EN

Dotyczy przewodów wszczętych przed 30.04.2019

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,psychologia lub nauki socjologiczne nadawany jest przez Senat w drodze przewodu doktorskiego , wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny
  • zdała egzaminy doktorskie
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
  • zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

Czynności przewodu doktorskiego:

  1. wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (jeśli promotor pomocniczy jest przewidziany w przewodzie doktorskim)
  2. wyznaczenie recenzentów
  3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
  4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  5. nadanie stopnia doktora.

Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa, powołana przez Senat, Komisja d.s. Przewodów Doktorskich (zwana dalej Komisją).

 

DOKUMENTY DO WSZCZĘCIA PRZEWODU

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

EGZAMINY DOKTORSKIE

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I WYZNACZENIE RECENZENTÓW

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

DYPLOM DOKTORA

INFORMACJE KOŃCOWE

 

 

Aktualności

27-10-2020

List Rektor do Społeczności Akademii

Za chwilę miną dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji nowych władz Akademii. Zgodnie z przewidywaniami, rzeczywistość, w jakiej przyszło nam pracować, studiować i po prostu - żyć, jest niezwykle trudna…
27-10-2020

Wspólny apel KRASP, RGNiSW, PAN, PSRP, KRD w sprawie wyroku TK

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzecz…
27-10-2020

Kongres Zdrowie Polaków

Kongres ZDROWIE POLAKÓW 26-27 października, jak mówi jego organizator i gospodarz prof. Henryk Skarżyński – inicjatywa ważna, a jednocześnie odważna. Zapraszamy do oglądania materiałów on-line.