Interdyscyplinarne konteksty współczesnych problemów rodzin - Forum dla Rodziny

08-09-2021

W dniach 23-24 września 2021 r., odbędzie się w Ełku, pod patronatem prezydenta miasta Ełk, Forum dla Rodziny pt.: Interdyscyplinarne konteksty współczesnych problemów rodzin.

Tłem organizowanego spotkania jest projekt Sojusz dla Rodziny – międzynarodowe przedsięwzięcie realizowane przez Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, wspólnie z miastem Ełk oraz FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Essen/München, w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Proponowana formuła stanowić ma próbę połączenia konferencyjnych elementów naukowo-teoretycznej oraz badawczej refleksji nad problematyką wsparcia instytucji rodziny z perspektywą praktyków – kluczowych aktorów życia społeczności lokalnych (samorządowców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych).

PROGRAM wydarzenia, pobierz link do pliku >>

Partnerami naukowymi wydarzenia są m.in.:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Uczestnictwo w Forum jest nieodpłatne. Chętnych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu miasta Ełk: ipodlecka@um.elk.pl

Zapraszamy serdecznie

Tematyka spotkania:

  • Rodzina a praca,
  • Rodzina a zdrowie, choroba, niesamodzielność,
  • Rodzina w procesach rewitalizacji społecznej,
  • Sojusz dla Rodziny – koncepcja wsparcia rodziny w lokalnych sieciach społecznych.

Termin: 23-24 września 2021 r.

plakat Forum Rodziny

Udostępnij:

Wydrukuj