COVID-19 informacje i zarządzenia

16-04-2021

Niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania Akademii w sytuacji epidemicznej.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania Akademii w sytuacji epidemicznej związanej z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 zbieramy i publikujemy w zakładce "COVID-19", stanowiącej podstronę obszaru "Uczelnia" - zobacz podstronę COVID-19 >>

Dla przypomnienia przedstawiamy poniżej zbiór wiadomości opublikowanych w naszym serwisie związanych z sytuacją epidemiczną oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Akademii w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Przestrzegajmy ich ze względu na nasze wspólne dobro.

Zasady bezpieczeństwa


Zasady ogólne 

 

 1. Na teren Akademii mają wstęp wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.
 2. Każdego wchodzącego do obiektów Akademii obowiązuje pomiar temperatury. Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury  37,5 st. C. ochrona odmawia wstępu na teren Akademii. 
 3. W przestrzeni publicznej należy bezwzględnie zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny.
 4. Przy wejściu do obiektów Akademii każdy zobowiązany jest do dezynfekcji rąk - preparat zapewnia Uczelnia.
 5. W pomieszczeniu pracy, w którym przebywa kilkoro pracowników, zaleca się zachowanie między nimi odległości minimum 2 metrów i korzystanie z maseczek.
 6. W pomieszczeniu pracy, z którego korzysta jeden pracownik, decyzja co do używania maseczki należy do pracownika.
 7. Korzystanie z rękawiczek lub prowadzenie dezynfekcji dłoni w pomieszczeniach oraz w środowisku pracy jest obowiązkowe.
 8. W przypadku złego samopoczucia lub zaobserwowania objawów choroby zakaźnej lub kontaktu z osobą, u której jest podejrzenie zakażenia lub stwierdzono zakażenie wirusem, należy pozostać w domu i zgłosić się niezwłocznie do lekarza pierwszego kontaktu. 
 9. Na terenie, w tym w pomieszczeniach Akademii nie powinny przebywać osoby postronne, tj. inne niż studenci, doktoranci, pracownicy, osoby prowadzące  sprawy wynikające z realizacji zadań statutowych Akademii. 

 

Zasady bezpieczeństwa - Studenci, Doktoranci, Kadra Akademicka

 

 1. W przestrzeni publicznej należy bezwzględnie zachować dystans społeczny oraz zasłaniać nos i usta.
 2. W salach wykładowych i seminaryjnych należy zachować przestrzeń dającą odległość 1,5 metra między osobami.
 3. Podczas egzaminów obowiązkowe jest stosowanie maseczek oraz rękawiczek.
 4. Studenci i Doktoranci wykonujący pracę w laboratoriach i pracowniach wraz z prowadzącymi zajęcia zobowiązani są stosować maseczki oraz rękawice.
 5. Miejsca do siedzenia w aulach Akademii organizowane są w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był bezpieczny odstęp w każdym kierunku.

 

Korzystanie z szatni

 

 1. Obsługa szatni ma obowiązek używania rękawiczek i maseczek ochronnych.
 2. Ubrania w szatni są przyjmowane tylko w takiej ilości, aby mogły wisieć bez możliwości stykania się.
 3. W kolejce do szatni wymagane jest zachowanie dystansu fizycznego oraz zasłonięcie nosa i ust.
 4. Obsługa szatni dezynfekuje ladę podawczą oraz wydawane numerki, przyporządkowane do okryć wierzchnich po każdym użyciu.

 

Działania służb sprzątających zwiększające bezpieczeństwo

 

Służby sprzątające prowadzą następujące działania zwiększające bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Akademii:

 1. Dezynfekcja pomieszczeń, w których pracują pracownicy administracji ogólnouczelnianej.
 2. Dezynfekcja pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia stacjonarne lub kształcenia zdalnego dezynfekowane każdorazowo pomiędzy wymianą osób lub grup w pomieszczeniu, jednak nie rzadziej niż raz na koniec dnia korzystania z pomieszczenia podczas regularnego sprzątania. Jeśli dezynfekcja na koniec dnia nie jest możliwa,to obowiązek opisany w niniejszym punkcie realizowany jest z początkiem dnia następnego. 
 3. Wietrzenie pomieszczeń.
 4. Dezynfekcję miejsc siedzących oraz powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszki, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. 
 5. Dezynfekcja toalet - na bieżąco na podstawie wprowadzonego monitoringu sanitariatów.

 

Wiadomości w serwisie Akademii


Zebraliśmy i przedstawiamy poniżej najważniejsze wiadomości opublikowane w serwisie Akademii dotyczące sytuacji epidemicznej:

 Dokumenty

 • Zarządzenie Rektora 19/2020 w sprawie zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - pobierz dokument w PDF
 • Zarządzenie Rektora 65/2020 zasad wykonywania pracy przez pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w okresie obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - pobierz dokument w PDF
 • Zarządzenie Rektora 117/2021 w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 - pobierz dokument w PDF
 • Zarządzenie Kanclerza w sprawie wprowadzenia obowiązku pomiaru temperatury i innych działań profilaktycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - pobierz dokument w PDF

Udostępnij:

Wydrukuj