EN

Dotyczy przewodów wszczętych przed 30.04.2019

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,psychologia lub nauki socjologiczne nadawany jest przez Senat w drodze przewodu doktorskiego , wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która:

 • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny
 • zdała egzaminy doktorskie
 • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
 • zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

Czynności przewodu doktorskiego:

 1. wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (jeśli promotor pomocniczy jest przewidziany w przewodzie doktorskim)
 2. wyznaczenie recenzentów
 3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
 4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
 5. nadanie stopnia doktora.

Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa, powołana przez Senat, Komisja d.s. Przewodów Doktorskich (zwana dalej Komisją).

DOKUMENTY DO WSZCZĘCIA PRZEWODU

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego proszona jest o złożenie - w uzgodnieniu z opiekunem naukowym - następujących dokumentów:

 1. podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego [druk do pobrania]

 2. opinię opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac nad doktoratem

 3. wniosek opiekuna naukowego o powołanie promotora pomocniczego, jeżeli przewiduje się powołanie promotora pomocniczego [druk do pobrania]

 4. koncepcję rozprawy doktorskiej, przygotowaną w konsultacji z opiekunem naukowym - wydruk jednostronny

 5. spójny fragment rozprawy doktorskiej, uzgodniony z opiekunem naukowym - wydruk jednostronny

 6. życiorys naukowo-zawodowy - wydruk jednostronny [druk do pobrania]

 7. publikację naukową - jedną lub dwie (wydane lub przyjęte do druku) pozycje z własnego dorobku naukowego w formie książki lub publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra nauki na podstawie przepisów, dotyczących finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej. W przypadku publikacji przyjętej do druku należy złożyć tekst pracy wysłanej do druku wraz z zaświadczeniem redakcji o zakwalifikowaniu do druku i planowanym terminie wydania 

 8. oświadczenie o punktacji publikacji [druk oświadczenia do pobrania]
 9. kserokopię dyplomu magistra lub równorzędnego (oryginał do wglądu)

 10. informację o ubieganiu / nie ubieganiu się wcześniej o nadanie stopnia doktora  [druk do pobrania]

 11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, że że  streszczenia i recenzje przyszłej rozprawy doktorskiej zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami [druk do pobrania]

 12. informację o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego [druk do pobrania]
 13. kwestionariusz osobowy [druk do pobrania]

 14. certyfikat i inne dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku jego posiadania). Wykaz certyfikatów i innych dokumentów, zwalniających z egzaminu językowego, (dotyczy przewodów wszczętych przed 01.10.2016) opublikowano w Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. -Dz.U.  poz. 1842. [wykaz]
 15. certyfikat i inne dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku jego posiadania). Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych po 01.10.2016) opublikowano w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (poz.1586) [wykaz]
 16. certyfikat i inne dokumenty potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego (w przypadku jego posiadania). Wykaz certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, które można dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy przewodów wszczętych od 01.02.2018) opublikowano w Załączniku  do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz.261) [wykaz]

Kandydat może dodatkowo złożyć wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Powyższe dokumenty (z wyjątkiem koncepcji rozprawy doktorskiej i fragmentu rozprawy) prosimy wsunąć w „koszulki”, umożliwiające dwustronne zapoznanie się przez Komisję z treścią złożonych materiałów.
Koncepcję rozprawy oraz spójny fragment pracy prosimy wpiąć w segregator w osobnych skoroszytach A-4 z boczną perforacją (już bez tzw. "koszulek" oraz bez bindowania ).
Komplet dokumentów prosimy złożyć w segregatorze PCV z dźwignią (format A-4, zalecana grubość grzbietu - ok. 4cm), podpisanym na grzbiecie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wszczęcie przewodu doktorskiego.

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra nauki na podstawie przepisów, dotyczących finansowania nauki, lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej.

Wszczęcie przewodu doktorskiego  możliwie jest po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji ds. Przewodów Doktorskich, która sprawdza dokumentację pod względem formalnym i wyznacza samodzielnego pracownika nauki do oceny wartości merytorycznej i metodologicznej przedłożonej koncepcji rozprawy doktorskiej.
W przypadku, gdy złożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych, a koncepcja i  spójny fragment  rozprawy doktorskiej budzi uzasadnione wątpliwości merytoryczne i/lub metodologiczne Komisja występuje do kandydata oraz opiekuna naukowego o ponowne przygotowanie i złożenie koncepcji, z uwzględnieniem uwag recenzenta koncepcji.
Jeżeli dokumentacja spełnia wymogi i koncepcja została pozytywnie oceniona, Komisja formułuje wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego i przedstawia go Senat wraz ze wskazaniem propozycji osoby promotora lub promotora i promotora pomocniczego.
Czynność wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora lub promotora i promotora pomocniczego kończy się uchwałą Senatu Akademii.

EGZAMINY DOKTORSKIE

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora zobowiązana jest do zdania trzech egzaminów doktorskich.

 • przed przyjęciem i dopuszczeniem do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
 1. egzamin z dyscypliny dodatkowej

 2. egzamin z nowożytnego języka obcego.

  Jeżeli przewód doktorski wszczęty został według znowelizowanych przepisów, doktorant może być zwolniony z egzaminu z języka obcego pod warunkiem przedłożenia wymaganego certyfikatu, potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (w Akademii są to przewody doktorskie wszczęte od 01 października 2013r.).

  Terminy powyższych egzaminów komisja egzaminacyjna ustala z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminów (o czym kandydat informuje dziekanat).

 • po uzyskaniu pozytywnych recenzji rozprawy doktorskiej:

   3.  egzamin z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej .

Termin egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej - wyznacza Komisja d.s. Przewodów Doktorskich, po zgłoszeniu przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu. Zgłoszenia do dziekanatu dokonać można drogą e-mail lub telefonicznie. Komisja zawiadamia w formie pisemnej osobę przystępujacą do egzaminu i promotora rozprawy o wyznaczonym terminie egzaminu.

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów, Komisja - na wniosek kandydata do stopnia doktora - może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie egzaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy i nie więcej niż raz.
Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I WYZNACZENIE RECENZENTÓW

Rozprawa doktorska, powinna stanowić poprawne metodologicznie rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

W przypadku przewodów doktorskich, procedowanych w tzw. "starym" trybie (w Akademii są to przewody wszczęte do 30.09.2013r.) rozprawa doktorska składana jest w formie maszynopisu książki - bez dołączania streszczeń rozprawy w języku polskim i w języku angielskim.

W przypadku przewodów doktorskich, procedowanych w oparciu o znowlizowane przepisy (w Akademii są to przewody wszczęte po 01.10.2013r.) rozprawa doktorska może być złożona w formie: maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych - z obowiązkiem załączenia streszczeń rozprawy w języku polskim i w języku angielskim.

Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części empirycznej, opracowaniu interpretacji wyników tej pracy.

Kandydat do stopnia doktora przedkłada promotorowi kompletną rozprawę doktorską - w wersji drukowanej i w wersji elektronicznej.

WYMAGANIA DLA ROZPRAW DOKTORSKICH w formie maszynopisu książki - W WERSJI DRUKOWANEJ:

 1. kandydat przygotowuje rozprawę w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w formacie A-4, karty trwale złączone oprawą o twardym grzbiecie (nie bindowane):

  • egzemplarz do akt przewodu w miękkiej okładce - zawierający CD-R z nagraną (w formacie "pdf") rozprawą doktorską. Płytę w kopercie, przeznaczonej do tego typu nośników, należy przykleić do wewnętrznej strony okładki rozprawy.
  • egzemplarz przeznaczony dla biblioteki - w miękkiej okładce
  • egzemplarze przeznaczone dla recenzentów - okładka według uzgodnień z promotorem
  • egzemplarz pozostawiony bezpośrednio u promotora - okładka według wymagań promotora
 2. rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona rozprawy musi być ponumerowana (z wyjątkiem strony pierwszej - tytułowej).

 3. strona tytułowa drukowana jest jednostronnie bez numeracji   [schemat-1]   lub  [schemat-2]

 4. kolejnymi stronami numerowanymi od "2" są:

  • oświadczenie autora rozprawy i promotora  [druk do pobrania].
  • streszczenia rozprawy w języku polskim i angielskim (tylko gdy są wymagane). Każde z nich o objętości do dwóch stron A-4, wydrukowane dwustronnie [przykładowy schemat]
  • spis treści
  • i dalej cała merytoryczna zawartość rozprawy.

Pozostałe wymagania edytorskie (np. typ i rozmiar czcionki, marginesy, liczba wierszy/znaków na stronie itd) oraz wymagania merytoryczne, dotyczące przygotowania rozprawy, kandydat ustala z promotorem.

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada osobno do akt przewodu doktorskiego oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

WYMAGANIA DLA ROZPRAW DOKTORSKICH  w wersji  ELEKTRONICZNEJ:

 1. zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) zapisuje się w jednym pliku na nośniku elektronicznym CD-R w formacie „PDF”. Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok...”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.

 2. streszczenia rozprawy w języku polskim i języku angielskim (wyłącznie gdy są wymagane) kandydat zobowiązany jest dodatkowo przesłać w brzmieniu identycznym jak w wersji drukowanej w osobnych plikach w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej, podany na stronie internetowej Akademii www.aps.edu.pl w zakładce „Doktoranci - Przewody doktorskie – najpóźniej trzy dni przed złożeniem rozprawy w wersji drukowanej.
  Przesyłaną wiadomość e-mail prosimy zatytułować "streszczenia rozprawy" i podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata.

Kandydat, składając rozprawę doktorską przedkłada (osobno do akt przewodu doktorskiego) pisemną opinię promotora o rozprawie doktorskiej, w której poza opinią o rozprawie:

 • promotor zamieszcza dodatkowo stwierdzenie, że rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz w stosownych aktach wykonawczych.

 • promotor potwierdza również wywiązanie się promotora pomocniczego (o ile był powołany w przewodzie doktorskim) z powierzonych zadań, co daje podstawę do uwidocznienia dodatkowej adnotacji na stronie tytułowej rozprawy o osobie promotora pomocniczego.

Komisja d.s. Przewodów Doktorskich przedstawia Senatowi propozycje recenzentów, które mogą zostać przyjęte lub skorygowane, zgodnie z decyzją Senatu, która podejmuje uchwałę w tym zakresie.
Recenzje rozprawy doktorskiej powinny być sporządzone, stosownie do trybu procedowania przewodu, w terminie dwóch - trzech miesięcy od dnia przekazania wniosku o ich sporządzenie. W uzasadnionych przypadkach termin przedstawienia recenzji może być przedłużony o miesiąc.
Jeżeli jedna z recenzji zawiera wnioski o uzupełnienie lub poprawienie rozprawy, Komisja wnioskuje o poprawienie rozprawy, po czym kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. W przypadku, gdy wszystkie recenzje są negatywne, Komisja odstępuje od dalszego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i powiadamia o tym kandydata do stopnia doktora oraz promotora rozprawy, a także Senat.

Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Senat może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, pozytywnymi recenzjami rozprawy doktorskiej oraz pozytywnymi wynikami egzaminów doktorskich Komisja d.s. Przewodów Doktorskich podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
Komisja, po wyznaczeniu terminu, miejsca publicznej obrony i składu indywidualnej komisji do przeprowadzenia obrony, przekazuje zawiadomienia o obronie kandydatowi do stopnia doktora, promotorowi, promotorowi pomocniczemu, recenzentom i jednostkom organizacyjnym, uprawnionym do nadawania stopnia doktora z pedagogiki oraz umieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii.
W przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony Komisja ds. Przewodów Doktorskich przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Senatowi Akademii.

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I NADANIE STOPNIA DOKTORA

Osoba ubiegająca się o stopień doktora zobowiązana jest przed obroną rozprawy doktorskiej złożyć w dziekanacie:

 • pisemne odpowiedzi na recenzje (z własnoręcznym podpisem);

 • autoreferat, zawierający główne tezy rozprawy doktorskiej (do 20 stron), wpięty w skoroszyt A4 z perforacją boczną - w ilości egzemplarzy uzgodnionej z dziekanatem.

Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter otwarty (publiczny), odbywa się na posiedzeniu komisji doktorskiej w obecności promotora i co najmniej jednego recenzenta. Publiczna obrona składa się z części jawnej i niejawnej.
W części jawnej obrony:

 • promotor prezentuje sylwetkę kandydata do stopnia doktora, ze szczególnym omówieniem jego osiągnięć zawodowych i naukowych;
 • kandydat wygłasza autoreferat, w którym referuje główne tezy swojej rozprawy doktorskiej;
 • recenzenci przedstawiają recenzje. W razie nieobecności jednego z recenzentów przewodniczący komisji zarządza odczytanie recenzji przez protokolanta;
 • w otwartej dyskusji wszyscy uczestnicy obrony doktorskiej mogą formułować pytania lub wypowiadać się o problemach, które są omawiane w rozprawie doktorskiej;
 • dyskusję kończy wypowiedź kandydata, w której odnosi się on do recenzji oraz odpowiada na pytania sformułowane w trakcie obrony.

Obrona rozprawy doktorskiej kończy się posiedzeniem niejawnym, w którym uczestniczą członkowie komisji, promotor i recenzenci - z prawem do głosowania, a także promotor pomocniczy - bez prawa do głosowania. W trakcie posiedzenia dokonuje się oceny przebiegu obrony, po czym przewodniczący komisji doktorskiej poddaje pod tajne głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jeżeli wynik głosowania jest pozytywny, przewodniczący Komisji d.s. Przewodów Doktorskich formułuje do Senatu wniosek o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika lub psychologia lub nauki socjologiczne.

W przypadku gdy o nadanie stopnia doktora, na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej, ubiega się w Akademii więcej niż jeden kandydat:

 • obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich;
 • uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności przewodu doktorskiego podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora lub odmowie nadania stopnia doktora podejmowana jest przez RSenat Akademii w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

DYPLOM DOKTORA

Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek – także odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo język łaciński (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

Dyplomy doktorskie wręczane są doktorom na corocznej uroczystości Święta Uczelni (w maju).

Wydanie dyplomu następuje po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich spraw merytorycznych i zobowiązań finansowych, związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego - w tym wypełnienie przez osobę, której nadano stopień naukowy doktora, karty Synaba i elektroniczne przesłanie do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) i złożenie jej w wersji drukowanej z własnoręcznym podpisem doktora do dziekanatu studiów doktoranckich Akademii.

W celu  otrzymania odpisu dyplomu doktora w tłumaczeniu na język obcy należy w ciągu 14 dni od dnia nadania stopnia  złożyć następujące dokumenty:

 • podanie o wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski albo łaciński (wzór w załączeniu)
 • dowód wpłaty za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na ww. język obcy na kwotę 80 zł
 • wpłaty dokonuje się  na konto Alior Bank 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

 

INFORMACJE KOŃCOWE

Komisja ds. Przewodów Doktorskich może wnioskować do Senatu Akademii w sprawie podjęcia uchwały o zamknięcie przewodu doktorskiego, jeżeli:

 • kandydat do stopnia doktora złożył pisemną rezygnację z kontynuowania przewodu doktorskiego;

 • kandydat do stopnia doktora w okresie ośmiu lat od dnia wszczęcia przewodu doktorskiego nie wykazał postępów w pracy nad rozprawą doktorską (w szczególności nie przystąpił do egzaminów doktorskich i/lub nie złożył rozprawy doktorskiej).

 • Przewody doktorskie, które zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku, powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 roku, w przeciwnym przypadku ulegają zamknięciu z mocy prawa.

Aktualności

28-01-2020

Naukowcy APS w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

Serdecznie gratulujemy prof. dr. hab. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu, prof. dr hab. Barbarze Smolińskiej-Theiss, prof. dr. hab. Mirosławowi J. Szymańskiemu oraz dr. hab. Maciej Tanasiowi.
27-01-2020

O OSPAR w radiu RDC

O idei Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji Małgorzata Janina Berwid rozmawia z dr. Mieczysławem Sędzickim, Januszem Lisem oraz Piotrem Kowalskim - Osobowością Sceniczną OSPAR 20…
17-01-2020

Szkolenie ARTYKUŁY NAUKOWE – NARZĘDZIA, SPOSOBY PISANIA I WYSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ

Otwarte szkolenie dla Nauczycieli Akademickich nt. ARTYKUŁY NAUKOWE – NARZĘDZIA, SPOSOBY PISANIA I WYSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ, 29 stycznia, w godz. 9.30-17.00, Aula B