Biuro Edukacji m.st. Warszawy,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
i
Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

zapraszają do uczestniczenia
w
Międzynarodowej Konferencji poświęconej
200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego           
w Warszawie.           
„Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”

Konferencja objęta patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy i Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej
odbędzie się w dniach 22-23 września 2017r.
w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
ul. Szczęśliwicka 40, Audytorium im. Janusza Korczaka.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

22 września 2017r.
Sesja I (10.00-12.30)
•Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z wada słuchu z perspektywy diagnozy i terapii (rehabilitacji): medycznej, psychologicznej, pedagogicznej i społecznej z uwzględnieniem:
–możliwości i potrzeb małego dziecka z uszkodzonym narządem słuchu, jego rodziny i środowiska społecznego ( słyszących, niesłyszących / Głuchych);
–interdyscyplinarnego punktu widzenia specjalistów teoretyków i praktyków;
–aspektów prawnych oraz systemowych uwarunkowań w obszarze: służby zdrowia, pomocy społecznej oraz instytucji oświatowych.
Sesja II (13.30 -15.30)
•Od teorii do rzeczywistości w procesie terapii, kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem.
•Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z wadą słuchu w kontekście dylematów dotyczących sposobów nabywania przez nich kompetencji językowych i komunikacyjnych w językach fonicznych i migowych.
•Kształcenie nauczycieli i terapeutów dzieci z uszkodzonym narządem słuchu.

23 września 2017.
Sesja III (9.00-12.00)
•Kim jestem? Kim nie jestem? Rozważania wokół dylematów tożsamości osób Głuchych / niesłyszących i słabosłyszących.
•Kim jestem? Kim nie jestem? Rozważania osób słyszących żyjących i pracujących wśród osób Głuchych / niesłyszących i słabosłyszących.

Sesja IV (13.00-15.00
•Twórcza działalność niesłyszących, słabosłyszących / Głuchych w amatorskim i profesjonalnym świecie sztuki i kultury, nauki, edukacji i sportu, biznesu, przemysłu oraz techniki. Spojrzenie z perspektywy twórcy i odbiorcy, uczącego się i nauczającego innych, zatrudnionego i zatrudniającego. Geneza, specyfika i właściwości wytworów, procesu tworzenia oraz prezentacja dokonań niesłyszących.

JĘZYKI KONFERENCJI: polski, angielski oraz migowy (PJM).    
UCZESTNICTWO: dla osób zaproszonych i wszystkich, którzy zarejestrują się poprzez stronę online i otrzymają potwierdzenie rejestracji, konferencja jest bezpłatne. Liczba uczestników ograniczona wielkością audytorium (350 miejsc). Konferencja finansowana jest przez Miasto Stołeczne Warszawy.

REJESTRACJA uczestników konferencji
online poprzez stronę rejestracji: https://200ig-aps.konfeo.com
Rozpoczęcie 22.09.2017 08:00 zakończenie  23.09.2017 16:00  

KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski
Dr Tadeusz Adamiec
Dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY;
Dr Tadeusz Adamiec – IG
Dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz