EN

Dotyczy przewodów wszczętych przed 30.04.2019

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,psychologia lub nauki socjologiczne nadawany jest przez Senat w drodze przewodu doktorskiego , wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny
  • zdała egzaminy doktorskie
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
  • zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

Czynności przewodu doktorskiego:

  1. wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (jeśli promotor pomocniczy jest przewidziany w przewodzie doktorskim)
  2. wyznaczenie recenzentów
  3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
  4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  5. nadanie stopnia doktora.

Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa, powołana przez Senat, Komisja d.s. Przewodów Doktorskich (zwana dalej Komisją).

 

DOKUMENTY DO WSZCZĘCIA PRZEWODU

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

EGZAMINY DOKTORSKIE

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I WYZNACZENIE RECENZENTÓW

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

DYPLOM DOKTORA

INFORMACJE KOŃCOWE

 

 

Aktualności

24-09-2020

XI edycja konkursu „Matematyka w obiektywie”

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Matematyka w obiektywie”. Termin zgłoszeń - 1 listopada br.
23-09-2020

Nowe władze KRASP

Prezentujemy nowy skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. W Prezydium pracować będzie 5 kobiet, a wśród nich Rektor APS dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS.
22-09-2020

Dni adaptacyjne dla I roku

Zapraszamy studentki i studentów I roku studiów do udziału w obowiązkowych dniach adaptacyjnych