EN

Dotyczy przewodów wszczętych przed 30.04.2019

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,psychologia lub nauki socjologiczne nadawany jest przez Senat w drodze przewodu doktorskiego , wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która:

  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny
  • zdała egzaminy doktorskie
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
  • zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

Czynności przewodu doktorskiego:

  1. wszczęcie przewodu doktorskiego oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (jeśli promotor pomocniczy jest przewidziany w przewodzie doktorskim)
  2. wyznaczenie recenzentów
  3. przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony
  4. przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
  5. nadanie stopnia doktora.

Nad prawidłowością wszystkich czynności w przewodzie doktorskim czuwa, powołana przez Senat, Komisja d.s. Przewodów Doktorskich (zwana dalej Komisją).

 

DOKUMENTY DO WSZCZĘCIA PRZEWODU

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

EGZAMINY DOKTORSKIE

ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I WYZNACZENIE RECENZENTÓW

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY

DYPLOM DOKTORA

INFORMACJE KOŃCOWE

 

 

Aktualności

30-07-2020

Ze smutkiem i żalem żegnamy wieloletniego pracownika Akademii Profesora Andrzeja Tadeusza Góralskiego

Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitny naukowiec przekraczający granice dziedzin i dyscyplin, nieustannie poszukujący wyzwań i oryginalnych rozwiązań naukowych problemów.
30-07-2020

XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19 Konferencja odbędzie się 19 i 20 listopada 2020 r. i zostanie przeprowadzona online. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października br.
29-07-2020

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja IV

Zapraszamy autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.