Nostryfikacja stopni naukowych

Nostryfikacja stopni naukowych

 

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega stopień naukowy i stopień w zakresie sztuki, nadany przez uprawnioną instytucję działającą poza UE, OECD lub EFTA i nie podlegający uznaniu za równoważny na podstawie umów międzynarodowych (Podstawa prawna: art. 328 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85).

Posępowanie nostryfikacyjne przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych (Dz.U.poz.1877) - link do pliku

Zasady i Regulamin postępowania przy nostryfikacji stopni naukowych w APS - link do pliku  


WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa do Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za pośrednictwem Biura ds. Obsługi Procedur Awansowych wniosek o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym z odpowiednim polskim stopniem naukowym - link do pliku

Do wniosku dołącza się:

1) W przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:

a) polskim stopniem naukowym doktora:

-   dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,

-   dokumenty stanowiące podstawę nadania tego stopnia,

-   dyplom ukończenia studiów uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się wnioskodawca;

 b) w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego:

-    dyplom potwierdzający nadanie tego stopnia,

-    dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe stanowiące podstawę nadania tego stopnia,

-    dyplom potwierdzający nadanie stopnia naukowego uprawniający do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego, o uznanie którego ubiega się 

     wnioskodawca.

 

2)  Oświadczenie wnioskodawcy zawierające:
a)  informację, czy stopień naukowy, o uznanie którego ubiega się, stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej - link do pliku
b)  informację o miejscu i dacie urodzenia - link do pliku

 

3)  Zaświadczenie, wydawane przez uczelnię (instytut), która wydała dyplom lub przez polskie ministerstwo właściwe w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego, że uczelnia ta lub instytut był/a, w dniu wydania      dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu wewnętrznego prawa państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa lub realizowała akredytowany program studiów w dniu wydania dyplomu.

 

4) Dane teleadresowe  link do pliku

  • Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Akademii lub przez notariusza.
  • Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3 wraz z tłumaczeniami zwykłymi na język polski. Tłumaczeniem zwykłym w rozumieniu § 5 ust. 1 rozporządzenia jest przekład języka obcego na język polski, dokonany przez osobę trudniącą się zawodowo działalnością tego rodzaju. Do przetłumaczonego dokumentu wnioskodawca załącza dokument potwierdzający fakt dokonania tłumaczenia przez wymienioną wyżej osobę.
  • W ciągu 14 dni od dnia złożenia dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2, Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za postępowanie nostryfikacyjne na konto Akademii: 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606 albo do złożenia umotywowanego wniosku o zwolnienie z opłaty, skierowanego do rektora. Podstawą zwolnienia z opłaty może być w szczególności trudna sytuacja materialna wnioskodawcy.
  • Koszt postępowania nostryfikacyjnego określa zarządzenie Rektora link do pliku
  • Informacja, kto będzie pokrywał koszty przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego - link do pliku

 


Kontakt

mgr Katarzyna Błachnio (nostryfikacja stopnia doktora habilitowanego)

e-mail: kblachnio@aps.edu.pl 
tel. centrala: 22 589 36 00 wew. 3211
pokój 3211, budynek C, II piętro


Godziny przyjęć:

  • poniedziałek i środa - godz. 8.00-15.30
  • wtorek i czwartek - godz. 9.30-16.00
  • piątek - praca wewnętrzna

 


Kontakt

mgr Patrycja Stachula (nostryfikacja stopnia doktora)

e-mail: pstachula@aps.edu.pl 
tel. bezpośredni: 22 589 36 55
tel. centrala: 22 589 36 00 wew. 1115
pokój 1114, budynek A, I piętro


Godziny przyjęć:

poniedziałek-czwartek - godz. 7.30-15.00

piątek - praca wewnętrzna