EN

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdania trzech egzaminów doktorskich.

  • przed przyjęciem i dopuszczeniem do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. egzamin z dyscypliny dodatkowej

  2. egzamin z nowożytnego języka obcego.

    Jeżeli przewód doktorski wszczęty został według znowelizowanych przepisów, doktorant może być zwolniony z egzaminu z języka obcego pod warunkiem przedłożenia wymaganego certyfikatu, potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (w Akademii są to przewody doktorskie wszczęte od 01 października 2013r.).

    Terminy powyższych egzaminów komisja egzaminacyjna ustala z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminów (o czym kandydat informuje dziekanat).

  • po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej:

   3.  egzamin z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej .

Termin egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej - wyznacza Komisja d.s. Przewodów Doktorskich, po zgłoszeniu przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu. Zgłoszenia do dziekanatu dokonać można drogą e-mail lub telefonicznie. Komisja zawiadamia w formie pisemnej osobę przystępujacą do egzaminu i promotora rozprawy o wyznaczonym terminie egzaminu.

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów, Komisja - na wniosek kandydata do stopnia doktora - może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie egzaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż raz.
Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

Aktualności

15-09-2020

INAUGURACJA

2 października (piątek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2020/2021. Wykład inauguracyjny wygłosi Profesor Ewa Łętowska członkini Polskiej Akademii Nauk, Doktor Hon…
10-09-2020

Studia podyplomowe TERAPIA PEDAGOGICZNA

Ostatnie wolne miejsca na studia podyplomowe - Terapia Pedagogiczna. Rekrutacja tylko do 30 września 2020 r.
26-08-2020

Nowe władze Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych

Rektor elekt APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS została wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP) na kadencję 2020-2024. Funkcję zastępcy przewodniczącej po…