Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza serdecznie
na nowe studia podyplomowe
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi

Studia mają charakter doskonalący a ich koncepcja nawiązuje do współczesnych idei i trendów kształcenia specjalnego, w szczególności w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą.

Czas trwania studiów:  2 semestry – studia realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela, planowanych średnio co 2 tygodnie). Plan studiów obejmuje łącznie 250 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia będą się odbywały w budynkach: APS przy ul. Szczęśliwickiej 40 lub Kolegium Nauczycielskim przy ul. Czerniakowskiej 128.

Planowany termin uruchomienia studiów: luty 2017r.   

Czesne: 1700zł za semestr.

Studia adresowane są do nauczycieli, wychowawców i wszystkich osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w przezwyciężaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych ze swoimi podopiecznymi.

Pomogą wzbogacić warsztat pracy, m.in. poprzez:
-  poszerzenie wiedzy diagnostycznej,
- dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- nabycie nowych umiejętności zawodowych (wychowawczych i edukacyjnych) w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami edukacyjnymi,
- zdobycie wiedzy metodycznej do pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami  wychowawczymi i zaburzeniami w przystosowaniu społecznym,
- przygotowanie do konstruowania programów profilaktyczno-wychowawczych,
- kształtowanie umiejętności w udzielaniu wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,
- podniesienie umiejętności psychoedukacyjnych i wychowawczych.

Absolwent studiów będzie profesjonalnie przygotowany do udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzinom, koordynowania oraz planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Rozwinie swoje kompetencje, wzbogacając warsztat metodyczny i diagnostyczny. Wiedza zdobyta podczas studiów wytworzy umiejętność pracy z osobami z zaburzeniami w zachowaniu i przystosowaniu społecznym, dostosowania swoich oddziaływań do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Dzięki zdobytym nowym umiejętnościom Słuchacze będą  mogli zwiększyć swoje szanse zatrudnienia na konkurencyjnym współczesnym rynku pracy.

Zasady kwalifikacji na studia: Rekrutacja na podstawie analizy złożonych dokumentów po rejestracji, czyli w momencie zebrania się odpowiedniej liczby kandydatów.

Dokumenty można składać osobiście lub nadsyłać pocztą (adres): 
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Ośrodek Studiów Podyplomowych
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Ośrodek Studiów Podyplomowych mieści się w budynku A – pokój 1211, II piętro.

Więcej informacji o studiach: http://www.aps.edu.pl/studia-podyplomowe-i-kursy