COVID-19 informacje i zarządzenia

05-03-2021

Niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania Akademii w sytuacji epidemicznej.

Prezentujemy wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty dotyczące funkcjonowania Akademii w sytuacji epidemicznej związanej z pandemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Akademii w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Przestrzegajmy ich ze względu na nasze wspólne dobro.

Podejrzenie lub wystąpienie zakażenia koronawirusem


W przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem należy bezzwłocznie powiadomić o tym Akademię, przesyłając informację na adres e-mail: koronawirus@aps.edu.pl. Do maila należy koniecznie dołączyć poniższą tabelę z uzupełnionymi wszystkimi wymaganymi w niej danymi.

Pobierz: Tabela zgłoszenia zachorowania

Zasady bezpieczeństwa


Zasady ogólne

 1. Wstęp na teren Akademii mają wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.
 2. W przypadku złego samopoczucia lub zaobserwowania objawów choroby zakaźnej należy pozostać w domu i zgłosić się niezwłocznie do lekarza pierwszego kontaktu.
 3. Przy wejściu do obiektów Akademii należy zdezynfekować ręce – preparat zapewnia Uczelnia.
 4. Maseczki są stosowane obowiązkowo i powinny być prawidłowo noszone (zakrywać usta i nos) przez wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych oraz przez studentów, doktorantów i innych uczestników procesu kształcenia podczas zajęć. Nauczyciel akademicki może prowadzić zajęcia bez maseczki.
 5. Dystans fizyczny 1,5 m obowiązuje wszystkie osoby przebywające w przestrzeniach wspólnych.
 6. Jeśli to możliwe, zaleca się stosowanie dystansu fizycznego w salach wykładowych i seminaryjnych.
 7. Zasady higieny to częste mycie rąk (lub ich dezynfekcja), zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania dłońmi oczu, nosa i ust.
 8. Użytkownicy pomieszczeń wietrzą sale przed zajęciami, w ich trakcie, podczas przerw i po zakończeniu zajęć, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.
 9. W pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, znajdują się płyny do dezynfekcji. Po zakończonych zajęciach użytkownik sali dezynfekuje przestrzeń, z której korzystał.
 10. Na terenie Akademii (również w jej pomieszczeniach) nie powinny przebywać osoby postronne, tj. inne niż studenci, doktoranci, pracownicy, osoby prowadzące sprawy wynikające z realizacji zadań statutowych Akademii. 


Korzystanie z szatni

 1. Obsługa szatni ma obowiązek używania rękawiczek.
 2. Obsługa szatni dezynfekuje ladę podawczą oraz wydawane numerki, przyporządkowane do okryć wierzchnich, po każdym użyciu.

Działania służb sprzątających zwiększające bezpieczeństwo

 1. Dezynfekcja toalet – na bieżąco na podstawie wprowadzonego monitoringu sanitariatów.
 2. Wietrzenie pomieszczeń.
 3. Dezynfekcja miejsc siedzących oraz powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatury, myszki, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

Zakres pomocy udzielanej przez Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami 

Osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore, a także osoby, które nie posiadając orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ze względu na stan zdrowia potrzebują w sytuacji pandemii dodatkowej pomocy w procesie kształcenia - mogą zwracać się o pomoc do Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zakres pomocy udzielanej przez Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami:

 • poparcie wniosków o warunkowe zaliczenie semestru w sytuacji przekraczania wskazanej w regulaminie liczby niezaliczonych przedmiotów;
 • opiniowanie wniosków o urlopy;
 • rekomendacje zwiększenia nieobecności na zajęciach z możliwością indywidualnego ustalania z wykładowcami terminów odpracowania;
 • wypracowanie indywidualnego podejścia w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych związanych z pandemią (np. proponowania alternatywnych form realizacji efektów uczenia się);
 • uzyskanie indywidualnych konsultacji z asystentem naukowo-metodycznym;
 • uzyskanie pomocy tłumacza języka migowego podczas uczestnictwa w zajęciach zdalnych;
 • uzyskanie przedłużenia w USOS ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które wygasły w okresie pandemii;
 • bezpłatne wypożyczenia sprzętu do nauki zdalnej;
 • uzyskanie wsparcia Akademickiej Poradni Psychologicznej;
 • organizacja zastępczych form zajęć w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 • pomoc w dostosowywaniu materiałów dydaktycznych, uzyskiwaniu materiałów w wersjach cyfrowych.

Kontakt z Wojciechem Polakiem, Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami - e-mail: bon@aps.edu.pl, telefon 22 589 36 41 lub osobiście w pok. 1052 w budynku A.

Dokumenty

Udostępnij:

Wydrukuj