Dyplomy w języku polskim

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 133/07-08 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej z dnia 27 maja 2008r. wszystkie prace dyplomowe (magisterskie i licencjackie) wykonane przez studentów APS będą sprawdzane pod względem oryginalności tekstu przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl
W związku z powyższym teksty prac na nośniku CD muszą być złożone co najmniej na dwa tygodnie przed terminem obrony.

O terminie egzaminu dyplomowego student dowiaduje się bezpośrednio u promotora.

Informacja o odbiorze dyplomu znajduje się na indywidualnym koncie w USOS, na głównej stronie

Warunkiem odebrania dyplomu jest złożenie następujących dokumentów:

  • legitymacja studencka
  • poświadczenie likwidacji konta pobierane w bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu!
  • dowód wpłaty za dyplom na kwotę 60 zł – płatne na konto: BPH SA 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 (studenci nie objęci systemem USOS)


Studenci objęci systemem USOS dokonują wpłat na konta indywidualne

OPŁATĘ ZA DYPLOM NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ W DNIU OBRONY

Zdjęcia do dyplomu należy złożyć najpóźniej w dniu obrony w ilości 4 sztuk o rozmiarach 4,5x6,5 cm wykonanych na jasnym tle i bez ramek. Jedną fotografię należy podpisać: imię/imiona, nazwisko oraz data urodzenia.

Absolwenci, którzy ukończyli studia przed 7.10.2005 r. składają 5 szt. fotografii.

ABSOLWENCI, ZAŚWIADCZENIE O OBRONIE BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ PO
5 DNIACH OD DATY OBRONY W BIURZE DS. IMMATRYKULACJI I SPRAW STUDENCKICH.