EN

Strona główna Doktoranci Przewody doktorskie WSNS Procedura przewodu doktorskiego

Procedura przewodu doktorskiego

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

04-10-2017

 

  • Sprawami administracyjnymi związanymi z przewodami doktorskimi (dyscyplina socjologia) na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych zajmuje się p. Ewa Burska (pokój 2213 w budynku B); e-mail: eburska@aps.edu.pl; tel.: 589-36-68).
  • Sprawami administracyjnymi związanymi z przewodami doktorskimi (dyscyplina psychologia) na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych zajmuje się p. Małgorzata Gawron (pokój 3618 w budynku C); e-mail: mgawron@aps.edu.pl; tel.: 589-36-57).

 

Dotyczy przewodów wszczynanych po 1 października 2016 r.

Z Regulaminu prac Komisji ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przyjętego Uchwałą nr 7/ 2016 Rady WSNS z dnia 23 listopada 2016 roku:

Wszczęcie przewodu doktorskiego

1.   Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014r. poz. 1620 z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

2.   W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w ust. 1, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21a ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

3.   Osoby ubiegające się o nadanie stopnia doktora składają Komisji następujące dokumenty:

1)   wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego;

2)   proponowany temat i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, oraz dyscypliny dodatkowej – wydruk jednostronny; koncepcja pracy powinna zawierać: założenia teoretyczne, pytania badawcze oraz metodologię prowadzonych badań;

3)   propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, a także  propozycję osób do pełnienia funkcji drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej), kopromotora (w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego) lub promotora pomocniczego;

4)   opinię opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac nad doktoratem, zaś w przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant” opinię potwierdzającą wysoką jakość prowadzonych prac badawczych oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac;

5)   wniosek opiekuna naukowego o powołanie promotora pomocniczego, jeżeli powołanie jest przewidywane;

6)   życiorys naukowo-zawodowy zawierający wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę – wydruk jednostronny;

7)   przynajmniej jedną publikację naukową z własnego dorobku naukowego (w przypadku publikacji przyjętej do druku należy złożyć kopię pracy wysłanej do druku wraz z zaświadczeniem redakcji o zakwalifikowaniu do druku i planowanym terminie wydania);

8)   kopię dyplomu magistra lub równorzędnego (oryginał do wglądu); osoba będąca beneficjentem programu „Diamentowy Grant” załącza kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego albo zaświadczenie o ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich oraz kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie „Diamentowego Grantu” (oryginały do wglądu);

9)   informację o ubieganiu / nieubieganiu się wcześniej o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie socjologia / psychologia oraz informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej (nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych);

10) zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu, jeśli kosztów nie pokrywa APS;

11) czytelną kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu);

12) kwestionariusz osobowy.

4.   Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

1)   kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (dotyczy certyfikatu znajdującego się w aktualnym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego);

2)   wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski; zgodę w tym zakresie wyraża Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w porozumieniu z Komisją.

5.   Komisja sprawdza przedłożoną przez kandydata dokumentację pod względem formalnym i wyznacza samodzielnego pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego (specjalistę z danej dziedziny) do oceny wartości merytorycznej i metodologicznej koncepcji rozprawy doktorskiej. W uzasadnionych przypadkach Komisja wnioskuje o skierowanie zrecenzowanej koncepcji rozprawy doktorskiej do zaopiniowania przez Komisję Etyki Badań Naukowych.

6.   W przypadku, gdy złożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, a koncepcja rozprawy budzi uzasadnione wątpliwości merytoryczne i/lub metodologiczne Komisja przedstawia kandydatowi oraz jego opiekunowi naukowemu swoje uwagi i recenzję koncepcji rozprawy (oraz opinię Komisji Etyki Badań Naukowych, jeżeli była sporządzana), wnioskując o uzupełnienie dokumentacji i/lub ponowne złożenie koncepcji z uwzględnieniem uwag recenzenta do koncepcji rozprawy. Niedostosowanie się do wymagań Komisji powoduje odrzucenie wniosku.

7.   Komisja zaprasza kandydata do zaprezentowania przed Komisją koncepcji rozprawy doktorskiej.

8.   Jeżeli dokumentacja spełnia wymogi i koncepcja rozprawy doktorskiej została pozytywnie oceniona, Komisja wnioskuje do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii o wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wskazuje osobę promotora lub promotora i promotora pomocniczego. Możliwe jest wskazanie dodatkowo drugiego promotora (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej) lub kopromotora (w przypadku wspólnego przewodu doktorskiego.

9.   Wszczęcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie promotora lub promotora i promotora pomocniczego następuje w drodze uchwały Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii.

10. Maksymalna liczba kandydatów, nad którymi promotor lub promotor pomocniczy mogą sprawować opiekę naukową w jednym czasie wynosi 10 osób.

 

Egzaminy doktorskie

1.   Kandydat do stopnia doktora przed przyjęciem rozprawy doktorskiej i dopuszczeniem do obrony zobowiązany jest zdać, przed komisją przeprowadzającą egzaminy doktorskie, następujące egzaminy doktorskie:

1)   egzamin w zakresie wybranej dyscypliny dodatkowej – filozofii, pedagogiki, psychologii (w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie socjologia), filozofii, pedagogiki, socjologii (w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie psychologia) lub innej dyscypliny związanej z tematyką pracy. Kandydat zdaje egzamin przed komisją w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej, albo nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej;

2)   egzamin w zakresie nowożytnego języka obcego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, znajdującego się w aktualnym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kandydat zdaje egzamin przed komisją w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

3)   egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej tj. z socjologii w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie socjologia, a z psychologii w przypadku kandydatów ubiegających się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie psychologia. Kandydat zdaje egzamin przed komisją składającą się z co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej albo osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora.

2.   Egzaminy są oceniane z zastosowaniem następującej skali ocen:

      bardzo dobry – 5,0

      dobry plus – 4,5

      dobry – 4,0

      dostateczny plus – 3,5

      dostateczny – 3,0

      niedostateczny – 2,0

3.   Skład komisji, o których mowa w ust. 1 ustala Rada Wydziału, podejmując stosowną uchwałę.

4.   Terminy egzaminów, o których mowa w ust.1 pkt. 1 i 2, wyznacza Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi i kandydatem do stopnia doktora, z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu.

5.   Egzamin doktorski z języka obcego stanowi potwierdzenie kompetencji językowej kandydata w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej. W trakcie egzaminu omawiane są zagadnienia związane z problematyką pracy.

6.   Termin egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 wyznacza Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w porozumieniu z egzaminatorami i kandydatem do stopnia doktora (po uzyskaniu pozytywnych recenzji, z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu).

7.   Przewodniczący komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ustala z członkami komisji zakres tematyczny egzaminu i przekazuje go doktorantowi.

8.   W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich, Komisja na wniosek kandydata może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.

9.   W egzaminach doktorskich może uczestniczyć, bez prawa głosu, promotor i promotor pomocniczy.

10. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi, bez uzasadnionego powodu, do egzaminów doktorskich, Rada Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

 

Złożenie rozprawy doktorskiej

1.   Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

2.   Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.

3.   Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.

4.   Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i w języku angielskim.

5.   Rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (w wersji papierowej i elektronicznej) kandydat przedkłada promotorowi / promotorom.

6.   Promotor przedstawia Dziekanowi Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych rozprawę doktorską kandydata wraz ze swoją pisemną opinią o rozprawie, w której:

1)   zamieszcza dodatkowo stwierdzenie, że rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz w stosownych aktach wykonawczych;

2)   potwierdza również wywiązanie się promotora pomocniczego (o ile był powołany w przewodzie doktorskim) z powierzonych zadań.

7.   Wymagania dla rozpraw doktorskich w wersji drukowanej i elektronicznej zawarte są w Załączniku 1, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

8.   W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, kandydat przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia. Oświadczenia dołączane są do akt przewodu.

9.   Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych przekazuje rozprawę doktorską do oceny ze względu na występowanie w niej zapożyczeń rozumianych jako treści obcego autorstwa (kontrola występujących zapożyczeń odbywa się za pomocą wybranego przez Uczelnię programu antyplagiatowego), a następnie wyniki tej oceny oraz pracę wraz z opinią promotora przekazuje do rozpatrzenia przez Komisję ds. Przewodów doktorskich.

10. W razie podejrzenia popełnienia przez kandydata czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu, Komisja informuje o tym rektora, który niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

 

Recenzje rozpraw doktorskich

1.   Komisja ds. Przewodów doktorskich proponuje co najmniej dwóch recenzentów (specjalistów w obszarze problemów omawianych w rozprawie doktorskiej) spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód.

2.   Dziekan Wydziału wnioskuje do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych o powołanie recenzentów, przedstawiając propozycje, które mogą być skorygowane przez Radę.

3.   Recenzentem nie może być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4.   Recenzenci przekazują Komisji kierowane do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych recenzje rozpraw doktorskich (w formie papierowej i elektronicznej) w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach Komisja może wnioskować do Rady Wydziału o przedłużenie terminu przedstawienia recenzji rozprawy o miesiąc.

5.   Komisja przedkłada recenzje Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Pozytywne recenzje muszą kończyć się stwierdzeniem, że rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w Ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także w stosownych aktach wykonawczych.

6.   W przypadku, gdy jedna recenzja zawiera wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału za pośrednictwem Komisji przekazuje je kandydatowi i promotorowi. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada Radze Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, która kierują ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają Radzie Wydziału recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia zlecenia sporządzenia tej recenzji.

7.   W przypadku, gdy dwie recenzje są negatywne, Komisja odstępuje od dalszego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii wniosek z uzasadnieniem o niedopuszczeniu doktoranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

8.   W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, każda z recenzji zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie.

9.   Po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej kandydat przystępuje do egzaminu w zakresie dyscypliny podstawowej, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 (Regulaminu prac Komisji ds. Przewodów Doktorskich WSNS).

 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej

1.   Komisja ds. Przewodów Doktorskich, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, pozytywnymi recenzjami oraz protokołami zaliczenia wszystkich egzaminów doktorskich, podejmuje uchwałę (na mocy uprawnienia przekazanego przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych) w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, zwaną dalej „obroną”.

2.   Komisja, ze względów merytorycznych, może powołać dodatkowego członka do przeprowadzenia konkretnej obrony, przy czym prawo udziału w obronie i prawo głosowania w sprawie przyjęcia obrony przysługuje wszystkim członkom Komisji ds. Przewodów Doktorskich obecnym na obronie.

3.   Komisja, po wyznaczeniu na wniosek Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, terminu i miejsca publicznej obrony, przekazuje zawiadomienia o obronie kandydatowi do stopnia doktora, promotorowi, promotorowi pomocniczemu, recenzentom i jednostkom organizacyjnym uprawnionym do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie socjologia / psychologia oraz umieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii oraz na stronie internetowej, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony. W zawiadomieniach oraz w ogłoszeniu podawana jest informacja o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią oraz informacja o zamieszczeniu streszczenia rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, na stronie internetowej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

4.   Przystępując do obrony rozprawy doktorskiej kandydat składa Komisji:

1)   pisemne odpowiedzi na recenzje;

2)   autoreferat.

5.   W przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony, Komisja przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, która podejmuje uchwałę w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

1.   Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter otwarty (publiczny) i odbywa się przed Komisją ds. Przewodów Doktorskich, pełniąca w tym zakresie funkcję „komisji doktorskiej”, z udziałem promotora, o którym mowa w § 3 ust. 7, promotora pomocniczego i co najmniej jednego recenzenta. Obrona rozprawy składa się z części jawnej i niejawnej.

2.   Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

3.   W części jawnej obrony:

1)   promotor przedstawia kandydata do stopnia doktora, ze szczególnym omówieniem jego osiągnięć zawodowych i naukowych;

2)   kandydat wygłasza autoreferat, w którym prezentuje główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej;

3)   recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności jednego z recenzentów, przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie recenzji;

4)   w otwartej dyskusji mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu uczestnicy obrony doktorskiej;

5)   dyskusję kończy wypowiedź kandydata, w której odnosi się on do recenzji oraz odpowiada na pytania sformułowane w trakcie obrony.

6)   obronie przewodniczy (w tym otwiera i zamyka dyskusję) przewodniczący Komisji bądź wyznaczony przez niego członek Komisji.

4.   Obrona kończy się posiedzeniem niejawnym, w którym uczestniczą członkowie komisji doktorskiej, promotor i recenzenci - z prawem do głosowania, a także promotor pomocniczy - bez prawa głosu. W trakcie tego posiedzenia komisja doktorska podejmuje uchwałę (na mocy uprawnienia przekazanego przez Radę Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych) o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych.

5.   W przypadku, gdy w co najmniej jednej recenzji rozprawy zgłoszony zostanie wniosek o jej wyróżnienie, komisja doktorska może podjąć decyzję o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej i wystąpić do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy.

6.   Decyzje, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

7.   W przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej, ubiega się w Akademii więcej niż jeden kandydat:

1)   obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich;

2)   decyzje w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdej z nich.

 

Nadanie stopnia doktora

1.   Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich przedstawia Radzie Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, wnioskując o podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora.

2.   Uchwała o nadaniu stopnia doktora podejmowana jest przez Radę w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

3.   Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i odpis dyplomu doktorskiego.

4.   Dyplomy doktorskie wręczane są doktorom na corocznej uroczystości Święta Uczelni (w maju), po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich spraw merytorycznych i zobowiązań finansowych, związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.

 

Inne kwestie organizacyjne

1.   Streszczenia rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczane są na stronie internetowej Akademii (streszczenie w dniu podjęcia uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów), na której pozostają co najmniej do dnia nadania stopnia naukowego.

2.   Kopięstreszczenia rozpraw doktorskich i kopie wszystkich recenzji (niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej) Dziekan Wydziału przekazuje w formie elektronicznej do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w celu ich opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.   Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora przesyłane jest w formie elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

4.   Komisja może wnioskować do Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii o zamknięcie przewodu doktorskiego, jeżeli:

1)   kandydat złoży pisemną rezygnację z kontynuowania przewodu doktorskiego;

2)         kandydat w okresie ośmiu lat od dnia wszczęcia przewodu nie wykazał postępów w pracy nad rozprawą doktorską (w szczególności nie przystąpił do egzaminów doktorskich i / lub nie złożył rozprawy doktorskiej).

Aktualności

18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa imp…