EN

Strona główna Doktoranci Przewody doktorskie WSNS Regulamin prac Komisji ds. Przewodów Doktorskich WSNS (przed 23.11.2016)

Regulamin prac Komisji ds. Przewodów Doktorskich WSNS (przed 23.11.2016)

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

22-03-2018

 

DOTYCZY PRZEWODÓW WSZCZĘTYCH PRZED 23.11.2016 r.

 

Załącznik do Uchwały nr 125/15-16 Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

z dnia 30 marca 2016 r.

 

 Logo APS

 

Regulamin prac Komisji ds. Przewodów Doktorskich

Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

 

§ 1

Akty prawne

1. Komisja ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych (zwana dalej Komisją) działa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (zwanej dalej Akademią) i podlega Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Komisja podejmuje decyzje zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572 z późn. zm.);

2) ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1852 z późn. zm.);

3) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu (Dz. U. z 2015r., poz. 1842);

4) Statutem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

§ 2

Zadania Komisji ds. Przewodów Doktorskich

1. W sprawach związanych z przewodami doktorskimi do zadań Komisji należy:

1) przyjmowanie od osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora (zwanych dalej kandydatami) wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z wymaganą dokumentacją, rozpatrywanie tych dokumentów oraz wniosków o wyznaczenie promotora lub promotora i promotora pomocniczego (w przypadku jego udziału w przewodzie) oraz przedstawienie ich Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii, która podejmuje uchwałę odnośnie wszczęcia lub odmowy wszczęcia przewodu doktorskiego oraz w sprawie wyznaczenia promotora/ów;

2) dopuszczanie do egzaminów doktorskich;

3) przyjmowanie zaakceptowanych przez promotorów rozpraw doktorskich, proponowanie recenzentów i przedstawienie Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii wniosków w tych sprawach.

2. W sprawach związanych z finalizacją przewodów doktorskich Komisja:

1) składa sprawozdania ze swojej działalności na posiedzeniach Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii;

2) zajmuje się innymi sprawami dotyczącymi doktoratów(np. związanymi z nostryfikacją).

3. We wszystkich sprawach związanych z przewodami doktorskimi pracowników Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, które są realizowane poza Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej występuje Rektor Akademii, w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.

 

§ 3

Wszczęcie przewodu doktorskiego

1. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie przez kandydata wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014r., poz. 1620 ze zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

2. W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 1, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

3. Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora składają Komisji następujące dokumenty:

1) wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego;

2) proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej – wydruk jednostronny;

3) propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także  propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej), kopromotora (w przypadku przewodu doktorskiego przeprowadzanego w ramach współpracy międzynarodowej) lub promotora pomocniczego (w przypadku potrzeby przydzielenia promotorowi osoby do pomocy w sprawowaniu opieki naukowej nad kandydatem);

4) 20 stronicowy tekst z zakresu pracy;

5) opinię opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac nad doktoratem, zaś w przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant” opinię potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac;

6) wniosek opiekuna naukowego o powołanie promotora pomocniczego, jeżeli powołanie jest przewidywane;

7) życiorys naukowo-zawodowy zawierający wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę – wydruk jednostronny;

8) przynajmniej jedną publikację naukową z własnego dorobku naukowego (w przypadku publikacji przyjętej do druku należy złożyć kopię pracy wysłanej do druku wraz z zaświadczeniem redakcji o zakwalifikowaniu do druku i planowanym terminie wydania);

9) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię dyplomu magistra lub równorzędnego (oryginał do wglądu); osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant” załącza kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” (oryginały do wglądu);

10) informację o ubieganiu / nieubieganiu się wcześniej o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie socjologia / psychologia oraz informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej (nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych);

11) zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu, jeśli kosztów nie pokrywa APS;

12) czytelną kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

13) kwestionariusz osobowy.

4. Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

1) poświadczoną przez jednostkę organizacyjną wybraną do przeprowadzenia przewodu doktorskiego kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (dotyczy certyfikatu znajdującego się w aktualnym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

2) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski; zgodę w tym zakresie wyraża Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w porozumieniu z Komisją.          

5. Komisja sprawdza przedłożoną przez kandydata dokumentację pod względem formalnym i wyznacza samodzielnego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego (specjalistę z danej dziedziny) do oceny wartości merytorycznej i metodologicznej koncepcji rozprawy doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach Komisja wnioskuje o skierowanie zrecenzowanej koncepcji rozprawy doktorskiej do zaopiniowania przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych APS.

6. W przypadku, gdy złożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, a koncepcja rozprawy budzi uzasadnione wątpliwości merytoryczne i/lub metodologiczne Komisja przedstawia kandydatowi oraz jego opiekunowi naukowemu swoje uwagi i recenzję koncepcji rozprawy (oraz opinię Komisji ds. Etyki, jeżeli była sporządzana), wnioskując o uzupełnienie dokumentacji i/lub ponowne złożenie koncepcji z uwzględnieniem uwag recenzenta do koncepcji rozprawy. Niedostosowanie się do wymagań Komisji powoduje odrzucenie wniosku.

7. Jeżeli dokumentacja spełnia wymogi i koncepcja rozprawy doktorskiej została pozytywnie oceniona, Komisja wnioskuje do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wskazuje osobę promotora lub promotora i promotora pomocniczego. Możliwe jest wskazanie dodatkowo drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej) lub kopromotora (w przypadku przewodu doktorskiego prowadzonego w ramach współpracy międzynarodowej).

8. Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora lub promotora i promotora pomocniczego następuje w drodze uchwały Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii.

9. Maksymalna liczba kandydatów, nad którymi promotor lub promotor pomocniczy mogą sprawować opiekę naukową w jednym czasie wynosi 10 osób.

 

§ 4

Egzaminy doktorskie

1. Kandydat do stopnia doktora przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do obrony zobowiązany jest zdać, przed komisją przeprowadzającą egzaminy doktorskie, następujące egzaminy doktorskie:

1) egzamin w zakresie dyscypliny dodatkowej – filozofii, pedagogiki, psychologii (w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie socjologia), socjologii (w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie psychologia) lub innej dyscypliny związanej z tematyką pracy. Kandydat zdaje egzamin przed komisją w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, albo nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

2) egzamin w zakresie nowożytnego języka obcego. Kandydat zdaje egzamin przed komisją w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego jest zwolniony z tego egzaminu;

3) egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej tj. z socjologii w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie socjologia, a z psychologii w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie psychologia. Kandydat zdaje egzamin przed komisją składającą się z co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora.

2. Egzaminy są oceniane z zastosowaniem następującej skali ocen:

      bardzo dobry – 5,0

      dobry plus – 4,5

      dobry – 4,0

      dostateczny plus – 3,5

      dostateczny – 3,0

      niedostateczny – 2,0

3. Skład komisji, o których mowa w ust. 1 ustala Rada Wydziału, podejmując stosowną uchwałę.

4. Terminy egzaminów, o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2, wyznacza Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi i kandydatem do stopnia doktora, z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu.

5. Egzamin doktorski z języka obcego stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. Egzamin polega na prezentacji przez kandydata koncepcji pracy doktorskiej i wyników przeprowadzonych badań.

6. Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wyznacza Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w porozumieniu z egzaminatorami i kandydatem do stopnia doktora (po uzyskaniu pozytywnych recenzji, z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu).

7. Przewodniczący komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala z członkami komisji zakres tematyczny egzaminu i przekazuje go doktorantowi.

8. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich, Komisja na wniosek kandydata może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

9. W egzaminach doktorskich może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor i promotor pomocniczy.

10. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi, bez uzasadnionego powodu, do egzaminów doktorskich, Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

 

§ 5

Złożenie rozprawy doktorskiej

 1. Rozprawa doktorska powinna stanowić poprawne metodologicznie rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,  jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

3. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy tworzeniu koncepcji, przeprowadzeniu badań oraz opracowaniu wyników i ich interpretacji, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

4. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i w języku angielskim.

5. Rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (w wersji papierowej i elektronicznej) kandydat przedkłada promotorowi / promotorom.

6. Promotor przedstawia Dziekanowi Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych rozprawę doktorską kandydata wraz ze swoją pisemną opinią o rozprawie, w której:

1) zamieszcza dodatkowo stwierdzenie, że rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz w stosownych aktach wykonawczych;

2) potwierdza również wywiązanie się promotora pomocniczego (o ile był powołany w przewodzie doktorskim) z powierzonych zadań.

7. Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji drukowanej i elektronicznej zawarte są w Załączniku 1, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. Oświadczenia dołączane są do akt przewodu.

9. Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przekazuje rozprawę doktorską do oceny ze względu na występowanie w niej zapożyczeń rozumianych jako treści obcego autorstwa (kontrola występujących zapożyczeń odbywa się za pomocą wybranego przez Uczelnię programu antyplagiatowego), a następnie wyniki tej oceny oraz pracę wraz z opinią promotora przekazuje do rozpatrzenia przez Komisję ds. Przewodów doktorskich.

10. W razie podejrzenia popełnienia przez kandydata czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, Komisja informuje o tym rektora, który niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 

§ 6

Recenzje rozpraw doktorskich

1. Komisja ds. Przewodów doktorskich proponuje co najmniej dwóch recenzentów (specjalistów w obszarze problemów omawianych w rozprawie doktorskiej) spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.

2. Dziekan Wydziału wnioskuje do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych o powołanie recenzentów, przedstawiając propozycje, które mogą być skorygowane przez Radę.

3. Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4. Recenzenci przekazują Komisji kierowane do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych recenzje rozpraw doktorskich (w formie papierowej i elektronicznej) w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wnioskować do Rady Wydziału o przedłużenie terminu przedstawienia recenzji rozprawy o miesiąc.

5. Komisja przedkłada recenzje Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Pozytywne recenzje muszą kończyć się stwierdzeniem, że rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także w stosownych aktach wykonawczych.

6. W przypadku, gdy jedna recenzja zawiera wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału za pośrednictwem Komisji przekazuje je kandydatowi i promotorowi. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radze Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, która kierują ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.

7. W przypadku, gdy dwie recenzje są negatywne, Komisja odstępuje od dalszego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii wniosek z uzasadnieniem o niedopuszczeniu doktoranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

8. W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, każda z recenzji zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie.

9. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej kandydat przystępuje do egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszego regulaminu.

 

§ 7

Przyjęcie rozprawy doktorskiej

1. Komisja ds. Przewodów Doktorskich, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, pozytywnymi recenzjami oraz protokołami zaliczenia wszystkich egzaminów doktorskich, podejmuje uchwałę (na mocy uprawnienia przekazanego przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych) w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, zwaną dalej „obroną”.

2. Komisja, ze względów merytorycznych, może powołać dodatkowego członka do przeprowadzenia konkretnej obrony, przy czym prawo udziału w obronie i prawo głosowania w sprawie przyjęcia obrony przysługuje wszystkim członkom Komisji ds. Przewodów Doktorskich obecnym na obronie.

3. Komisja, po wyznaczeniu na wniosek Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, terminu i miejsca publicznej obrony, przekazuje zawiadomienia o obronie kandydatowi do stopnia doktora, promotorowi, promotorowi pomocniczemu, recenzentom i jednostkom organizacyjnym uprawnionym do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia / psychologia oraz umieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej, co najmniej 14 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podawana jest informacja o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz informację o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

4. Przystępując do obrony rozprawy doktorskiej kandydat składa Komisji:

1) pisemne odpowiedzi na recenzje;

2) autoreferat.

5. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony, Komisja przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, która podejmuje uchwałę w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego.

 

§ 8

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

1. Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter otwarty (publiczny) i odbywa się przed Komisją ds. Przewodów Doktorskich, pełniąca w tym zakresie funkcję „komisji doktorskiej”, z udziałem promotora, o którym mowa w § 3 ust. 7, promotora pomocniczego i co najmniej jednego recenzenta. Obrona rozprawy składa się z części jawnej i niejawnej.

2. W części jawnej obrony:

1) promotor przedstawia kandydata do stopnia doktora, ze szczególnym omówieniem jego osiągnięć zawodowych i naukowych;

2) kandydat wygłasza autoreferat, w którym prezentuje główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej;

3) recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności jednego z recenzentów, przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji;

4) w otwartej dyskusji mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu uczestnicy obrony doktorskiej;

5) dyskusję kończy wypowiedź kandydata, w której odnosi się on do recenzji oraz odpowiada na pytania sformułowane w trakcie obrony.

6) obronie przewodniczy (w tym otwiera i zamyka dyskusję) przewodniczący Komisji bądź wyznaczony przez niego członek Komisji.

3. Obrona kończy się posiedzeniem niejawnym, w którym uczestniczą członkowie komisji doktorskiej, promotor i recenzenci - z prawem do głosowania, a także promotor pomocniczy - bez prawa głosu. W trakcie tego posiedzenia komisja doktorska podejmuje uchwałę (na mocy uprawnienia przekazanego przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych) o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.

4. W przypadku, gdy w co najmniej jednej recenzji rozprawy zgłoszony zostanie wniosek o jej wyróżnienie, komisja doktorska może podjąć decyzję o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej i wystąpić do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

6. W przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej, ubiega się w Akademii więcej niż jeden kandydat:

1) obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich;

2) decyzje w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdej z nich.

 

§ 9

Nadanie stopnia doktora

1. Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich przedstawia Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, wnioskując o podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

2. Uchwała o nadaniu stopnia doktora podejmowana jest przez Radę w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

3. Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i odpis dyplomu doktorskiego.

4. Dyplomy doktorskie wręczane są doktorom na corocznej uroczystości Święta Uczelni (w maju), po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich spraw merytorycznych i zobowiązań finansowych, związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.

 

§ 10

Inne kwestie organizacyjne

1. Streszczenia rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczane są na stronie internetowej Akademii (streszczenie w dniu podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów), na której pozostają co najmniej do dnia nadania stopnia naukowego.

2. Kopię streszczenia rozpraw doktorskich i kopie wszystkich recenzji (niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej) Dziekan Wydziału przekazuje w formie elektronicznej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora przesyłane jest w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

4. Komisja może wnioskować do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii o zamknięcie przewodu doktorskiego, jeżeli:

1) kandydat złoży pisemną rezygnację z kontynuowania przewodu doktorskiego;

2) kandydat w okresie ośmiu lat od dnia wszczęcia przewodu nie wykazał postępów w pracy nad rozprawą doktorską (w szczególności nie przystąpił do egzaminów doktorskich i / lub nie złożył rozprawy doktorskiej).

 

§ 11

Wspólne przewody

Wspólne przewody doktorskie, w o których mowa w art. 14a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki przeprowadzane są na podstawie porozumienia pomiędzy Radą WSNS a inną jednostką organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin, w których jest przeprowadzany przewód doktorski, zgodnie z zasadami określonymi ww. ustawą i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu (Dz. U. z 2015r., poz. 1842).

 

 § 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii uchwały o przyjęciu niniejszego Regulaminu.

2. Zmiany w zasadniczym tekście Regulaminu mogą być dokonywane na drodze uchwały Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii.

 

ZAŁĄCZNIK 1

Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji drukowanej

1. Kandydat przygotowuje rozprawę w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w formacie A-4, karty trwale złączone oprawą zaciskową o twardym grzbiecie (bez bindowania):

a) egzemplarz przeznaczony do akt przewodu w miękkiej okładce, z płytą CD-R lub DVD (w papierowej kopercie, przeznaczonej do tego typu nośników) przyklejoną do wewnętrznej strony tylnej okładki pracy;

b) egzemplarz przeznaczony dla biblioteki w miękkiej okładce;

c) egzemplarze przeznaczone dla recenzentów – okładki według uzgodnień z promotorem;

d) egzemplarz pozostawiany bezpośrednio u promotora – okładka według wymagań promotora.

2. Rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona musi być ponumerowana (z wyjątkiem strony pierwszej – tytułowej).

3. Strona pierwsza – tytułowa, drukowana jest jednostronnie bez numeracji.

4. Kolejnymi stronami, numerowanymi od „2”, są: oświadczenia autora rozprawy i promotora dotyczące pracy, krótkie, nieprzekraczające objętości dwóch stron A-4, streszczenia rozprawy w języku polskim i języku angielskim, po których umieszcza się spis treści i dalej całą merytoryczną zawartość rozprawy.

5. Pozostałe wymagania edytorskie oraz wymagania merytoryczne dotyczące przygotowania rozprawy kandydat ustala z promotorem.

 

Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji elektronicznej

1. Zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) w jednym pliku, na nośniku elektronicznym CD-R lub DVD, w formacie „pdf”. Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok ...”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.

2. W przypadku rozpraw empirycznych płyta powinna zawierać:

a)   zastosowane narzędzia pomiarowe (kwestionariusze, scenariusz itd.);

b)   pełną bazę danych.

3. Streszczenia rozprawy w języku polskim i języku angielskim (w brzmieniu identycznym jak w wersji drukowanej) kandydat zobowiązany jest dodatkowo przesłać w osobnych plikach, w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej Akademii www.aps.edu.pl w zakładce „Doktoranci – Przewody doktorskie”.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…