Zarządzenie Rektor ws. organizacji kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

05-03-2021

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

 

Przekazujemy Społeczności Akademii zasady dotyczące organizacji kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zasady określa Zarządzenie Rektor Akademii z 16 października 2020 r., wprowadzające zmiany w Zarządzeniu z 1 września 2020 (treść zarządzeń w całości do pobrania poniżej).  Jednocześnie zwracamy się do Społeczności APS, wszystkich studentów i pracowników o szczególną ostrożność, zachowanie dystansu fizycznego i stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przypominamy ponadto i prosimy:

 • osoby z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem COVID-19;
 • osoby, które miały styczność z osobą z potwierdzonym lub podejrzewanym zakażeniem COVID-19, 

o obowiązkowym poinformowaniu Akademii, pisząc na adres koronawirus@aps.edu.pl.

Życząc nam Wszystkim i naszym Bliskim zdrowia oraz zachowania optymizmu, przekazujemy obowiązujące zasady organizacji kształcenia.

 

Zarządzenie Rektor Akademii

 

"ZARZĄDZENIE NR 1/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

[tekst jednolity]

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, t.j. z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 911), zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia w Akademii dla studentów, doktorantów szkoły doktorskiej, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniającego synchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia (kształcenie zdalne).
 2. [uchylony]
 3. [uchylony]

§ 2

 1. Prowadzenie kształcenia zdalnego odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych.
 2. Kształcenie zdalne przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.
 3. Nauczyciel akademicki, który nie ma możliwości prowadzenia kształcenia zdalnego, wynikających z przyczyn technicznych, niezwłocznie informuje o tym dyrektora studiów, który stwarza warunki do prowadzenia kształcenia zdalnego w budynkach Akademii.

 § 3

 1. Prowadzenie zajęć, w przypadku określonym w § 2 ust. 3 odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Bieżące wytyczne związane ze spełnianiem warunków określonych w ust. 1 wydaje Kanclerz, który określa w szczególności:
  • wymogi związane z przystosowaniem obiektów Akademii do udostępnienia sal dydaktycznych i innych pomieszczeń w związku z wykonaniem zarządzenia;
  • częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji budynków Akademii, ich elementów, sal dydaktycznych, urządzeń sanitarnych, wyposażenia;
  • sposób umieszczenia w budynkach Akademii wirusobójczych środków dezynfekujących;
  • ustala procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia objawów chorobowych COVID-19 u studentów, doktorantów oraz pracowników.

§ 4

 1. Dopuszcza się realizację praktyk we współpracy z placówkami.
 2. Praktyki na kierunkach i specjalnościach nienauczycielskich nie mogą być realizowane w formie stacjonarnej, w placówce, o której mowa w ust. 1.
 3. Praktyki na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich nie mogą być realizowane do czasu wydania przez ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego przepisów o innych możliwościach realizacji praktyk.
 4. Praktyki zawodowe doktorantów odbywają się w trybie przewidzianym w § 1 ust. 1 w wymiarze przewidzianym w programie kształcenia. Zmianę sposobu odbywania praktyk oraz wymiaru praktyki zawodowej doktorantów określa prorektor ds. nauki.

§ 5

Nauczyciel akademicki zapewnia studentom możliwość konsultacji w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, zgodnie z planem dyżurów określonym w danej jednostce. Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6

W terminie do 15 października 2020 r. dyrektorzy studiów we współpracy z Biurem Spraw Studenckich zorganizują dla studentów I roku zajęcia przygotowawcze do kształcenia zdalnego, w ramach dni adaptacyjnych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania."

 

Materiały