Monografia Kreatywność jako wymiar profesjonalizacji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji […] jest niewątpliwie ważnym przyczynkiem do dyskusji nad psychopedagogicznymi problemami edukacji sprzyjającej rozwojowi osób twórczych. […]
Prezentowane treści zachęcają czytelnika do własnych przemyśleń i stawiania kolejnych pytań, na które odpowiedź będzie sprzyjać budowaniu dialogu i niwelowaniu pewnej ambiwalencji – z jednej strony cenimy kreatywność, ale równocześnie lekceważymy ją, nie dostrzegając jej rzeczywistego znaczenia w całożyciowym procesie wychowania i samowychowania człowieka.
[…] Publikacja odpowiada na zapotrzebowanie teoretyków zajmujących się problematyką kreatywności i jej wieloma kontekstami, ale także praktyków pedagogów, psychologów, nauczycieli, którzy tworzą i wykorzystują strategie pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oparte na założeniach pedagogiki twórczości, choć czynią to nierzadko w sposób intuicyjny. Warto podkreślić także znaczenie tego tomu dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich, którym analiza zagadnień prezentowanych przez autorki poszczególnych rozdziałów pozwoli zrozumieć istotę i wagę problemów związanych z edukacją „ku kreatywności” […].


Z recenzji wydawniczej prof. UAM, dr hab. Hanna Krauze-Sikorska

 

The book Introspective Approach to Women's Intercultural Fieldwork, edited by Urszula Markowska-Manista and Justyna Pilarska, is a very extraordinary and valuable monograph. Its originality lies with its innovative juxtaposition of three discursive dimensions: female voice in research, theoretical and methodological dilemmas of fieldwork and its application to distant environments. As such, the book combines two main threads of thought: On one hand it confronts a reader with questions such as: Does something like female research exist? In what way is female researcher situation different from that of man researcher; does (and how) this influence the research (selection of research problems, methodology, interpretation)? Secondly, the authors challenge the readers with the dilemma whether (and how) cultural remoteness of a cultural phenomenon studied affects the research process, and with what implications.
Step by step, the authors unfold various aspects of the female research perspective. They convincingly show that women researchers (because they are women?!) contribute to the growth of humankind knowledge: They take part in the reconstruction of contemporary history by researching the role of women in history; By being able to reach women and ask uncomfortable questions they enrich ethnographic research; They also enrich the research by posing research questions which are relevant for women, particularly for their emancipation and freedom.
By opening new topics and new perspectives, the authors enrich the discussion on fundamental research dilemmas about the normative nature and function of research, the role of researcher in qualitative studies, the relationship between the subject and object of research and similar. Moreover, by detailed and emotional (sometimes heart-breaking) descriptions of personal research experience the authors show how tightly research and life are intertwined, whether the researchers (male or female) make this connection visible or not, and therefore this visibility makes the findings even sounder.


From the review by prof. Klara Skubic Ermenc

 

Współczesny świat przeżywa wiele zmian. Gwałtowne procesy modernizacji, indywidualizacji, globalizacji przynoszą nowe zjawiska w życiu społecznym. Do nich należą inne niż we wcześniejszych okresach sposoby realizowania życia osobistego. Pojawiły się single, które cechuje nastawienie na własny rozwój, samodzielność i niezależność mieszkania od rodziców. A z drugiej strony, jak gdyby na drugim krańcu znajduje się inna grupa młodych dorosłych, którzy nadal pozostają w domu rodzinnym i mimo odpowiedniego wieku nie mogą z niego wyjść. […]
Praca dostarcza nowych danych o zjawisku – zmiany społeczne pociągają zmiany procesów socjalizacji co skutkuje nowymi zachowaniami i poglądami w kolejnym pokoleniu. Jacy są ci młodzi ludzie określani jako „gniazdownicy”? Ale jest też i inna perspektywa prowadzonych rozważań. Wypowiedzi badanych wskazują na ogromne znaczenie obecnie kształtujących życie społeczne trendów. Zmieniające się warunki ekonomiczne, społeczne, i kulturowe tworzą nowe podstawy wchodzenia w dorosłość. I jak pokazują Autorki pracy ma to miejsce nie tylko w Polsce.


Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Henryka Cudaka


Nakreślony przez autorki obraz jest wielopłaszczyznowy, dotyczy nie tylko aspektów bezpośrednio związanych z gniazdownictwem, lecz także zainteresowań, aktywności życiowych, edukacji, pracy zawodowej młodych ludzi, ich związków erotycznych czy postaw ekonomicznych. Jest to analiza interesująca i pokazująca, jak wiele różnych aspektów współczesnego funkcjonowania w świecie młodych ludzi składa się na ich życiowe decyzje oddalające samodzielność. Wizerunek gniazdowników nie jest jednorodny, tak jak różne są ich sposoby funkcjonowania w rodzinie pochodzenia. Autorki rozważania o gniazdownictwie wpisują we współczesne przemiany rodziny, charakterystykę zmieniających się pokoleń oraz w socjologiczne analizy społeczeństw ponowoczesnych. Książka jest nie tylko interesującą interpretacją przeprowadzonych badań, lecz także jest bardzo dobrze osadzona teoretycznie.


Z recenzji wydawniczej dr hab., prof. UW Beaty Łaciak

 

Edukacja ma dynamiczny charakter. Nie może pozostawać bierna w odniesieniu do gwałtownych zmian społecznych, ekonomicznych czy kulturalnych, ale również do zaskakujących tendencji tożsamościowych, moralno-ideologicznych, cyfrowej rewolucji czy wręcz, ja twierdzi Anthony Giddens do „uciekającego świata”. Jest to więc proces ukierunkowany na jak największą skuteczność samodzielnego funkcjonowania w warunkach niesamowitych zaskoczeń, sensacji, odkryć czy wyzwań, wymagających z jednej strony umiejętności ich weryfikacji, z drugiej zaś radzenia sobie w niej pod względem posiadanych możliwości i budowania ekonomicznej podstawy życiowych działań i projektów. To zatem kierunek wytyczający wiele nowych potrzeb, ale mający swoje oparcie w myśleniu analitycznym, przewidywaniu tendencji, symulacji przebiegu wydarzeń czy operowaniu posiadaną wiedzą w rozmaitych obszarach.
Bardzo dużą szansę dla spełnienia tych potrzeb daje edukacja przez szachy, ponieważ uczy taktyki, gry kombinacyjnej, zasad strategii, budzi zachwyt nad potęgą myślenia, niesie wartości wychowawcze, ale również pozwala poznać własne słabości, prowadząc do ich przezwyciężenia (...) Ta gra jest nam niezbędna, tak jak niezbędne jest interpretowanie przemian świata, a ważne w tym jest, aby motywować siebie o rozszerzania posiadanej wiedzy i wykazywania gotowości do jej wdrażania. To właśnie gra w szachy ma prowadzić do intelektualnego poruszania się w tak bardzo skomplikowanej rzeczywistości.
Warto zatem zarekomendować nauczycielom, dyrektorom szkół, specjalistom metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, nauczycielom akademickim, studentom studiów pedagogicznych recenzowaną książkę do przeczytania oraz przemyślenia, aby wreszcie na polskiej mapie edukacyjnej szachy (...) dały niezwykle potrzebną jakość - rozumienie. To właśnie wyjątkowa droga dla budowania dyscypliny intelektualnej, poszukiwania wariantów wyborów, czekania na sukces, ochrony przed lekceważeniem (...)


Z recenzji dr hab. prof. APS Jarosława Michalskiego