Dyplomy w języku angielskim

O dyplom w języku obcym (angielskim) absolwent może ubiegać się w terminie 30 dni  od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. § 13. 2.3).

oraz złożenia w pokoju 3140 następujących dokumentów:

- podanie do Dziekana Wydziału o wydanie dyplomu
- 1 zdjęcie 4,5 x 6,5 cm (identyczne jak w dyplomie języka polskiego)
- dowód wpłaty za dyplom na kwotę 40 zł - płatne na konto:
BPH SA 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993 (studenci nie objęci systemem USOS)

- studenci objęci systemem USOS dokonują wpłat na konta indywidualne