Powrót na Uczelnię

27-09-2021

Od 1 października br. wracamy na Uczelnię. Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa.

Drogie Studentki i Studenci, od 1 października br. wracamy na Uczelnię w rygorze sanitarnym. W związku z tym zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, w budynkach APS. Wyjątki od tej reguły przedstawione zostały w planach studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022, czyli dotyczących studentów rozpoczynających edukację na I roku studiów. Do planów wprowadzone zostały elementy zdalnego kształcenia w odniesieniu do wybranych zajęć. Dodatkowo dopuszczamy zdalną formę seminariów dyplomowych w semestrze zimowym oraz dyżurów na studiach niestacjonarnych.  

Powrót do zajęć stacjonarnych to wielka radość, ale też pewne obawy związane z narastającą w Polsce czwartą falą pandemii. Poniżej publikujemy zasady bezpieczeństwa związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Szczepienie przeciw COVID-19 jest rekomendowane dla wszystkich pracowników Akademii oraz wszystkich studentów i doktorantów. 

Należy podkreślić, że stabilne stacjonarne kształcenie w Akademii jest uzależnione od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i zewnętrznych regulacji prawnych. 

Zasady ogólne

 1. Wstęp na teren Akademii mają wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.
 2. W przypadku złego samopoczucia lub zaobserwowania objawów choroby zakaźnej należy pozostać w domu i zgłosić się niezwłocznie do lekarza pierwszego kontaktu.
 3. Przy wejściu do obiektów Akademii należy zdezynfekować ręce – preparat zapewnia Uczelnia.
 4. Maseczki są stosowane obowiązkowo i powinny być prawidłowo noszone (zakrywać usta i nos) przez wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych oraz przez studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia podczas zajęć. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 5. Dystans fizyczny 1,5 m obowiązuje wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych.
 6. Jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie dystansu fizycznego w salach wykładowych i seminaryjnych.
 7. Zasady higieny to częste mycie rąk (lub ich dezynfekcja), zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.
 8. Użytkownicy pomieszczeń wietrzą sale przed zajęciami, w ich trakcie, podczas przerw i po zakończeniu zajęć, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 9. W pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, znajdują się płyny do dezynfekcji. Po zakończonych zajęciach użytkownik sali dezynfekuje przestrzeń, z której korzystał.
 10. Na terenie Akademii (również w jej pomieszczeniach) nie powinny przebywać osoby postronne, tj. inne niż studenci, doktoranci, pracownicy, osoby prowadzące sprawy wynikające z realizacji zadań statutowych Akademii. 


Korzystanie z szatni

 1. Obsługa szatni ma obowiązek używania rękawiczek.
 2. Obsługa szatni dezynfekuje ladę podawczą oraz wydawane numerki, przyporządkowane do okryć wierzchnich, po każdym użyciu.

Działania służb sprzątających zwiększające bezpieczeństwo

 1. Dezynfekcja toalet – na bieżąco na podstawie wprowadzonego monitoringu sanitariatów.
 2. Wietrzenie pomieszczeń.
 3. Dezynfekcja miejsc siedzących oraz powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszki, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

Udostępnij:

Wydrukuj