EN

Strona główna Doktoranci Przewody doktorskie WSNS Wzory dokumentów i kwestie organizacyjne

Wzory dokumentów i kwestie organizacyjne

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

29-03-2018

 

 • Sprawami administracyjnymi związanymi z przewodami doktorskimi na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych zajmuje się p. Małgorzata Gawron (pokój 3618 w budynku C); e-mail: mgawron@aps.edu.pl; tel.: 589-36-57).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przewodu doktorskiego, w tym spis dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu, znajdują się w Regulaminie prac komisji ds. Przewodów Doktorskich WSNS.

 

WSZCZĘCIE PRZEWODU

Wzory dokumentów

Ważne

 • Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego i zwalniających z egzaminu językowego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych przed 23.11.2016 r.) opublikowano w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 1842) [wykaz] źródło: isap.gov.pl
 • Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego i zwalniających z egzaminu językowego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych po 23.11.2016 r.) opublikowano w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. (poz.261) [wykaz] źródło isap.gov.pl
 • Koncepcja rozprawy doktorskiej powinna być wydrukowana jednostronnie!
 • W przypadku, gdy kandydat dołącza do składanych dokumentów publikację przyjętą do druku, należy poza tekstem pracy złożyć dodatkowo zaświadczenie redakcji o zakwalifikowaniu do druku i planowanym terminie wydania!
 • Dokumenty niezbędne do wszczęcia przewodu  (z wyjątkiem koncepcji rozprawy doktorskiej) należy wsunąć w „koszulki” w taki sposób, aby złożone materiały prezentowane były dwustronnie. Koncepcję rozprawy należy wpiąć w segregator w osobnych skoroszytach A-4 z boczną perforacją (już bez "koszulek" oraz bez bindowania). Komplet dokumentów prosimy złożyć w segregatorze PCV z dźwignią (format A-4, zalecana grubość grzbietu - ok. 4cm), podpisanym na grzbiecie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 • Komisja ds. Przewodów Doktorskich zaprosi kandydata do zaprezentowania koncepcji rozprawy (założeń teoretycznych, pytań badawczych oraz metodologii badań). O terminie prezentacji informuje kandydata p. Małgorzata Gawron.

 

EGZAMINY DOKTORSKIE

 • Terminy egzaminów ustala dziekan, po zgłoszeniu przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminów, o czym kandydata informuje p. Małgorzata Gawron.

 

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji drukowanej

 • Kandydat przygotowuje rozprawę w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w formacie A-4, karty trwale złączone oprawą zaciskową o twardym grzbiecie (bez bindowania):
 1. egzemplarz przeznaczony do akt przewodu w miękkiej okładce, z płytą CD-R lub DVD (w papierowej kopercie przeznaczonej do tego typu nośników) przyklejoną do wewnętrznej strony tylnej okładki pracy;
 2. egzemplarz przeznaczony dla biblioteki w miękkiej okładce;
 3. egzemplarze przeznaczone dla recenzentów – okładki według uzgodnień z promotorem;
 4. egzemplarz pozostawiany bezpośrednio u promotora – okładka według wymagań promotora.
 • Rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona musi być ponumerowana (z wyjątkiem strony pierwszej – tytułowej), a jednostronnie w przypadku egzemplarzy dla promotora i recenzentów.
 • Strona pierwsza – tytułowa, drukowana jest jednostronnie bez uwidocznionego numeru [wzór 1]   lub  [wzór 2]
 • Kolejnymi stronami, numerowanymi od „2”, są: oświadczenia autora i promotora rozprawy [druk do pobrania], krótkie, nieprzekraczające objętości dwóch stron A-4, streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim  [wzór], po których umieszcza się spis treści i dalej całą merytoryczną zawartość rozprawy.
 • Pozostałe wymagania edytorskie oraz wymagania merytoryczne dotyczące przygotowania rozprawy kandydat ustala z promotorem.

Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji elektronicznej 

 • Zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) w jednym pliku, na nośniku elektronicznym CD-R lub DVD, w formacie „pdf”. Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok ...”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.
 • Streszczenia rozprawy w języku polskim i języku angielskim (w brzmieniu identycznym jak w wersji drukowanej) kandydat zobowiązany jest dodatkowo przesłać w osobnych plikach, w formacie „pdf” najpóźniej trzy dni przed złożeniem rozprawy w wersji drukowanej.
 • Wiadomość e-mail przesyłaną na adres mgawron@aps.edu.pl prosimy zatytułować "streszczenia rozprawy" i podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • W przypadku rozpraw empirycznych przygotowanych w ramach przewodów wszczętych przed 23.11.2016 r. płyta powinna dodatkowo zawierać:
  1. zastosowane narzędzia pomiarowe (kwestionariusze, scenariusz itd.);
  2. pełną bazę danych.

 

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

 • Pisemne odpowiedzi na recenzje (z własnoręcznym podpisem) oraz autoreferat zawierający główne tezy rozprawy doktorskiej (do 20 stron), wpięty w skoroszyt A4 z perforacją boczną kandydat składa u pracownika administracyjnego zajmującego się przewodami doktorskimi - p. Małgorzaty Gawron.
 • Liczbę egzemplarzy autoreferatu należy uzgodnić  z pracownikiem odpowiedzialnym za kwestie administracyjne - p. Małgorzatą Gawron.

 

Aktualności

24-04-2018

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 61 Rektora APS z dnia 21.06.2017 ogłaszam dni 2 i 4 maja 2018 roku dniami wolnym dla wszystkich pracowników naszej Uczelni. Dzień 30 kwietnia jest również dniem wolny, odbiór…
20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logopedy …
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.