Bazy danych

Baza bibliograficzna zawartości czasopism – Biblioteka tworzy bazę opisów artykułów w oparciu o gromadzone czasopisma. Baza powstaje od 2013 r.

Opisy artykulów można wyszukać w katalogu komputerowym Biblioteki (wejście do katalogu) wybierając w wyszukiwaniu „Typ dokumentu: Artykuły z czasopism”.


EBSCO – w ramach pakietu podstawowego udostępnionych jest kilkanaście baz (zobacz pełną listę) obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne. Dodatkowo, dla pracowników i studentów APS udostępnione są bazy:

PsycINFO – baza danych American Psychological Association (APA) obejmująca abstrakty artykułów z czasopism naukowych, rozdziały książek, książki i prace naukowe. Jest to największy zasób tekstów recenzowanych z dziedziny nauki behawioralnej i zdrowia psychicznego. 

PsycEXTRA – to bibliograficzny, pełnotekstowy dodatek do naukowej bazy danychPsycINFO. W bazie PsycEXTRA znaleźć można takie rodzaje dokumentów jak raporty roczne, techniczne i rządowe, materiały konferencyjne, biuletyny, periodyki, gazety, broszury dla konsumentów itd.

PsycTESTS – baza APA oferuje testy psychologiczne, skale ocen oraz inne  instrumenty i pozycje testowe, które są dostępne do natychmiastowego pobrania i wykorzystania w badaniach i dydaktyce. PsycTESTS jest aktualizowana miesięcznie i obejmuje niepublikowane, opracowane przez psychologów testy, dla których nie został zlokalizowany dokument źródłowy, jak również informacje o testach wydawanych przez komercyjnych wydawców. Baza PsycTESTS jest wiarygodnym źródłem ustrukturyzowanych informacji istotnych dla psychologów i specjalistów w dziedzinach pokrewnych, takich jak psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacji, nauki społeczne, neurologia, prawo, medycyna i praca socjalna.

Z wszystkich baz można korzystać przez platformę wydawcy EBSCOhost.

Na terenie APS bazy EBSCO dostepne są bez ograniczeń. Do korzystania poza Uczelnią wymagane jest posiadanie indywidualnego identyfikatora i hasła, które można uzyskać zgłaszając się osobiście do Informatorium (pok. 2307; tel. 22-589-36-47, e-mail: bibl@aps.edu.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją "Efektywne wyszukiwanie informacji na platformie EBSCOhost".


Wirtualna Biblioteki Nauki - w ramach krajowej licencji akademickiej pracownicy i studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej mogą korzystać z wielu zagranicznych baz i czasopism naukowych. Nieograniczony dostęp możliwy jest na terenie Uczelni, a z komputerów domowych - po uwierzytelnieniu przez Centralny System Uwierzytelniania (instrukcja uwierzytelniania i konfiguracji przeglądarki dostępna jest tutaj)

Elsevier (ScienceDirect) – baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier. Są to przede wszystkim czasopisma z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz nauk przyrodniczych i medycznych. Baza obejmuje roczniki od 1995 roku do chwili bieżącej. Baza jest dostępna na serwerze ScienceDirect oraz na platformie Infona w ICM.

Nature – jedno z najstarszych i prestiżowych czasopism naukowych. W „Nature” opisywane są odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010. Czasopismo dostępne jest z serwera wydawcy Nature Publishing Group.

Science – czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Publikuje najnowsze, szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science.

SCOPUS – to interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku. Dostęp do bazy Scopus możliwy jest z serwera wydawcy (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

Springer – serwis umożliwia dostęp do czasopism (spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów) wydawnictwa Springer Verlag oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers. m.in. z zakresu: nauk technicznych, ekonomii, biznesu, chemii, fizyki, biologii i ochrony środowiska, matematyki i informatyki, statystyki, prawa, medycyny, filozofii, psychologii oraz socjologii. Dostęp do pełnych tekstów artykułów z bazy Springer możliwy jest przez serwer wydawcy SpringerLink lub na platformie Infona ICM (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

Web of Science – baza umożliwia przeszukiwanie czasopism i sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i nauk humanistycznych. Ponadto platforma WoS obejmuje bazy Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz Journal Citation Reports (JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych oraz podaje wskaźnik Impact Factor). Dostęp do bazy WoS możliwy jest przez serwer wydawcy (Thomson Reuters) (dostęp z domu wymaga uwierzytelnienia).

Wiley – baza oferuje dostęp do wydawnictw Wiley – czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Dostęp do pełnych tekstów z bazy Wiley możliwy jest w serwisie Wiley Online Library (dostęp z domu do pełnych tekstów wymaga uwierzytelnienia).

Instrukcja uwierzytelniania i konfiguracji przeglądarki dostępna jest tutaj.