasa na skutek:
  1. złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji;
  2. ukarania prawomocnym wyrokiem przez Komisję Dyscyplinarną ds. doktorantów karami, o których mowa w art. 212 pkt. 3, 4 i 5 Ustawy,
  3. utraty członkostwa w Samorządzie, o którym mowa w § 7.
 2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Regulaminowej z przyczyn określonych w ust. 1 członkowie Rady Doktorantów APS uzupełniają jej skład na nadzwyczajnym posiedzeniu zwołanym po zaistnieniu tego faktu. Członek Komisji wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany był jego poprzednik.
§ 26
 1. Członek Komisji Regulaminowej ponosi odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu przed Komisją Dyscyplinarną ds. doktorantów.
 2. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka Komisji Regulaminowej może nastąpić na podstawie uchwały Rady Doktorantów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności regulaminowego składu na wniosek minimum 1/3 członków Rady Doktorantów.
 3. Z dniem podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności członka Komisji Regulaminowej przed Komisją Dyscyplinarną ds. doktorantów sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji Regulaminowej ulega zawieszeniu.
§ 27
 1. Komisja Regulaminowa podejmuje swoje decyzje i wyraża swoje opinie w formie uchwał.
 2. Komisja Regulaminowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 28

Do podstawowych zadań Komisji Regulaminowej należy:

 1. nadzór i kontrola działalności wszystkich organów Samorządu;
 2. stwierdzanie ważności wyborów do organów Samorządu;
 3. czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa i współżycia koleżeńskiego;
 4. składanie Radzie Doktorantów wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Samorządu oraz członkom Komisji Senackich APS.
§ 29
 1. Komisja Regulaminowa wykonuje swoje zadania w zakresie kontroli i nadzoru poprzez:
  1. stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez organy Samorządu z przepisami prawa;
  2. ocenę zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałami Rady;
  3. ocenę stopnia wywiązywania się członków organów Samorządu,  w szczególności: członków Rady, Zarządu, członków doktoranckich Komisji Senackich APS, ze swoich obowiązków oraz ocenę zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami prawa;
  4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między poszczególnymi organami Samorządu;
  5. przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez Radę.
 2. Przewodniczący Komisji Regulaminowej lub upoważniony przez niego jej członek ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach wszystkich organów Samorządu.
§ 30
 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały Rady ze Statutem APS, Ustawą i innymi aktami normatywnymi Komisja Regulaminowa składa do Rady wniosek o uchylenie tej uchwały.
 2. Rada może odrzucić wniosek Komisji Regulaminowej w sprawie określonej w ust. 1 większością głosów regulaminowego składu.
 3. Uchwały Komisji Regulaminowej o niezgodności z przepisami prawa uchwał podejmowanych przez pozostałe organy Samorządu oraz o niezgodności z uchwałami Rady decyzji organów wykonawczych Samorządu, są wiążące. Komisja Regulaminowa stosuje środki potrzebne dla usunięcia tej niezgodności.
 4. Postanowienia ustępów 1-3 powyżej nie uchybiają prawu rektora, o którym mowa w art. 202 ust. 7 Ustawy.
§ 31

W przypadku zdecydowanie negatywnej oceny, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt. 3  Komisja Regulaminowa może wnioskować:

 1. do Rady o uchwalenie votum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu lub członków doktoranckiej Komisji Senackiej APS,
 2. o odwołanie innych członków organów Samorządu do właściwych organów delegujących lub gremiów wyborczych.
§ 32

Szczegółowy tryb postępowania Komisji Regulaminowej jako organu kontrolnego i rozstrzygającego reguluje regulamin, o którym mowa w § 23 ust. 2.

Rozdział IX
Sąd Koleżeński
§ 33
 1. Rektor może, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu przekazać sprawę do Sądu Koleżeńskiego, zamiast przekazać ją rzecznikowi dyscyplinarnemu.
 2. Sąd Koleżeński posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec doktorantów APS wynikające z Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
§ 34
 1. Sąd składa się z doktorantów wybranych przez Radę na pierwszym posiedzeniu.
 2. Rada nie ma możliwości odwołania wybranego przez siebie członka Sądu.
 3. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje Przewodniczący Samorządu.
 4. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Sądu.
 5. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczącego i protokolanta oraz terminów rozpraw.
 6. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu.
 7. Członkiem Sądu nie może być doktorant ukarany prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów.
§ 35
 1. Sąd orzeka:
  1. w pierwszej instancji w składzie 3 członków;
  2. w drugiej instancji w składzie 5 członków.
 2. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji nie może być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.
§ 36

Sąd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę. Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i tryb prowadzenia postępowania.

Rozdział X
Finanse

§ 37
 1. Rada uchwala podział środków budżetowych przeznaczonych na działalność doktorantów.
 2. Projekt budżetu Samorządu zawiera:
  1. zasady wykorzystywania środków przeznaczonych na działalność doktorantów;
  2. zasady wykorzystywania środków przeznaczonych na działalność organizacyjną Samorządu.
 3. Dodatkowe środki, które wpływają na działalność doktorancką w trakcie roku budżetowego, pozostają w dyspozycji Rady. Na posiedzeniu sprawozdawczym Rada uchwala korektę budżetu.
 4. Zasady podziału środków budżetowych i gospodarowania środkami trwałymi uchwala Rada w regulaminie finansowo-gospodarczym. Uchwała ta jest przyjmowana większością 2/3 głosów.
§ 38
 1. Rada sprawuje nadzór nad realizacją budżetu.
 2. Rada, działając w porozumieniu z Rektorem pełni bieżące funkcje kontrolne w stosunku do wszystkich, którzy korzystają z przyznanych w budżecie środków.
Rozdział XI
Wybory

§ 39
 1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne i równe.
 2. Wybory do Rady są bezpośrednie.
 3. Czynne prawo wyborcze ma każdy doktorant APS.
 4. Bierne prawo wyborcze ma każdy doktorant wymieniony w ust. 3 z wyjątkiem doktoranta:
  1. ukaranego prawomocnym wyrokiem Komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów, zawieszającym go w prawach doktoranta;
  2. będącego członkiem Komisji Wyborczej;
  3. będącego członkiem Komisji Regulaminowej.
§ 40
 1. Najwyższym organem wyborczym Samorządu jest Uczelniany Komisarz  Wyborczy.
 2. Rada Doktorantów powołuje Uczelnianego Komisarza Wyborczego na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
 3. Uczelniany Komisarz Wyborczy może powoływać swoich pełnomocników do pełnienia obowiązków w zakresie określonym Ordynacją.
§ 41
 1. Uczelniany Komisarz Wyborczy organizuje i nadzoruje wybory.
 2. W przypadku pierwszych wyborów do Rady Doktorantów zostaje zwołane walne zgromadzenie doktorantów, na którym przeprowadza się wybory, spośród zgłoszonych przez siebie samych kandydatów. Nadzór nad wyborami sprawuje w takim przypadku osoba wskazana przez ogół doktorantów biorących udział w referendum.
§ 42

Funkcję Uczelnianego Komisarza Wyborczego lub członka Komisji Wyborczej mogą pełnić doktoranci, o których mowa w § 39 ust. 3 za wyjątkiem doktorantów ukaranych prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. doktorantów karami, o których mowa w art. 212 pkt 3, 4 i 5 Ustawy.

§ 43

Kadencja Rady trwa dwa lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia Rady, przy czym kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Rady następnej kadencji.

§ 44
 1. Mandat członka Rady wygasa na skutek:
  1. zrzeczenia się mandatu;
  2. sytuacji o których mowa w § 7;
  3. odwołania przez wyborców lub organ delegujący;
  4. ukarania go przez Komisję Dyscyplinarną ds. doktorantów karami, o których mowa w art. 212 pkt 3, 4 i 5 Ustawy.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przed końcem kadencji Rady - Rada wybiera nowego delegata.
§ 45
 1. Kadencja Zarządu Doktorantów trwa dwa lata,  przy czym kończy się w momencie wyboru nowego Zarządu na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji.
 2. Kadencja przedstawicieli doktorantów do Senatu APS i do Komisji Senackich APS trwa jeden rok i kończy się w momencie wyboru przedstawicieli doktorantów nowej kadencji.
 3. Każdy członek Rady może pełnić swoją funkcję dwukrotnie.
 4. Mandat osób wymienionych w ust. 1 i 2 wygasa na skutek:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. sytuacji, o których mowa w § 7;
  3. uchwalenia votum nieufności przez Radę.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych w ust.1 i 2 Rada dokonuje wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzenia zwolnionego mandatu.
§ 46
 1. Wniosek o votum nieufności w stosunku do osób określonych w § 44 ust. 1 może być zgłoszony przez gremia wymienione w § 14 ust. 5.
 2. Rada uchwala votum nieufności, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z § 16 ust.2 przy czym nie może być ono głosowane wcześniej niż po tygodniu od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Rada uchwala votum nieufności wobec Zarządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów regulaminowego składu.
 4. Uchwała w sprawie votum nieufności traci moc, gdy na tym samym posiedzeniu, na którym została uchwalona, nie zostanie wybrany następca osoby, wobec której uchwalono votum nieufności, mimo podjęcia próby wyboru.
§ 47
 1. Komisja Regulaminowa na wniosek osób, o których mowa w § 39 ust. 3 może w formie uchwały stwierdzić nie nabycie mandatu przez osoby, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego naruszenia przepisów niniejszego regulaminu i ordynacji wyborczej.
 2. Uchwałę, o której mowa w ust.1 Komisja Regulaminowa podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków w terminie 7 dni po ogłoszeniu przez UKW wyników wyborów.
§ 48

Szczegółową organizację wyborów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przez Radę.

Rozdział XII
Przepisy końcowe

§ 49
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Rada większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu.
 2. Propozycje zmian w niniejszym regulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady, na którym mają one być rozpatrywane.
§ 50

Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jest Rada.

§ 51

W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o wyborach przedstawicieli Samorządu z jego grona, należy przez to rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lub przez właściwy organ przedstawicielski Samorządu spośród jego członków.

§ 52
 1. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o „właściwych organach Samorządu” bez bliższego określania o jakie organy chodzi, należy przez to rozumieć organy Samorządu, do których zadań należą sprawy uregulowane w tych przepisach.
 2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie z ust.1 nie jest jednoznaczne, organ właściwy wskazuje na Uczelni - Przewodniczący Samorządu.
§ 53

Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym regulaminie stanowi wykroczenie przeciwko obowiązkom doktoranta APS i może być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobom naruszającym te przepisy na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach wyższych.

§ 54

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem stwierdzenia przez Senat APS jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni.


REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
        
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§§ 1 - 3

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§§ 4 - 7

III. ORGANY SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

§ 8

IV. RADA DOKTORANTÓW

§§ 9 - 16

V. PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU I SEKRETARZ

§§ 17 - 18

VI. PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW W SENACIE APS

§§19 - 21

VII. PRZEDSTAWICIELE DODKTORANTÓW W RADZIE WYDZIAŁU, KOLEGIUM ELEKTORÓW I RADZIE BIBLIOTECZNEJ

§ 22

VIII. KOMISJA REGULAMINOWA

§§ 23 - 32

IX. SĄD KOLEŻEŃSKI

§§ 33 - 36

X. FINANSE

§§ 37 - 38

XI. WYBORY

§§ 39 - 48

XII. PRZEPISY KOŃCOWE

§§ 49 - 54