EN

Strona główna Doktoranci Przewody doktorskie WSNS Wzory dokumentów i kwestie organizacyjne

Wzory dokumentów i kwestie organizacyjne

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-10-2017

 

 • Sprawami administracyjnymi związanymi z przewodami doktorskimi (dyscyplina socjologia) na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych zajmuje się p. Ewa Burska (pokój 2213 w budynku B); e-mail: eburska@aps.edu.pl; tel.: 589-36-68).
 • Sprawami administracyjnymi związanymi z przewodami doktorskimi (dyscyplina psychologia) na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych zajmuje się p. Małgorzata Gawron (pokój 3618 w budynku C); e-mail: mgawron@aps.edu.pl; tel.: 589-36-57).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu przewodu doktorskiego, w tym spis dokumentów niezbędnych do wszczęcia przewodu, znajdują się w Regulaminie prac komisji ds. Przewodów Doktorskich WSNS oraz w zakładce Procedura przewodu doktorskiego.

 

WSZCZĘCIE PRZEWODU

Wzory dokumentów

Ważne

 • Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego i zwalniających z egzaminu językowego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych przed 01.10.2016) opublikowano w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 1842) [wykaz] źródło: isap.gov.pl
 • Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego i zwalniających z egzaminu językowego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych po 01.10.2016) opublikowano w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz.1586) [wykaz] źródło isap.gov.pl
 • Koncepcja rozprawy doktorskiej powinna być wydrukowana jednostronnie!
 • W przypadku, gdy kandydat dołącza do składanych dokumentów publikację przyjętą do druku, należy poza tekstem pracy złożyć dodatkowo zaświadczenie redakcji o zakwalifikowaniu do druku i planowanym terminie wydania!
 • Dokumenty niezbędne do wszczęcia przewodu  (z wyjątkiem koncepcji rozprawy doktorskiej) należy wsunąć w „koszulki” w taki sposób, aby złożone materiały prezentowane były dwustronnie. Koncepcję rozprawy należy wpiąć w segregator w osobnych skoroszytach A-4 z boczną perforacją (już bez "koszulek" oraz bez bindowania). Komplet dokumentów prosimy złożyć w segregatorze PCV z dźwignią (format A-4, zalecana grubość grzbietu - ok. 4cm), podpisanym na grzbiecie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 • Komisja ds. Przewodów Doktorskich zaprosi kandydata do zaprezentowania koncepcji rozprawy (założeń teoretycznych, pytań badawczych oraz metodologii badań). O terminie prezentacji informuje kandydata p. Ewa Burska (dyscyplina socjologia) lub p. Małgorzata Gawron (dyscyplina psychologia).

 

EGZAMINY DOKTORSKIE

 • Terminy egzaminów ustala dziekan, po zgłoszeniu przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminów, o czym kandydata informuje p. Ewa Burska (dyscyplina socjologia) lub p. Małgorzata Gawron (dyscyplina psychologia).

 

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji drukowanej

 • Kandydat przygotowuje rozprawę w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w formacie A-4, karty trwale złączone oprawą zaciskową o twardym grzbiecie (bez bindowania):
 1. egzemplarz przeznaczony do akt przewodu w miękkiej okładce, z płytą CD-R lub DVD (w papierowej kopercie przeznaczonej do tego typu nośników) przyklejoną do wewnętrznej strony tylnej okładki pracy;
 2. egzemplarz przeznaczony dla biblioteki w miękkiej okładce;
 3. egzemplarze przeznaczone dla recenzentów – okładki według uzgodnień z promotorem;
 4. egzemplarz pozostawiany bezpośrednio u promotora – okładka według wymagań promotora.
 • Rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona musi być ponumerowana (z wyjątkiem strony pierwszej – tytułowej), a jednostronnie w przypadku egzemplarzy dla promotora i recenzentów.
 • Strona pierwsza – tytułowa, drukowana jest jednostronnie bez uwidocznionego numeru [wzór 1]   lub  [wzór 2]
 • Kolejnymi stronami, numerowanymi od „2”, są: oświadczenia autora i promotora rozprawy [druk do pobrania], krótkie, nieprzekraczające objętości dwóch stron A-4, streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim [wzór], po których umieszcza się spis treści i dalej całą merytoryczną zawartość rozprawy.
 • Pozostałe wymagania edytorskie oraz wymagania merytoryczne dotyczące przygotowania rozprawy kandydat ustala z promotorem.

Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji elektronicznej 

 • Zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) w jednym pliku, na nośniku elektronicznym CD-R lub DVD, w formacie „pdf”. Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok ...”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.
 • Streszczenia rozprawy w języku polskim i języku angielskim (w brzmieniu identycznym jak w wersji drukowanej) kandydat zobowiązany jest dodatkowo przesłać w osobnych plikach, w formacie „pdf” najpóźniej trzy dni przed złożeniem rozprawy w wersji drukowanej.
 • Wiadomość e-mail przesyłaną na adres eburska@aps.edu.pl (dyscyplina socjologia) lub na adres mgawron@aps.edu.pl (dyscyplina psychologia) prosimy zatytułować "streszczenia rozprawy" i podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.
 • W przypadku rozpraw empirycznych przygotowanych w ramach przewodów wszczętych przed 01.10.2016 płyta powinna dodatkowo zawierać:
  1. zastosowane narzędzia pomiarowe (kwestionariusze, scenariusz itd.);
  2. pełną bazę danych.

 

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

 • Pisemne odpowiedzi na recenzje (z własnoręcznym podpisem) oraz autoreferat zawierający główne tezy rozprawy doktorskiej (do 20 stron), wpięty w skoroszyt A4 z perforacją boczną kandydat składa u pracownika administracyjnego zajmującego się przewodami doktorskimi - p. Ewy Burskiej (dyscyplina socjologia) lub p. Małgorzaty Gawron (dyscyplina psychologia).
 • Liczbę egzemplarzy autoreferatu należy uzgodnić  z pracownikiem odpowiedzialnym za kwestie administracyjne - p. Ewą Burską (dyscyplina socjologia) lub p. Małgorzatą Gawron (dyscyplina psychologia).

 

Aktualności

26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…