EN

Strona główna Aktualności Praktyki studenckie - realizacja i zaliczenia

Praktyki studenckie - realizacja i zaliczenia

29-05-2020

Informacje dla studentów - edukacja na odległość; PRAKTYKI

Uzupełnienie informacji dotyczących realizacji praktyk:

  1. Praktyki na kierunkach i specjalnościach nienauczycielskich, a także praktyki na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, przewidziane dla STUDENTEK I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I PODYPLOMOWYCH, MOGĄ BYĆ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM METOD I FORM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.
  2. Praktyki przygotowujące do zawodu nauczyciela dla studentów pozostałych lat studiów  muszą być realizowane zgodnie z programem studiów. Niemożność ich realizacji w formie zdalnej wynika z Rozporządzenia MNiSW dotyczącego standardów nauczycielskich. Zastosowanie innego rozwiązania niże przewidzianego przepisami skutkowałoby brakiem kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela.
  3. W sprawie wątpliwości proszę się kontaktować z opiekunami praktyk. W sytuacji utrudnionego kontaktu z opiekunem praktyk starosta grupy zgłasza problem do sekretariatu instytutu lub uczelnianego koordynatora praktyk: dr Ewa Dąbrowa edab@aps.edu.pl
  4. Niezrealizowane praktyki za wyjątkiem ostatnich lat mogą być przeniesione do realizacji na kolejny semestr. 
  5. Czas zaliczenia praktyk będzie wydłużony do 30 IX. 
  6. O ewentualnych zmianach stanowiska przez Ministerstwo będą na bieżąco udostępniane informacje. 

 

DOKUMENTACJA I ZALICZENIE PRAKTYK STUDENCKICH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII (PDF >>)

Obieg wszystkich dokumentów praktyk odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnione i podpisane dokumenty praktyk studentki i studenci przekazują elektronicznie do uczelnianego opiekuna.

Zaliczenie praktyki odbywa się, do czasu odwołania stanu epidemii, na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz, jeśli zostanie to przewidziane przez opiekuna, rozmowy on-line.

Dopuszcza się gromadzenie i archiwizowanie przez uczelnianego opiekuna praktyk dokumentów potwierdzających realizację praktyk studenckich i osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia praktycznego w formie zdygitalizowanej (wraz z kopią chroniącą przed utratą danych).

 

REALIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH NA KIERUNKACH I SPECJALNOŚCIACH NAUCZYCIELSKICH W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII (PDF >>)

Praktyki na studiach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, przewidziane dla STUDENTEK I STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH I PODYPLOMOWYCH, MOGĄ BYĆ REALIZOWANE Z WYKORZYSTANIEM METOD I FORM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.

Praktyki zaplanowane dla studentów pozostałych roczników, jeżeli nie zostaną zrealizowane do 30 września 2020 roku, zostaną przeniesione na kolejny semestr w nowym roku akademickim.

W okresie obowiązywania stanu epidemii dokumentację praktyk oraz inne wymagane dokumenty należy przekazywać w formie elektronicznej do uczelnianych opiekunów praktyk.

Zaliczenie praktyki odbywa się, do czasu odwołania obecnego stanu, na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz, jeśli zostanie przewidziane przez opiekuna, rozmowy on-line.

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000726/O/D20200726.pdf

 

Uczelniana koordynatorka praktyk
Dr Ewa Dąbrowa

 

 

 

 

 

 

Aktualności

25-05-2020

Wskazania dotyczące egzaminów realizowanych zdalnie

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami dotyczącymi egzaminów realizowanych zdalnie.
28-05-2020

Nagroda Janusza Korczaka dla Krajów Globalnego Południa 2020 - znamy zwycięzcę

W roku 2020 nagrodę otrzymał pan Waliya, Yohanna Joseph z Uniwersytetu w Kalabarze. Gratulujemy serdecznie.
25-05-2020

Komunikat Kanclerza APS

Komunikat nr 1/2020 Kanclerza Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z domów studenckich położonych na ter…