COVID-19 informacje i zarządzenia

05-03-2021

Niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania Akademii w sytuacji epidemicznej.

Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania Akademii w sytuacji epidemicznej związanej z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 zbieramy i publikujemy w zakładce "COVID-19", stanowiącej podstronę obszaru "Uczelnia" - zobacz podstronę COVID-19 >>

Dla przypomnienia przedstawiamy poniżej zbiór wiadomości opublikowanych w naszym serwisie związanych z sytuacją epidemiczną oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Akademii w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Przestrzegajmy ich ze względu na nasze wspólne dobro.

Zasady bezpieczeństwa


Zasady ogólne

 1. Wstęp na teren Akademii mają wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.
 2. W przypadku złego samopoczucia lub zaobserwowania objawów choroby zakaźnej należy pozostać w domu i zgłosić się niezwłocznie do lekarza pierwszego kontaktu.
 3. Przy wejściu do obiektów Akademii należy zdezynfekować ręce – preparat zapewnia Uczelnia.
 4. Maseczki są stosowane obowiązkowo i powinny być prawidłowo noszone (zakrywać usta i nos) przez wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych oraz przez studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia podczas zajęć. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 5. Dystans fizyczny 1,5 m obowiązuje wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych.
 6. Jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie dystansu fizycznego w salach wykładowych i seminaryjnych.
 7. Zasady higieny to częste mycie rąk (lub ich dezynfekcja), zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.
 8. Użytkownicy pomieszczeń wietrzą sale przed zajęciami, w ich trakcie, podczas przerw i po zakończeniu zajęć, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 9. W pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, znajdują się płyny do dezynfekcji. Po zakończonych zajęciach użytkownik sali dezynfekuje przestrzeń, z której korzystał.
 10. Na terenie Akademii (również w jej pomieszczeniach) nie powinny przebywać osoby postronne, tj. inne niż studenci, doktoranci, pracownicy, osoby prowadzące sprawy wynikające z realizacji zadań statutowych Akademii. 


Korzystanie z szatni

 1. Obsługa szatni ma obowiązek używania rękawiczek.
 2. Obsługa szatni dezynfekuje ladę podawczą oraz wydawane numerki, przyporządkowane do okryć wierzchnich, po każdym użyciu.

Działania służb sprzątających zwiększające bezpieczeństwo

 1. Dezynfekcja toalet – na bieżąco na podstawie wprowadzonego monitoringu sanitariatów.
 2. Wietrzenie pomieszczeń.
 3. Dezynfekcja miejsc siedzących oraz powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszki, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

Wiadomości w serwisie Akademii


Zebraliśmy i przedstawiamy poniżej najważniejsze wiadomości opublikowane w serwisie Akademii dotyczące sytuacji epidemicznej:

 Dokumenty

 • Zarządzenie Rektora 19/2020 w sprawie zakresu i okresów obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - pobierz dokument w PDF
 • Zarządzenie Rektora 65/2020 zasad wykonywania pracy przez pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w okresie obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - pobierz dokument w PDF
 • Zarządzenie Rektora 117/2021 w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 - pobierz dokument w PDF
 • Zarządzenie Kanclerza w sprawie wprowadzenia obowiązku pomiaru temperatury i innych działań profilaktycznych związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - pobierz dokument w PDF

Udostępnij:

Wydrukuj