EN

Strona główna Aktualności Innowacyjne Studia Podyplomowe - Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się

Innowacyjne Studia Podyplomowe - Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się

19-02-2018

 Z A P I S Y

BROSZURY INFORMACYJNE
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli          przewodniczący zespołów przedmiotowych        kierownicy świetlic

 

Studia BEZPŁATNE przeznaczone dla osób pełniących funkcje przewodniczących szkolnych zespołów przedmiotowych i kierowników świetlic szkolnych w szkołach i przedszkolach w województwach mazowieckim i świętokrzyskim.
Czas trwania: 3 semestry od lutego 2018 do listopada 2019

Celem studiów jest rozwinięcie u słuchaczy odpowiednich do pełnionej w szkole funkcji kompetencji w zakresie przywództwa edukacyjnego, realizacji zadań z zakresu wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów  oraz wdrażania do praktyki szkolnej działań poprawiających w szkole ich kształcenie.

Studia mają stworzyć przewodniczącym szkolnych zespołów przedmiotowych i kierownikom świetlic szkolnych możliwość koleżeńskiego uczenia się i wzajemnego wspierania w zakresie wypełnianych w szkole zadań i pełnionych funkcji w trakcie całych studiów jak też po ich zakończeniu.
Studia składają się z 4 wątków tematycznych: pierwszy dotyczy przywództwa edukacyjnego, drugi kompetencji kluczowych w procesie edukacji, trzeci wspomagania pracy szkoły w zakresie kompetencji kluczowych, czwarty wprowadzania w szkole zmiany.

Każdy wątek realizowany będzie w trakcie zajęć warsztatowych, kursu internetowego, działań doradczych umożliwiających wsparcie specjalistów, jak i wzajemne wsparcie i współpracę z osobami pełniącymi w szkołach tą samą funkcję. Współpracy koleżeńskiej poświęcone będą także zajęcia polegające na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia osób mierzącymi się w szkole z podobnymi zagadnieniami.

Program zajęć został opracowany przez pracowników naukowych z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz ekspertów Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) na podstawie wcześniejszych doświadczeń prowadzenia studiów podyplomowych i zajęć dla dyrektorów szkół i nauczycieli liderów w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Program przygotowano uwzględniając założenia przedstawione w „Ramowym programie szkoleniowo-doradczym dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli w zakresie kształtowania kompetencji” przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Warszawa 2017).

Studia prowadzone są w ramach programu PO WER konkursu „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole” (nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17) ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Prowadzącymi zajęcia na studiach będą pracownicy APS, CEO, instytucji partnerskich oraz trenerów i doradców spełniających wysokie wymagania kwalifikacyjne wskazane w dokumentacji konkursowej wskazanego powyżej programu PO WER.

 

Aktualności

19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.